Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Vann og forurensning

Elv, randsoner og åkre,. Spydeberg.  (Copyright: Oskar Puschmann, Skog og landskap)

Avrenning av jord, næringsstoff og plantevernmiddel reduserer vasskvaliteten i vassdraga. Både av omsyn til vasskvalitet og av ressursmessige omsyn må avrenning frå jordbruksdrift reduserast. Det er også viktig å hindre forureining av jord og avgrense utslepp av klimagassar til luft.