Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Enklere for bonden å søke miljøtilskudd

Landbruksdirektoratet lanserer nå et nytt nasjonalt miljøprogram for jordbruket. Samtidig kommer det nye retningslinjer for regionale miljøtilskudd som skal sikre lik praksis i hele landet.

Setereiendom med seterbygninger i bakgrunnen, beite/dyrkamark i forgrunnen med ballblom (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Bievennlige frøblandinger, seterdrift tilrettelagt for turister og beite på trua naturområder er nye tiltak i det regionale miljøprogrammet. Foto: Kari Hustad


Regionale miljøprogram (RMP) er en tilskuddsordning som ble innført i 2005. Pengene skal stimulere til økt miljøinnsats i jordbruket ut over nasjonale ordninger, og bøndene søker Fylkesmannen om tilskuddene. Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre egen gård eller leiejord mer miljøvennlig.
De regionale miljøtilskuddene skal ivareta disse formålene:
• kulturlandskap
• kulturminner og kulturmiljøer
• biologisk mangfold
• avrenning
• friluftsliv
• plantevern
• utslipp til luft
• økologisk jordbruk

Enklere å måle effekten av miljøtiltakene på norske gårdsbruk
Ordningen har fungert godt, men samtidig har det vist seg at det har vært ulik praksis i de ulike fylkene. I jordbruksoppgjøret i 2017 ble det bestemt at det skal være felles nasjonale retningslinjer. Landbruksdirektoratet fikk samtidig i oppdrag å vurdere forenklinger av ordningen, både av hensyn til bonden og forvaltningen. Med en lik standard over hele landet, vil det også bli enklere å sammenligne og vurdere effekten av de ulike miljøtiltakene som gjøres på gårdsbruk over hele landet.

Sikrer lik vurdering over hele landet
Landbruksdirektoratet lanserer derfor et nytt nasjonalt miljøprogram som omtaler nasjonale miljømål og viktige internasjonale forpliktelser.
Samtidig har Landbruksdirektoratet, i nært samarbeid med fylkesmannsembetene, utformet en ny, felles instruks for det regionale miljøprogrammet. Dette sikrer at tiltakene får like vilkår og at søknadene vurderes likt over hele landet.

- Fylkene kan velge ut sine tilskuddsordninger ut fra miljøutfordringene i fylket, opplyser seksjonssjef Kaja Killingland i Landbruksdirektoratet. Hun sier videre at den nye felles instruksen har tydeligere nasjonale føringer enn det som var tilfelle før.

Bievennlige frøblandinger
I tillegg til tiltakene som har eksistert fra før, introduseres det nå tre nye miljøtiltak som bønder kan søke tilskudd om gjennom regionale miljøtilskudd:
• områder sådd med frøblandinger som er gunstige for bier (pollinatorer)
• seterdrift tilrettelagt for turisme i form av bevertning, formidling, overnatting eller kulturtilbud.
• beite eller slått av områder med trua naturtyper

 

Foto på forsiden: Kari Hustad

Kontaktperson

Mer om temaet