Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogstrær

Genressurstiltak - bilde tjenesteside (Copyright: LS Dalen, A Rehnberg, D Aamlid - Nibio)

Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 6,8 mill. kroner til 41 prosjekt i 2017.

Tilskuddene går til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genetiske ressurser i jord- og skogbruket. For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, livskvalitet og velferd i fremtidige generasjoner, er det avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en bærekraftig forvaltning av disse. Genressursene kan spille en viktig rolle ved tilpasning av landbruket til klimaendringene

Det ble i 2017 totalt søkt om 11, 6 mill. kroner fordelt på 52 søknader. Flere omsøkte tiltak er faste fra år til år, og vi har videreført driftsstøtte til ulike genbanker, bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. Vi har prioritert sykdomsbekjempelse, kartlegging og karakteriseringstiltak, formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser. 

Se liste over prosjekter som har fått innvilget tilskudd i 2017.

 • Eksempler på tiltak som har fått tilskudd i 2017

  Av nye satsinger i 2017 kan nevnes:
  Det ble tildelt tilskudd til oppstart og organisasjonsutvikling av Norwegian Seed Savers. Dette er en nystartet interesseorganisasjon som skal fremme bruk og bevaring av plantemangfold. Norwegian Seed Savers ble dannet etter fusjon av flere planteklubber i 2016. Foreningen har inngått en intensjonsavtale med Norsk genressurssenter og skal virke over hele landet. Det første årsmøtet ble avholdt 22. april 2017. Foreningen fikk da et norsk navn: KVANN. Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge. Foreningen organiserer bla. bestillinger av historisk plantemateriale eks. miniknoller av historiske potetsorter til privat hobby-avl.

  Det ble tildelt tilskudd til prosjektet Kartlegging av den norske brunbias raserenhet ved Nordiskt Genresurscenter. Den brune bia, Apis mellifera mellifera, er den opprinnelige nordiske bia og er klassifisert som en bevaringsverdig husdyrrase, dvs at den regnes som nasjonal og kritisk truet husdyrrase. På grunn av import av andre biraser og bienes reproduksjonsmåte står den brune bia i fare å bli utryddet blant annet gjennom hybridisering med andre raser. Prosjektet skal kartlegge raserenheten av 49 brunbifolk med morfometriske og genetiske metoder. Resultatene vil bli brukt i avlsprogrammet til Norsk brunbielag til et mer effektivt bevaringsarbeid. Sammenligning av morfometriske (vingemålinger, bakkroppsfarge og hårlengde) og genetiske resultater fra brunbifolk og hybridfolk vil gi veiledning i hvordan metodene skal brukes i framtiden for å sikre bevaring og bærekraftig avl av brune bier i Norge.

  Det ble tildelt tilskudd til flere prosjekter som legger til rette for næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser. Ny kunnskap om genressurser skal formidles og vi har bla tildelt tilskudd til seminarer som skal arrangeres av Norsk genressurssenter, Norsk bufe, OIKOS og Urfe sa. Urfe sa har fått tilskudd til å arrangere Inspirasjonsseminarer om bevaringsverdige norske melkeferaser. Målet med prosjektet er å øke populasjonen av de gamle norske melkerasene og å styrke omsetningen av produkter fra disse. Seminarene vil være faglig rettet og ha innslag av økonomi/kalkyler. Produkter fra disse rasene skal promoteres og egne matkurs skal arrangeres. Målgruppen for seminarene er eksisterende og nye produsenter som satser på bevaringsverdige norske melkeferaser, samt rådgivere, kokker og aktører i matvarebransjen.

