Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær

Genressurstiltak - bilde tjenesteside (Copyright: LS Dalen, A Rehnberg, D Aamlid - Nibio)

Landbruksdirektoratet lyser ut tilskuddsmidler til genressurstiltak med søknadsfrist 1.februar 2018.

Tilskuddene skal gå til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genetiske ressurser i jord- og skogbruket. For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, livskvalitet og velferd i fremtidige generasjoner, er det avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en bærekraftig forvaltning av disse. Genressursene kan spille en viktig rolle ved tilpasning av landbruket til klimaendringene

Det er om lag 6 millioner kroner i tilskuddsmidler til disposisjon i 2018. Landbruksdirektoratet tar forbehold om endringer i økonomisk ramme i statsbudsjettet for 2018.

Det er fastsatt en ny forskrift for ordningen som trådte i kraft 1. januar 2018.

Landbruksdirektoratet overtok forvaltning av denne tilskuddsordningen i 2016. Norsk genressurssenter ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har tidligere forvaltet ordningen. Alle som tidligere har fått tildelt tilskudd direkte fra Norsk genressurssenter må nå sende søknad om tilskudd til Landbruksdirektoratet. Dette gjelder også de som har inngått flerårige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter.

 

 • Mål med tilskudd til genressurstiltak

  Formålet med tilskuddet er å bidra til bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

  Tilskuddet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor bærekraftig landbruk. For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, livskvalitet og velferd for framtidige generasjoner og å møte klimautfordringer er det avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en bærekraftig forvaltning av disse.

 • Hva tilskudd kan tildeles til

  Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende målsettinger:

  • bevaring av bevaringsverdige husdyrraser, kulturplanter og skogtrær i Norge, herunder sikker drift, utvidelse og etablering av genbanker, klonarkiv,  in-situ-bevaring, bevaringsbesetninger og andre bevaringsenheter etter inngåtte faglige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter
  • bærekraftig bruk av genetiske ressurser, herunder klimatilpasning og næringsutvikling basert på genetiske ressurser
  • kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av genetiske ressurser
  • formidling og kunnskapsutvikling om genetiske ressurser

  Tilskudd kan gis til tidsbegrensede tiltak (prosjekter) og til drift av tiltak som er tidsubegrenset (driftstilskudd). For prosjekter kan det gis tilskudd for inntil tre år og tilskuddet kan dekke inntil 80 prosent av prosjektkostnadene.

  Driftstilskudd kan normalt bare gis til søker som har inngått faglig samarbeidsavtale med Norsk genressurssenter.

   

 • Hvilke tiltak vil prioriteres i 2018

  Tiltak som bidrar til å nå nasjonale mål og ivaretar internasjonale forpliktelser vil prioriteres. Prioriteringer og satsingsområder i Norsk genressurssenters gjeldende strategiplan og handlingsplan for bevaringsverdige husdyr-, handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser og handlingsplan for bevaring og bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge tillegges vekt.

  Norsk genressurssenters strategiplan
  Handlingsplan for bevaringsverdige husdyr 2016-2019
  Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser 2017-2019
  Handlingsplan for bevaring og bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2016-2019

  Sikker drift og utvidelse av genbanker og kartlegging av nasjonale genressurser mellom planter, husdyr og skogtrær er sentrale oppgaver for bruken av disse midlene. Midlene skal også bidra til bærekraftige avlsprogram for små populasjoner av nasjonale husdyrraser og rett skjøtsel av klonarkiv og av det genetiske og biologiske mangfoldet i kulturlandskapet. Det skal også legges vekt på klargjøring av rett til, tilgang til og behandling av genetiske ressurser i tråd med nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler og utredninger som følge av nye utfordringer, som eksempel klimaendringer.

  Landbruksdirektoratet vil for øvrig prioritere tiltak som:

  • er i samsvar med faglig samarbeidsavtale mellom søker og Norsk genressurssenter
  • har kostnader som står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt
  • inngår i målrettet og langsiktig arbeid
  • når ut til flere grupper av aktører

  Tiltak som omfatter de nasjonale hesterasene faller utenfor denne tilskuddsordningen da Norsk hestesenter har det overordnede ansvaret for hesteavl i Norge og får egne tiltaksmidler som kan brukes til tiltak for de nasjonale hesterasene. 

 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Det kan eksempelvis innvilges tilskudd til næringsutøvere, avls- og foredlingsinstitusjoner, utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og interesseorganisasjoner mm.

  Landbruksdirektoratet vil ikke gi støtte til enkeltforetaks bedriftsutvikling med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi.

