Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogstrær

Genressurstiltak - bilde tjenesteside (Copyright: LS Dalen, A Rehnberg, D Aamlid - Nibio)

Landbruksdirektoratet lyser ut tilskuddsmidler til genressurstiltak med søknadsfrist 1.februar 2017.

Tilskuddene skal gå til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genressurser i jord- og skogbruket.

Det er om lag 4,8 millioner kroner til disposisjon for prosjekter i 2017. Landbruksdirektoratet tar forbehold om endringer i økonomisk ramme i statsbudsjettet for 2017.

Landbruksdirektoratet overtok forvaltningen av denne tilskuddsordningen fra NIBIO/Norsk genressurssenter i 2016. Norsk genressurssenter ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er det faglige kompetansesenteret på området med ansvar for å samordne nasjonalt genressursarbeid. Norsk genressurssenter utvikler og følger opp de nasjonale handlingsplanene for bærekraftig bruk og bevaring av genetiske ressurser innen husdyr, planter og skogstrær. Norsk genressurssenter skal gi råd til næring og myndigheter om de overordnede prioriteringer og behov innen genressursforvaltningen.   

 • Mål med tilskudd til genressurstiltak

  Formålet med tilskudd til genressurstiltak er å bidra til bærekraftig bruk, utvikling og bevaring av genetiske ressurser innenfor planter, husdyr og skogstrær som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

  Tilskuddet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor bærekraftig landbruk. For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, livskvalitet og velferd for framtidige generasjoner og å møte klimautfordringer er det avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en bærekraftig forvaltning av disse.

 • Hvilke tiltak prioriteres

  Søknader om nye tiltak/prosjekter må støtte opp om formålet med tilskuddsordningen og være i samsvar med målsettinger og satsingsområder innenfor Norsk genressurssenters gjeldende strategiplan og gjeldende handlingsplaner for husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser.

  Norsk genressurssenters strategiplan
  Handlingsplan for bevaringsverdige husdyr 2016-2019
  Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser 2016-2019
  Handlingsplan for bevaring og bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2016-2019

  Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende områder:

  • bevaring av genetisk mangfold for mat og landbruk i Norge
  • bærekraftig bruk og utvikling av genetiske ressurser, herunder klimatilpasning og næringsutvikling basert på nasjonale genressurser
  • sikker drift, utvidelse og etablering av genbanker, klonarkiv, in-situ-samlinger, bevaringsbesetninger og andre bevaringsenheter etter allerede inngåtte avtaler med Norsk genressurssenter
  • kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av nasjonale genetiske ressurser
  • formidling og kunnskapsutvikling om genetiske ressurser
  • norsk oppfølging av internasjonalt samarbeid om genetiske ressurser for mat og landbruk


   

 • Vurderingskriterier

  Landbruksdirektoratet vil ved vurdering av søknadene prioritere:

  • Tiltak som har relevant faglig forankring og bidrar til å nå formålet med ordningen
  • Søkere med god gjennomføringsevne eller erfaring med tilsvarende prosjekter
  • Tiltak med kostnader som står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt.
  • Tiltak som inngår i målrettet arbeid med stor andel av egeninnsats
  • Tiltak som når ut til flere grupper av aktører
 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Aktører som ønsker å gjennomføre tiltak/prosjekter som fremmer formålet med tilskuddet kan søke. Det kan eksempelvis innvilges tilskudd til næringsutøvere, avls- og foredlingsinstitusjoner, utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og interesseorganisasjoner mm.

  Landbruksdirektoratet vil ikke gi støtte til enkeltforetaks bedriftsutvikling med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi.

  Tiltak som omfatter de nasjonale hesterasene prioriteres ikke i denne tilskuddsordningen da Norsk hestesenter har det overordnede ansvaret for hesteavl i Norge og får egne tiltaksmidler som kan brukes til tiltak for de nasjonale hesterasene.

 • Søknadskjema og retningslinjer

  Søkere må benytte Landbruksdirektoratets søknadsskjema. I søknadsskjemaet er det spesifisert krav til innhold i prosjektbeskrivelsen. Søker er ansvarlig for at fullstendig søknad med relevante vedlegg sendes inn til Landbruksdirektoratet innen fastsatt frist. For søknadsomgangen 2017, er fristen 1.februar 2017. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan bli avvist.

  For eventuelle søknader med prosjekter som grenser opp mot Norsk genressurssenters virksomhet, kan det være nødvendig for Landbruksdirektoratet i søknadsbehandlingen å innhente opplysninger fra NIBIO/Norsk genressurssenter og avklare ev mulig samarbeid og nødvendige avgrensinger.

  For å sikre fremtidig bevaring og bruk av genressursene kan det  være hensiktsmessig at søker har dialog med Norsk genressurssenter under utarbeidelse av søknad om eks drift, kartlegging, dokumentasjon, overvåking og evaluering.

  Landbruksdirektoratet kan stille særskilte vilkår til enkelte prosjekt.

  Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

 • Prosjekter som har fått tilskudd i 2016

  Landbruksdirektoratet har tildelt drøyt 6, 3 millioner til genressurstiltak i 2016. Tilskuddene går til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genressurser i jord- og skogbruket. Det ble i 2016 totalt søkt om 18,2 mill. kroner, fordelt på 59 søknader.  

  Landbruksdirektoratet har gitt tilskudd til 20 nye prosjekter. Ved nye prosjekter ble det blant annet prioritert formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser.  Flere omsøkte tiltak er faste fra år, og det ble lagt vekt på å videreføre driftsstøtte til klonarkiv for bevaringsverdige planter, ulike genbanker og interesselag for bevaringsverdige husdyrraser.

  Det ble innvilget tilskudd til totalt 20 pågående prosjekter under ordningen hvor det allerede forelå vedtak eller avtale om tilskudd.

  Her kan du se hvilke prosjekter som har fått innvilget tilskudd: Prosjektoversikt - 2016