  Det ble tildelt tilskudd til NIBIO for å gjennomføre prosjektet Ny rotsjukdom på trær- en risiko for fremtidig skogbruk. Det siste tiåret har det vært mye fokus på fremmede, invaderende arter. Dette gjelder også nye plantesjukdommer, et økende globalt problem som i stor grad kan knyttes til en omfattende handel med planter. I et naturreservat ved Hamar ble det nylig funnet store skader på gråor og andre trearter forårsaket av sjukdomsfremkallende organismer (plantepatogener) innen slekta Phytophthora. Det er også meldt om tilsvarende symptomer på svartor i et plantefelt i Ringsaker. Hovedmål med prosjektet er å få oversikt over skadeomfang grunnet Phytophthora rotråte i skogbestand i fire kommuner i Hedmark. Dersom prosjektet avdekker at Phytophthora har fått fotfeste i skogsområder i Hedmark, haster det med å sette i verk relevante tiltak for å hindre spredning. Spredning av sykdommen kan medføre fremtidige økonomiske tap i skogbruksnæringen og utgang av stedegne trearter. Resultatene fra prosjektet har stor interesse for skogbruksnæringen og forvaltningsmyndighetene lokalt og nasjonalt.

  Eksempel på noen prosjekter som er videreført fra tidligere år
  Landbruksdirektoratet overtok denne tilskuddsordningen fra NIBIO/Norsk genressurssenter i 2016. Mange av prosjektene som har fått tilskudd i 2017 er videreføring av pågående prosjekter hvor det er inngått avtale med NIBIO/Norsk genressurssenter. Flere omsøkte tiltak er faste fra år til år.  Landbruksdirektoratet har i  2017 valgt å videreføre driftsstøtte til ulike bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. De som har inngått avtale med NIBIO/Norsk genressurssenter har blitt prioritert ved tildeling av tilskudd i 2017. Det gis også tilskudd til ulike genbanker bla. Tilskudd til drift av genbanken for verpehøns. Den norske genbanken for verpehøns på Hvam er unik i Europa og kanskje i verden. Norge har bevart de kommersielle verpehønslinjene i en levende genbank og i et ordinært produksjonssystem. Genbanken på Hvam har eksistert siden 1973. Flere prosjekter er tilknyttet denne genbanken på Hvam, blant annet DNA-studier av de bevarte linjene og utprøving av effektive bevaringsmetoder (kryopreservering). 

  Tilskuddet legger også til rette for næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser. Selbu Spinneri har siden 2013 arbeidet med prosjektet Karakterisering av ull fra norske bevaringsraser av sau. Det er i 2017 bevilget ekstra tilskudd til forsterking av dette prosjektet. For å bruke ull fra de bevaringsverdige rasene til ulike formål er det nødvendig å kjenne til de rette bruksområder for ull fra de ulike rasene. Gjennom prosjektet skal ull samles inn fra besetninger av de pigmenterte bevaringsrasene. Ullas egenskaper skal beskrives ved hjelp av faglig standardiserte metoder. Resultatene skal gjøres kjent for ullforedlere, designere og andre som ønsker å bruke ulla. Det er nå samlet inn ull og ullas egenskaper med tanke på foredling og bruk er undersøkt. Fiberdiameter og fiberkvalitet er undersøkt. I 2017 skal tekstile egenskaper undersøkes og resultatene skal formidles.

  Prosjektoversikt genressurstiltak 2017.

   

 • Mål med tilskudd til genressurstiltak

  Formålet med tilskudd til genressurstiltak er å bidra til bærekraftig bruk, utvikling og bevaring av genetiske ressurser innenfor planter, husdyr og skogstrær som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

  Tilskuddet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor bærekraftig landbruk. For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, livskvalitet og velferd for framtidige generasjoner og å møte klimautfordringer er det avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en bærekraftig forvaltning av disse.

 • Hvilke tiltak prioriteres

  Søknader om nye tiltak/prosjekter må støtte opp om formålet med tilskuddsordningen og være i samsvar med målsettinger og satsingsområder innenfor Norsk genressurssenters gjeldende strategiplan og gjeldende handlingsplaner for husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser.

