Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Matsvinn i jordbruket

Gulrot_480x 264 (Copyright: Colourbox.com)

FNs bærekraftsmål 12.3 har som mål å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Myndighetene trenger derfor å kartlegge matsvinnet i verdikjeden for mat.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for å sammenstille statistikk fra jordbrukssektoren, og jobber i 2019 med forberedelsene til første rapporteringsår 2020. Grunnlaget for statistikken vil variere mellom ulike sektorer avhengig av tilgjengelig informasjon. Frukt- og grøntsektoren skal begynne å måle sitt matsvinn fra og med 2020.

Jordbrukssektoren, ved Landbruksdirektoratet, skal rapportere sitt matsvinn inn til en felles statistikk for hele verdikjeden fra primærproduksjon og til og med forbrukerleddet.

 • Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

  Regjeringen og den norske matbransjen undertegnet i juni 2017 en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Avtalen er undertegnet av fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner, blant annet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. En rekke andre bedrifter støtter avtalen gjennom en tilslutningserklæring.

  Ved å forbedre statistikkgrunnlaget for matsvinn i ulike ledd i matkjeden, og få mer informasjon om omfanget og årsaker til matsvinn, vil man få et bedre grunnlag til å vurdere tiltak for å redusere matsvinn. Det skal være tre hovedrapporteringer knyttet til bransjeavtalen, i 2020, 2025 og 2030.

  Kartleggingen av matsvinnet og sammensetningen av dette skal skje hvert år. Første år for måling og sammenstilling av matsvinntall for jordbrukets primærledd er i 2020, og publisering vil skje i 2021. Bransjeavtalens definisjon av matsvinn blir lagt til grunn.

  Se Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn her.

  Se tilslutningserklæringen om reduksjon av matsvinn her.


 • Definisjon på matsvinn

  I Bransjeavtalen om reduksjon blir matsvinn definert på følgende måte: 

  «Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.

   Som følge av denne definisjonen regnes som matsvinn når nyttbare deler av mat produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr.

   Partene skal bidra til en best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden. Selv om eventuelt svinn før slakte-/høstetidspunket ikke regnes som matsvinn, skal bransjen likevel søke å innhente data for primærleddet og utføre tiltak som kan redusere matsvinn.»

  Se Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn her.

 • Statistikkansvarlige i Bransjeavtalen

  Det er flere aktører som skal innhente statistikk fra ulike ledd for å lage en samlet statistikk for hele matkjeden i Norge, basert på definisjoner og føringer i Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. 

  -        Landbruksdirektoratet er statistikkansvarlig for jordbrukssektoren.

  -        Fiskerisektoren vil rapportere status for fiskeriindustrien.

  -        Matvett AS i samarbeid med Østfoldsforskning har som mål å kartlegge all videre matsvinn i verdikjeden fram til forbruker, dvs. i matindustri (ekskl. fiskeriindustri), grossist, dagligvarehandel og hotell og kantiner.

  -        Miljødirektoratet har ansvaret for husholdningenes matsvinn.

  Matvett og Miljødirektoratet har arbeidet med matsvinn, og innhentet informasjon om omfanget, i flere år. Du finner Matvetts rapporter om matsvinn og annen innformasjon om matsvinn på deres nettsider.

  Se Miljødirektoratets rapport om matsvinn i forbrukerleddet her,

   

 • Bransjeavtalens mål

  Målet er en halvering av matsvinnet innen 2030 for hele matkjeden. Dette er videre inndelt i delmål.

   «Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål 12.3 fastsettes et overordnet mål om en reduksjon av matsvinn i Norge med 50 % innen 2030. Dette beregnes for hele matkjeden målt i kg per person. 

  Reduksjonsmålet på 50 % innen 2030 konkretiseres ned i to overordnede delmål om:

  -        15 % reduksjon innen 2020

  -        30 % reduksjonsmål innen 2025.

   Målene gjelder for partene i avtalen samlet. For å oppnå reduksjonsmålene må matsvinnet reduseres i hele matkjeden frem til og med forbrukerleddet. Det er et mål at matsvinnet ikke forskyves fra et ledd til et annet.

   Reduksjon av matsvinn vil bli målt fra og med 2015».

   

  Noen av partene i Bransjeavtalen har kartlagt matsvinn fra 2015. Landbruksdirektoratet vil starte sin måling i 2020.

   

 • FNs bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon

  Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. (kilde: Regjeringen.no)                                                

  FNs bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon har et delmål (12.3) som spesielt retter seg mot å redusere tap og svinn i verdikjeden for mat. 

  Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting.

  (Kilde: FN-sambandet om FNs bærekraftsmål )

  Se FNs bærekraftsmål her.

Kontakt

Siste nyheter