Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny forskrift: Gjødsel – bedre utnytting, lagring og spredning

Landbruksdirektoratet er i sluttfasen med et utkast til nytt regelverk om husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel. Målet er å gjøre gjødsla til en større ressurs og en mindre ulempe.

Pattende smågriser 674x279

Gjødsel fra ku og gris utgjør den største andelen av husdyrgjødsel i Norge.


Husdyrgjødsel er en viktig ressurs, men i mange tilfeller utnyttes den for dårlig. Nå skal regelverket gjennomgås. Et klart mål er å utnytte gjødsla bedre og redusere belastningen på klima og vannmiljø. Husdyrgjødsel er kilde for klimagassene metan og lystgass, og utgjør om lag 1/5 av det totale klimagassutslippet fra landbruket i Norge. I nært samarbeid med Miljødirektoratet og Mattilsynet skal det leveres inn et utkast innen utgangen av 2017. I formiddag er det et innspillsmøte i direktoratets lokaler i Oslo.

Færre og større bruk
Utviklingen i husdyrholdet Norge går mot færre og større driftsenheter. Det er ikke alltid kapasiteten til lagring og spredning av gjødsla holder tritt med utviklingen. Det igjen kan føre til at gjødsla spres for seint på høsten når jorda ikke er i stand til å ta opp næringsstoffene. Resultatet kan bli at for mye gjødsel blir spredt , noe som er dårlig utnytting av næringsstoffene.

Færre heltidsbønder?
Fra flere hold har det kommet bekymringer om at den nye forskriften vil kreve tunge investeringer for bonden med fare for at det blir færre heltidsbønder.
- Vi skjønner bekymringene, men vi er opptatt av å finne gode løsninger som bonden kan leve med. Samtidig må vi huske at det er dyrt å sløse med den store verdien som husdyrgjødsla er, sier seniorrådgiver Jon Magnar Haugen i Landbruksdirektoratet.

Nye bruksområder
Det er nødvendig å tilpasse regelverket av flere årsaker. En av dem  er å tilpasse reglene bedre for å  for utnytte for eksempel biogass samtidig som man bringer de viktige næringsstoffene tilbake til jorda. Slik oppnår man et kretsløp, og man kommer ett skritt nærmere et lavutslippsjordbruk.

Nytt regelverk på gang i EU
Nye behandlingsmåter og verdikjeder for å håndtere og utnytte gjødsel  er en grunn til å gjennomgå regelverket. Også i EU skal det samme regelverket justeres. Det har som mål å øke bruken av organiske og avfallsbaserte gjødselprodukter samtidig som det tar hensyn til miljøet.  

Siste innspillsmøte i dag
Mange av temaene som nå skal opp til revisjon er krevende. I dag har Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet invitert berørte aktører til et innspillmøte før utkastet leveres ved årsskiftet. Den første delen av møtet vil ta for seg bestemmelsene som gjelder lagring og spredning av husdyrgjødsel. Den andre delen vil handle om krav til gjødseltyper som kommer fra andre deler av samfunnet slik at disse blir til en ressurs og ikke bidrar til spredning av uønsket materiale.

Tidligst neste år
Forslaget til  nytt regelverk blir politisk behandlet over jul, og deretter sendes forslaget ut på høring. Endelig politisk vedtak skjer tidligst neste høst.