Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær

Genressurstiltak - bilde tjenesteside (Copyright: LS Dalen, A Rehnberg, D Aamlid - Nibio)

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut tilskuddsmidler til genressurstiltak med søknadsfrist 1. februar 2019.

Vi gjør oppmerksam på at søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn, se informasjon nedenfor.


Det er fastsatt en ny forskrift for ordningen som trådte i kraft 1. januar 2018.

Landbruksdirektoratet forvalter midler til genressursarbeid, som tildeles årlig over statsbudsjettet. Alle som tidligere har fått tildelt tilskudd direkte fra Norsk genressurssenter må nå sende søknad om tilskudd til Landbruksdirektoratet. Dette gjelder også de som har inngått flerårige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter.

 

 • Utlysning tilskudd til genressurstiltak 2019 - husdyr, plant...

  Landbruksdirektoratet lyser med dette ut tilskuddsmidler til genressurstiltak med søknadsfrist 1. februar 2019.

  Det er ca. 6 millioner kroner i tilskuddsmidler til disposisjon i 2019. Landbruksdirektoratet tar forbehold om endringer i økonomisk ramme i statsbudsjettet for 2019.

  I 2019 vil vi prioritere aktiviteter og prosjekter blant annet innenfor disse områdene:

  • sikker drift og utvidelse av genbanker
  • rett skjøtsel av klonarkiv og av det genetiske og biologiske mangfoldet i kulturlandskapet
  • bærekraftige avlsprogram for små populasjoner av nasjonale husdyrraser
  • kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av nasjonale genressurser
  • bærekraftig bruk av genetiske ressurser, for eksempel knyttet til klimatilpasning og tilrettelegging for næringsutvikling
  • synliggjøring av betydningen av genetiske ressurser, inklusive kunnskapsoppbygging
  • tiltak som bidrar til å nå nasjonale mål og ivaretar internasjonale forpliktelser og føringer

   

  Det legges også vekt på klargjøring av rett til, tilgang til og behandling av genetiske ressurser i tråd med nasjonale regelverk og internasjonale føringer, og utredninger som følge av nye utfordringer som sykdommer og klimaendringer.

  Tiltak som omfatter de nasjonale hesterasene vil ikke bli prioritert under denne tilskuddsordningen. Dette er begrunnet med at Norsk hestesenter har det overordnede ansvaret for hesteavl i Norge og får egne tiltaksmidler som kan brukes til tiltak for de nasjonale hesterasene.

  Hva tilskudd kan tildeles til og vurderingskriteriene finner du i forskrift om tilskudd til genressurstiltak §§ 2 og 4.

  § 2. Hva tilskudd kan tildeles til

  Landbruksdirektoratet gir tilskudd til tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende målsettinger:

  - bevaring av bevaringsverdige husdyrraser, kulturplanter og skogstre i Norge, herunder sikker drift, utvidelse og etablering av genbanker, klonarkiv, in-situ-bevaring, bevaringsbesetninger og andre bevaringsenheter etter inngåtte faglige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter

  - bærekraftig bruk av genetiske ressurser, herunder klimatilpasning og næringsutvikling basert på genetiske ressurser

  - kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av genetiske ressurser

  - formidling og kunnskapsutvikling om genetiske ressurser.

  Tilskudd kan gis til tidsbegrensede tiltak (prosjekter) og til drift av tiltak som er tidsubegrenset (driftstilskudd). For prosjekter kan det gis tilskudd for inntil tre år og tilskuddet kan dekke inntil 80 prosent av prosjektkostnadene. Driftstilskudd kan normalt bare gis til søker som har inngått faglig samarbeidsavtale med Norsk genressurssenter.

  § 4. Vurderingskriterier

  Det skal ved tildeling prioriteres tiltak som bidrar til å nå nasjonale mål og ivareta internasjonale forpliktelser. Prioriteringer og satsingsområder i de til enhver tid gjeldende handlingsplaner for bevaringsverdige husdyrraser, plantegenetiske ressurser og skogtregenetiske ressurser skal tillegges vekt.

  Landbruksdirektoratet vil for øvrig prioritere tiltak som:

  - er i samsvar med faglig samarbeidsavtale mellom søker og Norsk genressurssenter

  - har kostnader som står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt

  - inngår i målrettet og langsiktig arbeid

  - når ut til flere grupper av aktører.

  Også andre tiltak enn de som er nevnt i første og andre ledd kan prioriteres dersom de er i samsvar med Landbruks- og matdepartementets føringer jfr. tildelingsbrevet til Landbruksdirektoratet.

  Lenker til Norsk genressurssenters handlingsplaner:

  Handlingsplan for bevaringsverdige husdyr 2016-2019
  Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser 2017-2019
  Handlingsplan for bevaring og bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2016-2019

 • Hvordan søker man tilskudd til genressurstiltak?

  Søker skal fylle ut og sende inn søknadsskjema elektronisk via Altinn.

