Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

7,8 millioner kroner til genressurstiltak i 2019

Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 7,8 millioner kroner til 62 prosjekter som skal ivareta genetiske ressurser hos norske husdyr, kulturplanter og skogtrær.

Dølafe (Copyright: NIBIO)

For å tilpasse matproduksjonen til nye behov og sikre biologisk mangfold er det avgjørende å ta vare på våre genetiske ressurser for mat og landbruk. De genetiske ressursene kan spille en viktig rolle i å tilpasse landbruket til klimaendringene.

Tilskudd i 2019

Det har blitt innvilget tilskudd til blant annet driftsstøtte til genbanken for verpehøns og bevaringsbesetninger av smålensgås, norsk hvit gås og grå trøndersau. Tilskudd er også tildelt flere klonarkiver for bevaringsverdige planter og drift og aktiviteter hos avls- og raselag for storfe, sau og geit.

Det er også gitt tilskudd til et antall prosjekter, blant annet forskning om immunkomponenter i melk fra bevaringsverdige norske storferaser, utvalg av norske skogtrær til grøntanlegg og uttesting og bruk av historiske nordnorske kornsorter.

Se liste over prosjekter som har fått tilskudd i 2019 i Prosjektoversikt over innvilgede genressurstiltak 2019.

Nasjonal strategi for genetiske ressurser

Landbruksdirektoratet fikk i 2018 i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet, LMD, å utarbeide et utkast til en nasjonal strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk. Utkastet ble levert til LMD 31. mai 2019.

Faktaboks: Landbruksdirektoratet forvalter ordningen om tilskudd til genressurstiltak til husdyr, planter og skogtrær. Formålet med tilskuddet er å bidra til bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge. Forskriften om tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær trådte i kraft 1. januar 2018.

Les mer om tilskudd til genressurstiltak på Landbruksdirektoratets nettsider

Kontaktperson

Mer om temaet