Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mer husdyrgjødsel til biogassanlegg

22 gårder og samdrifter leverte husdyrgjødsel til biogassanlegg i 2015. Fire av disse hadde egne anlegg på gården, mens de resterende 18 foretakene leverte gjødsla til Greve Biogass. Totalt ble det levert rundt 20.000 tonn gjødsel fra svin og storfe.

Greve Biogassanlegg

Foto: Greve Biogassanlegg ved Tønsberg

Biogassproduksjon reduserer klimagassutslipp ved å fungere som fornybart drivstoff eller gi fornybar strøm/varme. Ved bruk av biogass i kjøretøy, reduserer det også lokal luftforurensning.

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg ble opprettet ved jordbruksoppgjøret i 2012, med mål om å stimulere til at husdyrgjødsel blir levert til biogassanlegg. Søknadene om tilskudd for leveranser i 2015 er nå ferdigbehandlet. Totalt ble det innvilget over 1,2 mill. kroner. 

Les mer om tilskuddet her

Leveransene øker
I 2013 og 2014 var det kun to søkere til ordningen, men dette økte kraftig i 2015. Den store økningen skyldes primært at Greve Biogass startet med å ta imot husdyrgjødsel siste halvår 2015. Leveransene til Greve Biogass er forventet å øke videre i 2016, ettersom det da vil bli levert gjødsel hele året.

De gårdsbaserte anleggene ligger på Holum (Akershus), Tomb (Østfold), Åna (Rogland) og Tingvoll (Møre og Romsdal). Holum bruker svinegjødsel i anlegget, mens de tre andre bruker storfegjødsel.

Pilotanlegg skal bedre mulighetene for å utnytte husdyrgjødsel
Biogassanleggene på Tingvoll og Greve er begge utpekt av Innovasjon Norge som pilotanlegg for å teste ut biogassteknologi for andre råstoff i tillegg til matavfall, for eksempel husdyrgjødsel. Pilotanleggene skal gi reduserte klimagassutslipp, bidra til å finne mulige kostnadsreduksjoner, og gi kunnskap som kan være til nytte for fremtidige prosjekter.
Les mer om pilotanleggene her

Kontaktperson