   

 • Søknadskjema og søknadsfrist

  Søkere må benytte Landbruksdirektoratets søknadsskjema.

  Søknaden skal:

  • angi søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer og kontonummer
  • beskrive innhold i og forventede resultater av tiltaket som skal gjennomføres
  • angi beløpet det søkes om og angi om tilskuddet skal brukes til tidsbegrenset prosjekt eller drift
  • opplyse om andre finansieringskilder eller inntekter og egeninnsats

  Budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan skal legges ved. Prosjektperioden inkluderer sluttrapportering.

  Dersom søknaden bygger på inngått faglig samarbeidsavtale mellom Norsk genressurssenter og søker, skal avtalen legges ved.

  Søknadsfrist er 1. februar. Søknader som kommer inn etter at søknadsfristen er utløpt, vil bli avvist.

  Søker er ansvarlig for at fullstendig søknad med relevante vedlegg kommer inn til Landbruksdirektoratet innen fristen. Ufullstendige søknader kan bli avvist.

  For eventuelle søknader med prosjekter som grenser opp mot Norsk genressurssenters virksomhet, kan det være nødvendig for Landbruksdirektoratet i søknadsbehandlingen å innhente opplysninger fra Norsk genressurssenter og avklare ev mulig samarbeid og nødvendige avgrensinger.

  For å sikre en fremtidig bevaring og bruk av genressurser kan det være hensiktsmessig at søker har dialog med Norsk genressurssenter under utarbeidelse av søknad om for eksempel drift, kartlegging, dokumentasjon, overvåking og evaluering.

  Her finner du søknadsskjema og forskrift

 • Ny forskrift trådte i kraft 1. januar 2018

  Ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær trådte i kraft 1. januar 2018.

  Forskriften finner du her

  Forarbeider til forskriften
  Landbruksdirektoratet sendte på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslag til forskrift på høring. Fristen var 23.10.2017. Høringsbrev og høringsnotat, høringsinnspillene finner du her

  Landbruksdirektoratet sendte Landbruks- og matdepartmentet en sammenstilling og vurdering av høringsinnspillene 3. november 2017.

  Landbruks- og matdepartementet har i brev datert 21. 12 2017 orientert om at forskrift om tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogstrær er fastsatt. Forskriften er kunngjort i Lovtidend.

   

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2017

  Prosjektoversikt genressurstiltak 2017.

  Av nye satsinger i 2017 kan nevnes:
  Det ble tildelt tilskudd til oppstart og organisasjonsutvikling av Norwegian Seed Savers. Dette er en nystartet interesseorganisasjon som skal fremme bruk og bevaring av plantemangfold. Norwegian Seed Savers ble dannet etter fusjon av flere planteklubber i 2016. Foreningen har inngått en intensjonsavtale med Norsk genressurssenter og skal virke over hele landet. Det første årsmøtet ble avholdt 22. april 2017. Foreningen fikk da et norsk navn: KVANN. Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge. Foreningen organiserer bla. bestillinger av historisk plantemateriale eks. miniknoller av historiske potetsorter til privat hobby-avl.

  Det ble tildelt tilskudd til prosjektet Kartlegging av den norske brunbias raserenhet ved Nordiskt Genresurscenter. Den brune bia, Apis mellifera mellifera, er den opprinnelige nordiske bia og er klassifisert som en bevaringsverdig husdyrrase, dvs at den regnes som nasjonal og kritisk truet husdyrrase. På grunn av import av andre biraser og bienes reproduksjonsmåte står den brune bia i fare å bli utryddet blant annet gjennom hybridisering med andre raser. Prosjektet skal kartlegge raserenheten av 49 brunbifolk med morfometriske og genetiske metoder. Resultatene vil bli brukt i avlsprogrammet til Norsk brunbielag til et mer effektivt bevaringsarbeid. Sammenligning av morfometriske (vingemålinger, bakkroppsfarge og hårlengde) og genetiske resultater fra brunbifolk og hybridfolk vil gi veiledning i hvordan metodene skal brukes i framtiden for å sikre bevaring og bærekraftig avl av brune bier i Norge.

  Det ble tildelt tilskudd til flere prosjekter som legger til rette for næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser. Ny kunnskap om genressurser skal formidles og vi har bla tildelt tilskudd til seminarer som skal arrangeres av Norsk genressurssenter, Norsk bufe, OIKOS og Urfe sa. Urfe sa har fått tilskudd til å arrangere Inspirasjonsseminarer om bevaringsverdige norske melkeferaser. Målet med prosjektet er å øke populasjonen av de gamle norske melkerasene og å styrke omsetningen av produkter fra disse. Seminarene vil være faglig rettet og ha innslag av økonomi/kalkyler. Produkter fra disse rasene skal promoteres og egne matkurs skal arrangeres. Målgruppen for seminarene er eksisterende og nye produsenter som satser på bevaringsverdige norske melkeferaser, samt rådgivere, kokker og aktører i matvarebransjen.