  I tillegg til søknaden må dere legge ved en prosjektbeskrivelse (tilskudd til prosjekt) eller intensjons- eller samarbeidsavtale mellom søker og Norsk genressurssenter (søknad om driftstilskudd). Malen for prosjektbeskrivelse finnes i den elektroniske løsningen.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist.

 • Mål med tilskudd til genressurstiltak

  Formålet med tilskuddet er å bidra til bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske, plantegenetiske og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

  Tilskuddet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor bærekraftig landbruk. For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, sikre livskvalitet og velferd for framtidige generasjoner, og for å møte klimautfordringer, er det avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en bærekraftig forvaltning av disse.

 • Hva tilskudd kan tildeles til

  Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende målsettinger:

  • bevaring av bevaringsverdige husdyrraser, kulturplanter og skogtrær i Norge, herunder sikker drift, utvidelse og etablering av genbanker, klonarkiv,  in-situ-bevaring, bevaringsbesetninger og andre bevaringsenheter etter inngåtte faglige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter
  • bærekraftig bruk av genetiske ressurser, herunder klimatilpasning og næringsutvikling basert på genetiske ressurser
  • kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av genetiske ressurser
  • formidling og kunnskapsutvikling om genetiske ressurser

   

  Tilskudd kan gis til tidsbegrensede tiltak (prosjekter) og til drift av tiltak som er tidsubegrenset (driftstilskudd). For prosjekter kan det gis tilskudd for inntil tre år og tilskuddet kan dekke inntil 80 prosent av prosjektkostnadene.

  Driftstilskudd kan normalt bare gis til søker som har inngått faglig samarbeidsavtale med Norsk genressurssenter.

   

 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Det kan eksempelvis innvilges tilskudd til næringsutøvere, avls- og foredlingsinstitusjoner, utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og interesseorganisasjoner mm.

  Landbruksdirektoratet vil ikke gi støtte til enkeltforetaks bedriftsutvikling med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi.

   

 • Ny forskrift trådte i kraft 1. januar 2018

  Ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær trådte i kraft 1. januar 2018.

  Forskriften finner du her

  Forarbeider til forskriften
  Landbruksdirektoratet sendte på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslag til forskrift på høring. Høringsbrev og høringsnotat, høringsinnspillene finner du her

  Landbruksdirektoratet sendte Landbruks- og matdepartmentet en sammenstilling og vurdering av høringsinnspillene 3. november 2017. 

 • Nasjonal strategi for bevaring av genetiske ressurser

  Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å utarbeide et utkast til en nasjonal strategi for bevaring av genetiske ressurser for mat og landbruk, med frist 1. mars 2019. Norsk genressurssenter ved NIBIO og andre relevante aktører skal involveres i arbeidet.

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2018

  I 2018 har Landbruksdirektoratet bevilget 6,8 millioner kr til 66 prosjekter. Det ble totalt søkt om ca. 13,1 millioner kroner fordelt på 81 søknader. Flere omsøkte tiltak er de samme fra år til år, og Landbruksdirektoratet har videreført driftsstøtte til ulike genbanker, bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. Landbruksdirektoratet har også prioritert tiltak innenfor kartlegging og karakterisering, formidlings- og informasjonstiltak, samt avlsprogram for små populasjoner av nasjonale husdyrraser.

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2018 - Planter

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2018 - Husdyr

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2018 - Skog

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2017

  Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 6,8 mill. kroner til 41 prosjekt i 2017. Det ble i 2017 totalt søkt om 11, 6 mill. kroner fordelt på 52 søknader. Flere omsøkte tiltak er de samme fra år til år, og direktoratet har videreført driftsstøtte til ulike genbanker, bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. Landbruksdirektoratet har prioritert tiltak innenfor sykdomsbekjempelse, kartlegging og karakterisering, formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser. 

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2017 - Planter

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2017 - Husdyr

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2017 - Skog

  Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2017 - Sektorovergripende

 • Prosjekter som fikk tilskudd i 2016

  Landbruksdirektoratet har tildelt drøyt 6, 3 millioner til genressurstiltak i 2016. Tilskuddene går til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genressurser i jord- og skogbruket. Det ble i 2016 totalt søkt om 18,2 mill. kroner, fordelt på 59 søknader.  Landbruksdirektoratet har gitt tilskudd til 20 nye prosjekter. Ved nye prosjekter ble det blant annet prioritert formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser.  Flere omsøkte tiltak er de samme fra år, og det ble lagt vekt på å videreføre driftsstøtte til klonarkiv for bevaringsverdige planter, ulike genbanker og interesselag for bevaringsverdige husdyrraser. Det ble innvilget tilskudd til totalt 20 pågående prosjekter under ordningen hvor det allerede forelå vedtak eller avtale om tilskudd.

  Her kan du se hvilke prosjekter som fikk innvilget tilskudd: Prosjektoversikt - 2016