Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regionale miljøtilskudd – forslag til nasjonal instruks på høring

Landbruksdirektoratet ber om høringsinnspill på forslag til nasjonal instruks for regionale miljørilskudd. Frist for innspill er 14. september.

Utsikt til jordarbeiding (Copyright: Colourbox)


For å unngå at reglene for miljøtilskudd følger både av nasjonale og regionale bestemmelser, har Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet (LMD) konkludert med at vi vil beholde dagens modell med regionale forskrifter.

Det er samtidig behov for å gi noen sentrale føringer for de regionale forskriftene. Vi foreslår derfor en instruks som skal gjelde for fylkesmannens utforming av de regionale forskriftene. Instruksen skal bidra til å forenkle forvaltningen av tilskuddene og harmonisere tiltak og vilkår mellom fylkene.

Viderefører regionale forskrifter – med strammere sentrale føringer
Oppdraget var opprinnelig å utarbeide forslag til en nasjonal forskrift til erstatning for gjeldende regionale forskrifter. Under gjennomgangen ble det imidlertid klart at fylkesspesifikke avgrensninger og vilkår var nødvendige, i tillegg til nasjonale bestemmelser. Det legges nå opp til at tiltakene kan tilpasses regionalt der det er nødvendig for å sikre god målretting, samtidig som det gis klare føringer på hva slike regionale tilpasninger kan gå ut på, for å sikre likebehandling og rettssikkerhet for den som søker tilskudd.

Instruksen skal legges til grunn når fylkesmannen fastsetter forskrift om regionale miljøtilskudd gjeldende fra søknadsomgangen 2019. 

Landbruksdirektoratet ber om merknader til høringsforslaget, med frist den 14. september.

Gå til høringsdokumentene

Fakta om regionale miljøtilskudd
Regionale miljøtilskudd forvaltes av fylkesmannen. Regionalt miljøprogram ble etablert i 2005 og gjennomgikk deretter en større endring og forenkling i 2012. Regionale tilskudd skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover de som er mulig gjennom generelle, nasjonale ordninger. I 2017 ble det betalt ut 432 mill. kroner i miljøtilskudd på landsbasis. Les mer om regionale miljøtilskudd

Kontaktperson