Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Redusert fosforgjødsling gir mindre forurensning uten at avlinga reduseres

Fra rundt år 2000 har det vært økt oppmerksomhet på de uheldige miljøkonsekvensene som følge av høy fosforavrenning til utsatte vann og vassdrag. I samme periode er det satt inn viktige tiltak for å redusere fosforgjødslingen. Det viser seg at vi oppnår mindre forurensing uten at avlinga reduseres.

Reddik i jorda (Copyright: Colourbox)

Bioforsk har blant annet nedjustert normene for fosforgjødsling til de vanligste jordbruksvekstene. Siste nytt er at Bioforsk har publisert nye normer for flere grønnsaksvekster fra 2015.

Fosfor er et nødvendig plantenæringsstoff, men for sterk fosforgjødsling øker risikoen for tap av næringsstoffet, som kan gi uønsket algeoppblomstring i vann og vassdrag. God utnyttelse av fosforet i jorda er derfor viktig for miljøet. I tillegg er kjente forekomster av fosforråstoff begrensa. Bedre gjødslingsplanlegging tilpasset plantenes behov gir god økonomi for bonden.

Nye gjødslingsnormer for fosfor til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat fra 2015
Bioforsk tok i bruk nye normer for fosforgjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat i gjødslingsplanleggingen før vekstsesongen 2015. De nye normene er ved balansegjødsling (like stor tilførsel av fosfor som det som tas bort med avling) ca 40 prosent lavere enn tidligere. Ved høyere nivå av fosfor i jorda er normene ytterligere redusert. Resultatene fra prosjektet«Balansert næringsforsyning til grønnsaker» er blant annet nærmere omtalt i Bioforsk-rapporten «P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat – nye anbefalinger».  

Milepæler knyttet til fosforgjødsling
Bioforsk nedjusterte i 2007 normene for fosforgjødsling til eng og beite, samt til korn med henholdsvis 24 og 30 prosent. I 2008 lanserte de en ny og nedjustert korreksjonskurve for fosforgjødselmengden til vekstene korn, oljevekster, eng og beite i forhold til jordas P-AL-nivå (gir uttrykk for hvor mye av fosforet i jorda som plantene kan utnytte). Fra 2009 nedjusterte Bioforsk normen for fosforgjødsling til potet med 22 prosent.

Disse tiltakene utgjør til sammen store og viktige endringer for vekstgruppene korn, oljevekster, potet, eng og beite, som samlet dekker 99 prosent av jordbruksarealet.

Bioforsk publiserte på forsommeren 2012 nye normer for fosforgjødsling til kålvekster, gulrot og løk. Normene ble avhengig av P-AL-nivået i jorda, redusert med 20 - 50 prosent i forhold til tidligere normer. Disse nye normene ble tatt i bruk fra 2012.

Forbruket av fosfor i norsk kornproduksjon kan halveres, uten avlingsreduksjon
Gjennom prosjektet «Redusert P-avrenning fra jordbruksvekster – ved forbedret tolking av P-AL» har Bioforsk i årene 2011 – 2013 kvalitetssikret de store endringene som er gjort med fosfornormene og justering etter jordas P-AL-nivå. Endringene tar i mye større grad hensyn til avling og miljø. Med de nye normene er det mulig å halvere forbruket av fosfor i norsk kornproduksjon, uten at avlingene reduseres.

Jordas evne til å forsyne plantene med fosfor er en nøkkelfaktor i fosforgjødslinga
Det er store forskjeller mellom ulike jordarters evne til å binde fosfor ved samme P-AL-nivå. Dette har betydning for plantetilgjengeligheten av tilført fosfor og hvor lett fosfor tapes fra jorda. Resultatene vil gjøre det mulig å differensiere fosforgjødslingen ut fra lokale forhold i større grad enn hva som gjøres i dag.

Gjennomføring av prosjekter
Oppfølging av vannforskriften utløser behov for sterkere målretting og bedre lokaltilpasning av tiltak for å redusere næringsstoffavrenningen. Det er nødvendig å kunne gi mer spesifikke råd om fosforgjødsling i ulike områder. Gjennom blant annet ovennevnte prosjekter har Bioforsk fått faglig grunnlag for å revidere normene for fosforgjødsling til ulike kulturer og fått økt kunnskap om jordas evne til å forsyne plantene med fosfor.

I prosjektet "Fosforgjødsling på jord med høyt fosforinnhold" skal Bioforsk i årene 2015 – 2017 vurdere effekten av å utelate fosfor på arealer med høye P-AL-verdier.

Bioforsk skal i perioden 2015 – 2017 framskaffe forsøksresultater som grunnlag for revidering av fosfornormene for kulturene selleri og purre. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving regionalt og Yara Norge.

En stor del av aktivitetene rundt disse spørsmålene er finansiert med midler som er avsatt over jordbruksavtalen til Klima- og miljøprogrammet i jordbruket.

Kontaktperson

Prosjekter

Mer om temaet