Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Fagsamling om oppfølging av vannforskriften, Sem Gjestegård 18-19. oktober 2016

Den 18. og 19. oktober arrangerte Landbruksdirektoratet seminar om oppfølging av vannforskriften. Deltakere var ansatte hos fylkesmennene, for vannregionene, kommuner og forskningsinstitusjoner.

Under kan du se presentasjonene fra seminaret

 

Tirsdag 18. oktober

Velkommen og orienteringer om pågående prosesser
v/ Bjørn Huso, Landbruksdirektoratet

Forventninger og ambisjoner for vannforvaltningsarbeidet
v/ Line Meinert Rød, LMD

Klimaendringer i Norge og konsekvenser for jordbruksområder
v/ Inger Hansen-Bauer, Meteorologisk Institutt

Hva vil bonden gjøre når klimaet endres? Arealbruksscenarier basert på møter i Trøndelag, Rogaland og på Østlandet
v/ Inga Greipsland, NIBIO

Klimaendringers effekt på jordbruksavrenning
v/ Lillian Øygarden, NIBIO

Kan vi drenere oss bort fra effekter av klimaendringer?
v/ Johannes Deelstra, NIBIO

Tiltak mot flom på jordbruksarealer
v/ Jannes Stolte, NIBIO

Kart og GIS som kompass i vannforvaltningen – Erfaringer fra vannområde Øyeren
v/ Kristian Moseby, Vannområde Øyeren

Aksjon Vatsvassdrag
v/ Monica Dahlmo, Fylkesmannen i Rogaland

Elvemuslingsprosjektet: Redusert avrenning fra landbruk for å redde elvemuslingen i Hordaland 
v/ Øyvind Vatshelle, Fylkesmannen i Hordaland

Miljørådgiving i Morsa 
v/ Carina Rossebø Isdahl, Morsa vannområde

Hvilke muligheter ligger NIBIOs kartverktøy?  
v/ Siri Svendgård Stokke, NIBIO


Onsdag 19. oktober

Elve- og bekkekanter: Ulike funksjoner, ulike utforminger 
v/ Eva Skarbøvik, NIBIO

Kantvegetasjon og fangdammer som rensetiltak mot næringsstoff og plantevernmidler
v/ Anne-Grete Buseth Blankenberg, NIBIO

Ny kunnskap fra forsøksfeltet på Kjelle: Hvordan påvirkes vannkvaliteten av jordarbeiding, fosfornivå i jorda, og bruk av plantevernmidler?
v/ Marianne Bechmann, NIBIO

Kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver
v/ Markus Lindholm, NIVA

Fosfornivå fra skog og utmark i områder med marin leire 
v/ Eva Skarbøvik og Marianne Beckmann, NIBIO

Orientering om status for de nye erosjonsrisikokartene 
v/ Sigrun Kværnø, NIBIO

Prioritering av områder i Hedmark for tilskudd til utsatt jordarbeiding i klasse 1 og 2

v/ Trine Frisli Fjøsne, prosjektleder Vannområde Glomma og Grensevassdragene og Lars Martin Hagen, Fylkesmannen i Hedmark

Hvordan fylkesmannens landbruksavdeling jobber med valg av tiltak
v/ Svein Skøien, Fylkesmannen i Østfold

Praktisk gjennomføring av tiltak hos næringsutøverne sett fra landbruksrådgivningen 
v/ Inga Holt, Norsk landbruksrådgiving Øst

Hvordan ser bonden på fremtiden og muligheter for å gjøre tiltak? 
v/ Sigurd Enger, Bonde og leder i miljøutvalget, Bondelaget