Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nasjonalt miljøprogram for jordbruket

Landskap speiles i vann. (Copyright: Vera Gjersøe )

Miljøprogramsatsinga skal bidra til å målrette miljøarbeidet i jordbruket, synleggjere den samla miljøinnsatsen i jordbruket og auke forankringa av miljøarbeidet både regionalt og lokalt.

 • Nasjonalt miljøprogram

  Nasjonalt miljøprogram gir ei samla framstilling av miljøarbeidet i jordbruket. Nasjonale mål, strategiar og verkemiddel skal bidra til miljøvennleg matproduksjon. Dette skal også bidra til å nå internasjonale mål for miljø. Jordbruket sitt sektoransvar for miljø blir fylgt opp gjennom verkemiddel på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå, i tillegg til juridiske verkemiddel. Du kan lese meir om dette i Nasjonalt miljøprogram 2019 - 2022.

  Nasjonalt miljøprogram inneheld  mål og verkemiddel på åtte ulike miljøområde:

  -          kulturlandskap

  -          kulturminner og kulturmiljø

  -          biologisk mangfald

  -          avrenning

  -          friluftsliv

  -          plantevern

  -          utslepp til luft

  -          økologisk jordbruk