Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Anbefaler mer biogass av husdyrgjødsel

En ny rapport anbefaler tiltak for at husdyrgjødsel skal bli mer attraktivt som råstoff for store biogassanlegg og tiltak for etablering av flere gårdsanlegg. Bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass kan bidra til å redusere klimagassutslippene.

Biogassanlegg-på Tingvoll gård


I dag utnyttes bare 1 prosent av gjødselressursene i biogassproduksjon i Norge. Regjeringens mål er 30 prosent.

Rapporten er et oppdrag fra jordbruksavtalepartene. Arbeidsgruppen har hatt representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, ENOVA, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet. Landbruksdirektoratet har ledet arbeidet. Tilrådingene legges fram til vårens jordbruksforhandlinger.

Arbeidsgruppas anbefalinger:

  • At prosjektsøknader om investeringsvirkemidler hos Innovasjon Norge og ENOVA som skal stimulere til oppstart, drift og utvidelse av kapasitet i biogassanlegg også blir vurdert med hensyn til klimanytte, og at programmene gis tilstrekkelige rammer.
  • At satsene i Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg (Landbruksdirektoratet) økes til et nivå som stimulerer til økt bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg og gårdsanlegg. Arbeidsgruppa anbefaler også at det fastsettes en 10-års garanti for ordningen fram til 2030
  • At det stilles krav om dekke på biorestlageret og miljøvennlig spredning av biorest ved mottak og bruk av biorest.
  • Økt kunnskapsutvikling, kompetanseheving og opplærings- og informasjonstiltak om bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon
  • Fortsatt støtte til utvikling og kommersialisering av teknologier og løsninger
  • At det utarbeides en veileder i selvkostregelverket med informasjon om handlingsrom og begrensninger for bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon i kommunale og interkommunale biogassanlegg

Bedre ressursutnytting og mindre klimagassutslipp

Bruk av husdyrgjødsel i biogassproduksjon kan bidra til reduserte klimagassutslipp. Det skjer ved at vi får mindre utslipp av metan og lystgass fra gjødsellager, ved at biogass erstatter fossil energi, og ved at biorest erstatter mineralgjødsel.

Produksjon av biogass og biorest fra husdyrgjødsel bidrar også til tilbakeføring av næringsstoffer i kretsløpet. Restproduktet etter biogassproduksjonen har næringsstoffene i behold, og kan brukes lokalt eller komprimeres og transporteres fra husdyrtette områder til områder med behov for fosfor.

Har kartlagt barrierer

Arbeidsgruppa har vurdert de viktigste barrierene for økt utnyttelse av husdyrgjødsel.

I sambehandlingsanlegg er barrierene høye transportkostnader, begrenset mottaks- og oppgraderingskapasitet. I tillegg er det utfordringer med lønnsom avsetning av biogass og biorest. For liten kunnskap om hva som er tillatt etter selvkostregelverket er også en hindring for å ta imot husdyrgjødsel. 

Betydelige investeringskostnader og lavt biogassutbytte pr. tonn gjødsel er barrierer for å øke bruken av husdyrgjødsel til produksjon av biogass i småskala anlegg. Mangel på lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om biogassproduksjon på gården er også en barriere.

En viktig barriere for etablering av biogassproduksjon er også brukernes usikkerhet om hvorvidt tilskuddsordningen for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg vil vare ved.

Les mer i rapporten

Kontaktperson

Mer om temaet