Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Evaluering av miljøplan og veien videre

Statens landbruksforvaltning (SLF) har evaluert miljøplan og vurdert veien videre. Miljøplan har medvirket til miljøansvar og -resultater, men gjennomføringen og forvaltningen av regelverket spriker. SLF peker ut tre alternativer for veien videre: å oppruste og vitalisere miljøplan, å videreføre deloppgavene enkeltvis, eller å avløse miljøplan ved å forsterke miljøvilkår.

Traktor i åkeren (Copyright: Colourbox)

Forskrift om miljøplan ble innført i 2003 og har vært virksom i 10 år. Som en oppfølging av jordbruksoppgjøret 2012 har SLF gjennomført en evaluering av miljøplan. Evalueringen bygger på en spørreundersøkelse som Telemarksforsking gjennomførte i 2013. Her ble næringsutøvere og forvaltning spurt om gjennomføring, erfaringer og oppfatninger av miljøplan. SLF har i etterkant drøftet problemstillingene mer i dybden og levert sin rapport til partene i jordbruksoppgjøret.

Verktøy for å redusere miljøulemper og ivareta miljøverdier.
Miljøplan er et verktøy for å planlegge, gjennomføre og dokumentere miljøtiltak på det enkelte bruk, og innebærer et ansvar og oppdrag til gårdbrukerne om å ivareta miljøhensyn og miljøkrav.

– Miljøhensyn er innvevd med jordarbeiding, gjødslingspraksis og andre driftsoppgaver. Da er også gårdbrukerne nærmest til å finne løsninger som fungerer. Miljøplanen skal bidra til at dette foregår på en systematisk måte, sier seniorrådgiver Jon Magnar Haugen i SLF. Det er frivillig å ha miljøplan på gården, men dersom man avstår fører det til redusert produksjonstilskudd. 

Miljøplan virker der behovet er størst
Spørreundersøkelsen fra Telemarksforskning avdekket at miljøengasjementet er godt etablert i jordbruksnæringa. Mange næringsutøvere opplever også effekter av miljøplan i form av miljøansvar og -resultater. For andre fortoner miljøplan seg som papirarbeid og bryderi.

– Miljøplan skal medvirke til å rette innsatsen dit behovet er størst. I det ligger også at planen ikke virker hvis man ikke ser behovet. Det er derfor ikke overraskende at spørreundersøkelsen påviser at virkningen av miljøplan varierer med behov og interesser, sier Haugen. – Mer betenkelig er imidlertid at gjennomføringen og forvaltningen av regelverket også varierer kraftig.

Alternative veier videre
På bakgrunn av slike betenkeligheter påpeker SLF at det neppe er holdbart å videreføre miljøplan som i dag. Men gitt at miljøformålet fortsatt står ved lag, er det spørsmål om hvilke forbedringer og alternativer som kan bøte på problemene.

Alternativ én er å oppruste miljøplan slik at innhold og verktøy blir nyttiggjort. En opplagt oppgave er å etablere digitale løsninger for gjødslingsplan, sprøytejournal og kartfesting, hvor brukerne enkelt kan registrere og hente ut informasjon, og ivareta de dokumentasjonskrav som er stilt.

Som alternativ to skisserer SLF en løsning med å avvikle miljøplan og videreføre de deloppgavene som virker best. Et mer dyptgripende alternativ er å rette mer direkte miljøkrav, og slik unngå at miljøplan fortoner seg som papirarbeid. Det innebærer prinsipielt at myndighetene tar sterkere styring, fremfor å overlate oppdraget til næringsutøverne.

Relaterte nyheter

Mer om temaet