Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

7,3 millioner kroner til genressurstiltak i 2020

Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 7,3 millioner kroner til 63 prosjekter som skal ivareta genetiske ressurser hos norske husdyr, kulturplanter og skogtrær.

Dølafe (Copyright: NIBIO)

For å tilpasse matproduksjonen til nye behov og sikre biologisk mangfold er det viktig å ta vare på våre genetiske ressurser for mat og landbruk. De genetiske ressursene kan spille en viktig rolle i å tilpasse landbruket til klimaendringene.

Tilskudd i 2020

Det har blitt innvilget tilskudd til blant annet driftsstøtte til genbanken for verpehøns og bevaringsbesetninger av smålensgås, norsk hvit gås og grå trøndersau. Tilskudd er også tildelt flere klonarkiver for bevaringsverdige planter og drift og aktiviteter hos avls- og raselag for storfe, sau og geit.

Det er også gitt tilskudd til et antall prosjekter, blant annet avl på norske brunbier og et prosjekt som skal undersøke mulige kvalitetsfortrinn i kjøttet til truede storferaser. På planteområdet er det innvilget tilskudd til blant annet til et formidlingsprosjekt i form av publisering av resultater fra et forskningsprosjekt om nordiske genressurser av erter, en "Pea handbook" og et prosjekt som går ut på å registrere plantemateriell i Ringebu Prestegard. Det er innvilget midler til et seminar om utvalg av planter til grøntanlegg og revegetering og et prosjekt som skal ta frem faggrunnlag for utvelgelse av nye bevaringsområder for genressurser i skogtrær.

Se liste over prosjekter som har fått tilskudd i 2020 i Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2020.

Faktaboks: Landbruksdirektoratet forvalter ordningen om tilskudd til genressurstiltak til husdyr, planter og skogtrær. Formålet med tilskuddet er å bidra til bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

Les mer om tilskudd til genressurstiltak på Landbruksdirektoratets nettsider

Kontaktperson

Mer om temaet