Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordbruket arbeider for å bedre vannkvaliteten

Jordbruket er opptatt av å redusere negativ miljøpåvirkning i vann. For å få til en vellykket satsing for bedre vannmiljø kreves godt kunnskapsgrunnlag, riktig situasjonsbeskrivelse, motivasjon og effektive tiltak og virkemidler.

Vannforekomst jordbruk (Copyright:  Morten Günther)

Vannforvaltningen i Norge er etter Vannforskriften delt inn i 11 vannregioner. Disse deles igjen inn i vannområder og i vannforekomster som er minste forvaltningsenhet. En vannforekomst kan være både elv og innsjø, eller deler av disse. I Norge har vi valgt å dele inn landet i 105 vannområder og ca. 30 000 vannforekomster. Opplysninger om miljøtilstand og -påvirkning lagres i portalen Vann-Nett og fremstilles på kart.  

Inndeling i vannforekomster blir gjort med tanke på å ha et hensiktsmessig antall forvaltningsenheter, og noen vannforekomster blir derfor relativt store. Når det registreres avrenning fra jordbruk til en del av en vannforekomst, f. eks en bekk, så vil hele vannforekomsten bli registrert som påvirket. 
Kartregistreringer i Vann-Nett Foto: Bioforsk

På Vann-Netts kart kan en derfor se at mer vann blir merket som påvirket av jordbruk enn det som er den faktiske situasjonen.

Dagens kart er slik at en bekk som ikke har tilførsler fra jordbruk likevel er registrert med jordbrukspåvirkning, fordi den er en del av en større vannforekomst.  Den totale påvirkningen fra jordbruket er den samme, men fremstillingen av omfanget kan lett misforstås.

Kart på bildet viser resultat av Bioforsk sin gjennomgang etter forslag til ny inndeling. I dagens vann-Nett er alt vann (her rødt og grønt) på kartet merket rødt for jordbrukspåvirkning. Grønt betyr uten påvirkning av jordbruk.

Kunnskapsbasert arbeid er grunnlaget for gode resultater
En grunnleggende forutsetning for arbeid med Vannforskriften er at det er kunnskapsbasert. En skal ha et best mulig grunnlag for å vurdere tilstand og ta avgjørelser om tiltak. Pilotprosjektet i Morsa vannområde i Østfold (1999-2007) viste at felles virkelighetsforståelse basert på fakta var essensielt for et godt tverrsektorielt samarbeid og for å oppnå resultater.

Bioforsk foreslår forbedret metodikk for presentasjon på kartet
På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Bioforsk (NIBIO) undersøkt om en kan gjøre endringer som gir en riktigere fremstilling av jordbrukspåvirkning i Vann-nett. Formålet er å gi fylkesmannen et grunnlag for å dele inn vannforekomstene på en mer hensiktsmessig måte. Bioforsk har vurdert elvevannforekomster, og ikke innsjøvannforekomster.

Ved å legge til rette for at mer presis registrering av hvor avrenningen skjer, kan en få et riktigere bilde av jordbrukets påvirkning av vannforekomstene. Dette kan gi bedre grunnlag for å målrette tiltakene og forenkle resultatkontrollen.

Konklusjonen i prosjektet er at Bioforsk mener mer enn halvparten vannforekomstene bør gis en ny vurdering for å få en riktigere fremstilling mht. jordbrukspåvirkning. Bioforsk foreslår som oppfølging av rapporten at det for de enkelte vannregioner utarbeides forslag til en bedre inndeling av vannforekomstene mht. jordbruk.

Les mer om dette hos Bioforsk

Fakta om Vann-Nett
Vann-Nett er opprettet for å være et verktøy i vannmiljø-arbeidet. I Vann-Nett samles all tilgjengelig informasjon om alle vannforekomster i Norge. Det er både et verktøy for forvaltningen men også en innsynsmulighet for alle som er interessert i vannkvalitet. Vann-Nett kan brukes enten en er opptatt av tilstanden i nærmeste vann – eller situasjonen for et større område. 

I Vann-nett finnes tilgjengelige data om kjemisk og økologisk tilstand.  Her registreres også hvilke kjente forhold som påvirker vannkvaliteten, så som vannkraftutbygging, tilførsler av næringsstoffer, utslipp fra industri, langtransporterte tilførsler osv. Grad av påvirkning kan være liten, middels, stor eller svært stor. Avrenning fra landbruksarealer registreres som  del av diffus avrenning under forurensning. 

Fakta om Vannforskriften
Vannforskriften er Norges implementering av EUs vanndirektiv. Vannforskriften skal verne og om nødvendig forbedre tilstanden i grunnvann, ferskvann og kystvann. Målet er at alt vann skal ha god kvalitet og god økologisk tilstand. Les mer om Vannforskriften på Vannportalen.

Kontaktperson

Mer om temaet

Eksterne lenker