Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny rapport med søkelys på jordhelsa

Landbruksdirektoratet presenterer Nasjonalt program for jordhelse i en ny rapport. Hensikten er å styrke arbeidet med jord i norsk landbruk, og øke kompetansen om jord, jordhelse og jordbiologi hos den norske bonden.

Liv i jorda (Copyright: NORSØK)

 

Rapporten er laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, og er et faggrunnlag med forslag til utvikling av tiltak og virkemidler. Landbruksdirektoratet har ledet arbeidsgruppa som har hatt deltakelse av faginstanser og faglagene i landbruket.

Les rapporten her

Jordhelsa under press
Jord er grunnlaget for produksjon av mat og biomasse. Jord som fungerer godt og har god jordhelse, leverer i tillegg flere andre viktige økosystemtjenester. To viktige eksempler på det er rensing av vann og lagring av karbon.

Betydningen av truslene mot jordressurser og jordhelse får nå økt oppmerksomhet både internasjonalt og her i landet. Det skjer blant annet fordi:

  • avlingene ser ut til å ha stagnert for viktige produksjoner i flere jordbruksområder i verden
  • jordas evne til å lagre vann og drenere bort overflødig vann fungerer ofte dårlig
  • jorda taper organisk materiale og karbon

I tillegg til å svekke jordas produksjonsevne, fører det til avrenningsproblemer og til utslipp av klimagassen CO2. Mange bønder møter disse utfordringene daglig i sin drift.

Ny kunnskap om samspill mellom jordliv og levende planter
God jordhelse betyr at det er gode forhold for de levende organismene i jorda (jordliv), at det er tilstrekkelig innhold av organisk materiale og at det er god jordstruktur.

Det er økt oppmerksomhet om samspillet mellom planter og jordliv. Ny kunnskap forteller at det i hovedsak er levende planter og planterøtter som gjennom fotosyntesen leverer karbon fra atmosfæren, som næring til mikrolivet i jorda. Samspillet mellom planter og jordliv er dermed også viktig for lagring av karbon i jord.

Bonden blir viktig som innovatør
I arbeidet med jordhelse er det viktig å ha et langsiktig perspektiv, og løsninger for god driftspraksis i landbruket må ta utgangspunkt i jordtype, klima og produksjon på det enkelte gårdsbruk. Virkemidler bør etter arbeidsgruppas oppfatning brukes strategisk for å legge til rette for og styrke interesse og engasjement for jordhelse hos den enkelte produsent. På denne bakgrunnen foreslår arbeidsgruppa en ordning med utviklingstilskudd for god jordhelsepraksis, som i stor grad vektlegger bonden som aktør i innovasjonen. Innholdet i et utviklingstilskudd må utredes videre.

Rapporten peker på en rekke områder der det er behov for økt kunnskap, og på muligheter for videreutvikling av tiltak for bedret jordhelse. Arbeidsgruppa foreslår at rapporten legges grunn for prioriteringer av forskningsmidler og prosjektmidler til jordhelsefeltet, over jordbruksavtalen og andre finansieringskilder.

 

 

Kontaktperson

  • Ola RyghTelefon: 78606003, Mobil: 91370615

Mer om temaet