Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær

Genressurstiltak - bilde tjenesteside (Copyright: LS Dalen, A Rehnberg, D Aamlid - Nibio)

Landbruksdirektoratet lyser hvert år i desember ut tilskuddsmidler til genressurstiltak med søknadsfrist 1. februar påfølgende år. Tilskuddet skal gå til tiltak som skal styrke arbeidet med bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser i jord- og skogbruket.

Landbruksdirektoratet forvalter midler til genressursarbeid, som tildeles årlig over statsbudsjettet. 1. januar 2018 trådte en ny forskrift for ordningen i kraft.

Forskrift om tilskudd til genressurstiltak-husdyr, planter og skogtrær

Landbruksdirektoratet overtok forvaltningen av denne tilskuddsordningen i 2016 fra Norsk genressurssenter ved NIBIO. Alle som tidligere har fått tildelt tilskudd direkte fra Norsk genressurssenter må nå sende søknad om tilskudd til Landbruksdirektoratet. Dette gjelder også de som har inngått flerårige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter.

 • Mål med tilskudd til genressurstiltak

  Formålet med tilskuddet er å bidra til bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske, plantegenetiske og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

  Tilskuddet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor bærekraftig landbruk. For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, sikre livskvalitet og velferd for framtidige generasjoner, og for å møte klimautfordringer, er det avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en bærekraftig forvaltning av disse.

 • Hva tilskudd kan tildeles til

  Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende målsettinger:

  • bevaring av bevaringsverdige husdyrraser, kulturplanter og skogtrær i Norge, herunder sikker drift, utvidelse og etablering av genbanker, klonarkiv,  in-situ-bevaring, bevaringsbesetninger og andre bevaringsenheter etter inngåtte faglige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter
  • bærekraftig bruk av genetiske ressurser, herunder klimatilpasning og næringsutvikling basert på genetiske ressurser
  • kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av genetiske ressurser
  • formidling og kunnskapsutvikling om genetiske ressurser

  Tilskudd kan gis til tidsbegrensede tiltak (prosjekter) og til drift av tiltak som er tidsubegrenset (driftstilskudd). For prosjekter kan det gis tilskudd for inntil tre år og tilskuddet kan dekke inntil 80 prosent av prosjektkostnadene.

  Driftstilskudd kan normalt bare gis til søker som har inngått faglig samarbeidsavtale med Norsk genressurssenter.

 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Det kan eksempelvis innvilges tilskudd til næringsutøvere, avls- og foredlingsinstitusjoner, utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og interesseorganisasjoner mm.

  Landbruksdirektoratet vil ikke gi støtte til enkeltforetaks bedriftsutvikling med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi.

 • Ny forskrift trådte i kraft 1. januar 2018

  Ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær trådte i kraft 1. januar 2018.

  Forskrift om tilskudd til genressurstiltak-husdyr, planter og skogtrær

  Forarbeider til forskriften
  Landbruksdirektoratet sendte på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslag til forskrift på høring. Høringsbrev og høringsnotat, høringsinnspillene til forskrift om tilskudd til genressurstiltak-husdyr, planter og skogtrær.

  Landbruksdirektoratet sendte Landbruks- og matdepartmentet en sammenstilling og vurdering av høringsinnspillene 3. november 2017. 

 • Hvordan søker man om tilskudd til genressurstiltak?

  Søker skal fylle ut og sende inn søknadsskjema elektronisk via Altinn.

  I tillegg til søknaden må dere legge ved en prosjektbeskrivelse (tilskudd til prosjekt) eller intensjons- eller samarbeidsavtale mellom søker og Norsk genressurssenter (søknad om driftstilskudd). Malen for prosjektbeskrivelse finnes i den elektroniske løsningen.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist.

 • Utbetaling og rapportering

  Får du innvilget tilskudd, kan tilskuddsmidlene først bli utbetalt etter en skriftlig utbetalingsanmodning via Altinn. Du skal sende en rapport om måloppnåelse, og bruken av tilskuddet sammen med utbetalingsanmodningen. Nærmere krav til dokumentasjon og rapportering er omtalt i tilskuddsbrevet. Bruk Landbruksdirektoratets rapporteringsskjema.

