Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk om tilskudd til genressurstiltak for husdyr, planter og skogtrær

Landbruksdirektoratet lyser ut om lag 6 millioner kroner til tiltak som fremmer bevaring og bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk. Frist for å søke tilskudd er 1.februar 2018.

Bruk til veiledningsheftet for produksjonstilskudd 2013 (Copyright: Ola Røe)
 
Hvorfor tilskudd til genressurstiltak
For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, livskvalitet og velferd i fremtidige generasjoner, er det avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en bærekraftig forvaltning av disse. Genressursene kan spille en viktig rolle ved tilpasning av landbruket til klimaendringene. Tilskudd til genressurstiltak er et viktig bidrag i dette arbeidet.

Tilskudd til genressurstiltak skal bidra til bærekraftig bruk, og utvikling og bevaring av genetiske ressurser innenfor planter, husdyr og skogtrær som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

Hva tilskudd kan tildeles til i 2018
Landbruksdirektoratet gir tilskudd til tiltak som bidrar til en eller flere av følgende målsettinger:

  • bevaring av bevaringsverdige husdyrraser, kulturplanter og skogtrær i Norge, herunder sikker drift, utvidelse og etablering av genbanker, klonarkiv, in-situ-bevaring, bevaringsbesetninger og andre bevaringsenheter etter inngåtte faglige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter
  • bærekraftig bruk av genetiske ressurser, herunder klimatilpasning og næringsutvikling basert på genetiske ressurser
  • kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av genetiske ressurser
  • formidling og kunnskapsutvikling om genetiske ressurser

Tilskudd kan gis til tidsbegrensede tiltak (prosjekter) og til drift av tiltak som er tidsubegrenset (driftstilskudd). For prosjekter kan det gis tilskudd for inntil tre år, og tilskuddet kan dekke inntil 80 prosent av prosjektkostnadene. Driftstilskudd kan normalt bare gis til søker som har inngått faglig samarbeidsavtale med Norsk genressurssenter.

Les mer om tilskuddsordningen, ny forskrift for ordningen og hvordan du søker her.


Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet

Regelverk

Frister