  Norsk genressurssenters strategiplan
  Handlingsplan for bevaringsverdige husdyr 2016-2019
  Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser 2016-2019
  Handlingsplan for bevaring og bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2016-2019

  Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende områder:

  • bevaring av genetisk mangfold for mat og landbruk i Norge
  • bærekraftig bruk og utvikling av genetiske ressurser, herunder klimatilpasning og næringsutvikling basert på nasjonale genressurser
  • sikker drift, utvidelse og etablering av genbanker, klonarkiv, in-situ-samlinger, bevaringsbesetninger og andre bevaringsenheter etter allerede inngåtte avtaler med Norsk genressurssenter
  • kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av nasjonale genetiske ressurser
  • formidling og kunnskapsutvikling om genetiske ressurser
  • norsk oppfølging av internasjonalt samarbeid om genetiske ressurser for mat og landbruk


   

 • Vurderingskriterier

  Landbruksdirektoratet vil ved vurdering av søknadene prioritere:

  • Tiltak som har relevant faglig forankring og bidrar til å nå formålet med ordningen
  • Søkere med god gjennomføringsevne eller erfaring med tilsvarende prosjekter
  • Tiltak med kostnader som står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt.
  • Tiltak som inngår i målrettet arbeid med stor andel av egeninnsats
  • Tiltak som når ut til flere grupper av aktører
 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Aktører som ønsker å gjennomføre tiltak/prosjekter som fremmer formålet med tilskuddet kan søke. Det kan eksempelvis innvilges tilskudd til næringsutøvere, avls- og foredlingsinstitusjoner, utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og interesseorganisasjoner mm.

  Landbruksdirektoratet vil ikke gi støtte til enkeltforetaks bedriftsutvikling med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi.

  Tiltak som omfatter de nasjonale hesterasene prioriteres ikke i denne tilskuddsordningen da Norsk hestesenter har det overordnede ansvaret for hesteavl i Norge og får egne tiltaksmidler som kan brukes til tiltak for de nasjonale hesterasene.

 • Søknadskjema og retningslinjer

  Søkere må benytte Landbruksdirektoratets søknadsskjema. I søknadsskjemaet er det spesifisert krav til innhold i prosjektbeskrivelsen. Søker er ansvarlig for at fullstendig søknad med relevante vedlegg sendes inn til Landbruksdirektoratet innen fastsatt frist. For søknadsomgangen 2017, er fristen 1.februar 2017. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan bli avvist.

  For eventuelle søknader med prosjekter som grenser opp mot Norsk genressurssenters virksomhet, kan det være nødvendig for Landbruksdirektoratet i søknadsbehandlingen å innhente opplysninger fra NIBIO/Norsk genressurssenter og avklare ev mulig samarbeid og nødvendige avgrensinger.

  For å sikre fremtidig bevaring og bruk av genressursene kan det  være hensiktsmessig at søker har dialog med Norsk genressurssenter under utarbeidelse av søknad om eks drift, kartlegging, dokumentasjon, overvåking og evaluering.

  Landbruksdirektoratet kan stille særskilte vilkår til enkelte prosjekt.

  Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

 • Nytt regelverk i 2017- høringsfrist 23.oktober 2017

  På vegne av Landbruks- og matdepartementet har Landbruksdirektoratet sendt forslag til ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær på høring. Høringsfrist er 23. oktober 2017.

  Landbruksdirektoratet har i forslaget til ny forskrift tatt utgangspunkt i dagens retningslinjer og foreslått noen forbedringer og endringer i reguleringen av tilskuddsordningen.

  Les mer om utkast til forskrift og høringen her

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2016

  Landbruksdirektoratet har tildelt drøyt 6, 3 millioner til genressurstiltak i 2016. Tilskuddene går til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genressurser i jord- og skogbruket. Det ble i 2016 totalt søkt om 18,2 mill. kroner, fordelt på 59 søknader.  Landbruksdirektoratet har gitt tilskudd til 20 nye prosjekter. Ved nye prosjekter ble det blant annet prioritert formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser.  Flere omsøkte tiltak er faste fra år, og det ble lagt vekt på å videreføre driftsstøtte til klonarkiv for bevaringsverdige planter, ulike genbanker og interesselag for bevaringsverdige husdyrraser.

  Det ble innvilget tilskudd til totalt 20 pågående prosjekter under ordningen hvor det allerede forelå vedtak eller avtale om tilskudd.

  Her kan du se hvilke prosjekter som fikk innvilget tilskudd: Prosjektoversikt - 2016