Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Bonden sprer 125 000 tonn nitrogen på åker og eng

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt praksis for lagring og bruk av gjødsel i norsk jordbruk. I 2013 ble det i alt tilført 124 700 tonn nitrogen og 15 200 tonn fosfor i form av mineral- og husdyrgjødsel på jordbruksarealene. 32 prosent av nitrogenet og nær 50 prosent av fosforet kom fra husdyrgjødsel. I gjennomsnitt tilføres 17,7 kg nitrogen per dekar eng.

Kyr på åskam (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

For å høste gode avlinger er det nødvendig å tilføre gjødsel. Nitrogen og fosfor er sentrale næringsstoffer for planter, men kan skape belastninger for miljøet dersom de havner på avveie. Ammoniakkutslipp til luft og overgjødsling av vassdrag er eksempler på dette. Hvordan gjødsla blir disponert ved lagring og spredning, er altså avgjørende både for lønnsomhet, ressursutnyttelse og miljøpåvirkninger.

Gjødselundersøkelsen 2013
Med bidrag fra jordbruksoppgjøret har Statistisk sentralbyrå (SSB) kartlagt bruk av gjødsel i jordbruket i 2013. De første resultatene fra undersøkelsen er nå klare og presentert på SSBs nettsider.

Ifølge SSBs undersøkelse spres gjødsel på nær 100 prosent av åkerarealene, drøyt 90 prosent av engarealene og to tredjedeler av innmarksbeitearealene. Det samlede jordbruksarealet som ble gjødslet, utgjorde 8,3 millioner dekar. Av dette ble det brukt mineralgjødsel på 7,6 millioner dekar og husdyrgjødsel på 3,7 millioner dekar.

Jordbruksforetak som har husdyr vil også ha husdyrgjødsel tilgjengelig som en ressurs til plantedyrking. Især for grasetere (storfe, sau, geit) ligger det til rette for et lokalt kretsløp der dyra yter næring til plantene som er fôr til dyra. Det er agronomisk riktig å fordele husdyrgjødsla ut over størst mulig areal, men kjøreavstander setter en grense for dette.

Undersøkelsen viser at husdyrgjødsel ble brukt på 55 prosent av engarealene, dermed er det i dag mye grasproduksjon som ikke nyter godt av denne ressursen. Til sammenlikning ble kun drøyt 20 prosent av kornarealene tilført husdyrgjødsel, men det skyldes at mange kornprodusenter ikke har husdyr.

Høst eller vår blir husdyrgjødsel spredd på åker som blir pløyd eller harvet, såkalt åpen åker. Ved slik spredning er det krav om å nedmolde gjødsla raskt etter spredning for å unngå tap av næringsstoff. Mindre areal med åpen åker ble tilført husdyrgjødsel i 2013 enn hva man fant i en tilsvarende undersøkelse i 2000. Undersøkelsen viser at nedmolding foregår raskere enn før, dermed er gjødsla mindre utsatt for lekkasje til luft og vann.

Undersøkelsen gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om situasjonen for utnytting og utslipp fra gjødsel. Den legger grunnlag for at myndighetene kan gjennomgå regelverk og virkemidler som skal medvirke til god planteutnytting og lav miljøpåvirkning.

Les mer om undersøkelsen hos SSB – se lenke i høyre marg.

Mer om temaet

Eksterne lenker