  Det ble tildelt tilskudd til NIBIO for å gjennomføre prosjektet Ny rotsjukdom på trær- en risiko for fremtidig skogbruk. Det siste tiåret har det vært mye fokus på fremmede, invaderende arter. Dette gjelder også nye plantesjukdommer, et økende globalt problem som i stor grad kan knyttes til en omfattende handel med planter. I et naturreservat ved Hamar ble det nylig funnet store skader på gråor og andre trearter forårsaket av sjukdomsfremkallende organismer (plantepatogener) innen slekta Phytophthora. Det er også meldt om tilsvarende symptomer på svartor i et plantefelt i Ringsaker. Hovedmål med prosjektet er å få oversikt over skadeomfang grunnet Phytophthora rotråte i skogbestand i fire kommuner i Hedmark. Dersom prosjektet avdekker at Phytophthora har fått fotfeste i skogsområder i Hedmark, haster det med å sette i verk relevante tiltak for å hindre spredning. Spredning av sykdommen kan medføre fremtidige økonomiske tap i skogbruksnæringen og utgang av stedegne trearter. Resultatene fra prosjektet har stor interesse for skogbruksnæringen og forvaltningsmyndighetene lokalt og nasjonalt.

  Eksempel på noen prosjekter som er videreført fra tidligere år
  Landbruksdirektoratet overtok denne tilskuddsordningen fra NIBIO/Norsk genressurssenter i 2016. Mange av prosjektene som har fått tilskudd i 2017 er videreføring av pågående prosjekter hvor det er inngått avtale med NIBIO/Norsk genressurssenter. Flere omsøkte tiltak er faste fra år til år.  Landbruksdirektoratet har i  2017 valgt å videreføre driftsstøtte til ulike bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. De som har inngått avtale med NIBIO/Norsk genressurssenter har blitt prioritert ved tildeling av tilskudd i 2017. Det gis også tilskudd til ulike genbanker bla. Tilskudd til drift av genbanken for verpehøns. Den norske genbanken for verpehøns på Hvam er unik i Europa og kanskje i verden. Norge har bevart de kommersielle verpehønslinjene i en levende genbank og i et ordinært produksjonssystem. Genbanken på Hvam har eksistert siden 1973. Flere prosjekter er tilknyttet denne genbanken på Hvam, blant annet DNA-studier av de bevarte linjene og utprøving av effektive bevaringsmetoder (kryopreservering). 

  Tilskuddet legger også til rette for næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser. Selbu Spinneri har siden 2013 arbeidet med prosjektet Karakterisering av ull fra norske bevaringsraser av sau. Det er i 2017 bevilget ekstra tilskudd til forsterking av dette prosjektet. For å bruke ull fra de bevaringsverdige rasene til ulike formål er det nødvendig å kjenne til de rette bruksområder for ull fra de ulike rasene. Gjennom prosjektet skal ull samles inn fra besetninger av de pigmenterte bevaringsrasene. Ullas egenskaper skal beskrives ved hjelp av faglig standardiserte metoder. Resultatene skal gjøres kjent for ullforedlere, designere og andre som ønsker å bruke ulla. Det er nå samlet inn ull og ullas egenskaper med tanke på foredling og bruk er undersøkt. Fiberdiameter og fiberkvalitet er undersøkt. I 2017 skal tekstile egenskaper undersøkes og resultatene skal formidles.

  Prosjektoversikt genressurstiltak 2017.

   

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2016

  Landbruksdirektoratet har tildelt drøyt 6, 3 millioner til genressurstiltak i 2016. Tilskuddene går til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genressurser i jord- og skogbruket. Det ble i 2016 totalt søkt om 18,2 mill. kroner, fordelt på 59 søknader.  Landbruksdirektoratet har gitt tilskudd til 20 nye prosjekter. Ved nye prosjekter ble det blant annet prioritert formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser.  Flere omsøkte tiltak er faste fra år, og det ble lagt vekt på å videreføre driftsstøtte til klonarkiv for bevaringsverdige planter, ulike genbanker og interesselag for bevaringsverdige husdyrraser.

  Det ble innvilget tilskudd til totalt 20 pågående prosjekter under ordningen hvor det allerede forelå vedtak eller avtale om tilskudd.

  Her kan du se hvilke prosjekter som fikk innvilget tilskudd: Prosjektoversikt - 2016