Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Fagsamling om oppfølging av vassforskrifta i jordbruket, 7.-8. oktober 2014

Landbruksdirektoratet arrangerar fagsamlingar for Fylkesmannen si landbruksavdeling. I år vart samlinga halde på Hurdalsjøen Kurs og Konferansesenter.

Dagane vart dela opp tematisk med plan- og prosess samt oppfølging av tiltaksprogramma første dagen. Andre dagen var det fokus på kunnskapsgrunnlaget og verktøykassa forvaltninga har til rådigheit når det det gjeld vassmiljøtiltak i jordbrukspåverka vassdrag.

Under er lenker til dei ulike føredraga og oppsummering av gruppediskusjonane som blei gjennomført dag 1 og 2.

Dag 1

Velkomst. Landbruksdirektoratet si rolle og om landbruk i forvaltningsplanane
v/Bjørn Huso, Landbruksdirektoratet

Forventningar til sektorane sitt arbeid vidare med vassforskrifta
v/Helga Gunnarsdottir, Miljødirektoratet

Samordning og medverknad i vassforskriftarbeidet med gruppediskusjon 
v/Gro Sandkjær Hansen (NIBR) og Sissel Hovik (HiOA)

Erfaringar med å følgje opp tiltaksprogram og iverksette tiltak
v/Hilde M. Lien, Fylkesmannens landbruksavdeling, Vestfold

Erfaringar frå Jæren vassområde om iverksetting av tiltak
v/Elin Valand, Jæren Vassområde

Gruppediskusjon: Korleis gjennomføre tiltak - frå plan til praksis

Dag 2

LMD si målsetting for arbeidet med vassforskrifta
v/Kristin Orlund, Landbruks- og Matdepartementet

Korleis kan Tiltaksrettleiaren (www.bioforks.no/tiltak) brukast i arbeidet med å implementere vassforskrifta i jordbruksvassdrag? v/Eva Skarbøvik, Bioforsk

Korleis kan ein berekne effektar av miljøtiltak?
v/Sigrun Kvernø, Bioforsk

Kost-effektkalkulatoren - Korleis bør den brukast?
v/Anne-Grete B. Blankenberg og Sigrun Kvernø, Bioforsk

Vasskvalitetsmål i leirjordsområder - er dei satt rett?
v/Håkon Borch, Bioforsk

Utfordringar i sona mellom elv/bekk og landbruksareal: Kva veit me til no om effekt av ugjødsla randsoner, grasdekte buffersoner og kanterosjon?
v/Anne-Grete B. Blankenberg og Eva Skarbøvik, Bioforsk

Stadstilpassa tiltak i nedbørfelt med jordbruk - er dette vegen å gå? Med gruppediskusjon
v/Bioforsk

Presentasjon av ny rapport fra JOVA
v/Marit Hauken, Bioforsk

Fosforgjødsling og vasskvalitet
v/Anne Falck Øgaard, Bioforsk

Gjødselregelverket: Arbeid med forskrift om organisk gjødsel; spreieareal, spreietidspunkt, lager m.m.
v/Jon Magnar Haugen, Landbruksdirektoratet