  For flerårige og større prosjekter kan det være aktuelt å be om utbetaling underveis i prosjektperioden. Deler av tilskuddet kan utbetales etter hvert som du godtgjør framdrift i gjennomføringen av tiltaket og rapporteringen er godkjent. Minst 25 prosent av tilskuddet blir holdt tilbake til tiltaket er gjennomført og en sluttrapport og sluttregnskap er godkjent. For ettårige prosjekter og driftstiltak skal anmodning om utbetaling fortrinnsvis skje etter at prosjektet er avsluttet.

  Når saksbehandler har behandlet utbetalingsanmodningen får du tilsendt et svarbrev i Altinn. Det sendes et varsel til kontaktinformasjonen som er oppgitt i søknaden når svarbrevet har blitt sendt ut.

  Brukerveiledning for utbetalingsanmodning i Altinn.

  • Skjemaer

   • LDIR-447Sluttrapport - tilskudd til genressurstiltak

    Bokmål:
    PDF ikon
 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2020

  I desember 2019 utlyste Landbruksdirektoratet ca. 6 millioner kroner til tilskudd til genressurstiltak.

  Vi mottok 77 søknader på til sammen ca.14,3 millioner kroner innen søknadsfristen 1. februar 2020. Flere omsøkte tiltak er de samme fra år til år, og Landbruksdirektoratet har videreført driftsstøtte til ulike genbanker, bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. Landbruksdirektoratet har også prioritert tiltak innenfor kartlegging og karakterisering, formidlings- og informasjonstiltak, samt avlsprogram for små populasjoner av nasjonale husdyrraser.

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2020

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2019

  I desember 2018 utlyste Landbruksdirektoratet ca. 6 millioner kroner til tilskudd til genressurstiltak. I april 2019 stilte Landbruks- og matdepartementet ytterligere 1 million kroner til disposisjon for genressurstilskudd i 2019.

  Det ble totalt søkt om ca. 13,7 millioner kroner fordelt på 73 søknader. Flere omsøkte tiltak er de samme fra år til år, og Landbruksdirektoratet har videreført driftsstøtte til ulike genbanker, bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. Landbruksdirektoratet har også prioritert tiltak innenfor kartlegging og karakterisering, formidlings- og informasjonstiltak, samt avlsprogram for små populasjoner av nasjonale husdyrraser.

   Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2019

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2018

  I 2018 har Landbruksdirektoratet bevilget 6,8 millioner kroner til 66 prosjekter.

  Det ble totalt søkt om ca. 13,1 millioner kroner fordelt på 81 søknader. Flere omsøkte tiltak er de samme fra år til år, og Landbruksdirektoratet har videreført driftsstøtte til ulike genbanker, bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. Landbruksdirektoratet har også prioritert tiltak innenfor kartlegging og karakterisering, formidlings- og informasjonstiltak, samt avlsprogram for små populasjoner av nasjonale husdyrraser.

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2018 - Planter

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2018 - Husdyr

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2018 - Skog

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2017

  Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 6,8 millioner kroner til 41 prosjekter i 2017.

  Det ble i 2017 totalt søkt om 11,6 millioner kroner fordelt på 52 søknader. Flere omsøkte tiltak er de samme fra år til år, og direktoratet har videreført driftsstøtte til ulike genbanker, bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. Landbruksdirektoratet har prioritert tiltak innenfor sykdomsbekjempelse, kartlegging og karakterisering, formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser.

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2017 - Planter

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2017 - Husdyr

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2017 - Skog

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2017 - Sektorovergripende

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2016

  Landbruksdirektoratet har tildelt drøyt 6,3 millioner kroner til genressurstiltak i 2016.

  Det ble i 2016 totalt søkt om 18,2 millioner kroner fordelt på 59 søknader. Landbruksdirektoratet har gitt tilskudd til 20 nye prosjekter. Ved nye prosjekter ble det blant annet prioritert formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser.  Flere omsøkte tiltak er de samme fra år, og det ble lagt vekt på å videreføre driftsstøtte til klonarkiv for bevaringsverdige planter, ulike genbanker og interesselag for bevaringsverdige husdyrraser. Det ble innvilget tilskudd til totalt 20 pågående prosjekter under ordningen hvor det allerede forelå vedtak eller avtale om tilskudd.

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2016-planter, husdyr og skogtrær.