Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket

Jorde (Copyright: Colourbox.com)

Klima- og miljøprogrammet (KMP) gir prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, vannmiljø, naturmangfold og kulturminner.

 • Klima- og miljøprogrammet

  Klima- og miljøprogrammet ble etablert ved vedtak i jordbruksforhandlingane 2012 ved å slå sammen Klimaprogrammet og informasjons- og utviklingstiltak innen miljø. Omtalene av de to tidligere programmene finner du på egne paneler nedenfor. Under menypunktet "Prosjekter 2008-2012" ligger omtale av de prosjektene som fikk prosjekttilskudd fra Klimaprogrammet.

  Mandatet for Klima- og miljøprogrammet, slik det ble gitt fra jordbruksforhandlingene, lyder slik: "Temaene klimagassutslipp, klimatilpasning, vannmiljø, samt kulturlandskap, naturmangfold og relaterte utfordringer, skal inngå i programmet. Midlene skal gå til utredningsprosjekter og til informasjonstiltak på miljøområdet. Forvaltningen av programmet legges til SLF og fylkesmannen og avtalepartene avtaler fordelingen i eget møte".

  Temaet "jord" ble innlemmet i programmet ved jordbruksforhandlingene i 2020, blant annet som en oppfølging av Jordprogrammet.

  I Landbruksdirektoratet sine retningslinjer for programmet heter det bl.a.: Klima- og miljøprogrammet skal gjennom utredninger og informasjonstiltak bidra til å oppnå landbrukspolitikkens målsettinger på klima- og miljøområdet. Økt kunnskap om utfordringer og tiltak, effektive virkemidler for næringsutøverne, god kunnskapsoverføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving overfor næringsutøverne er sentrale elementer. Det er også av stor betydning å synliggjøre jordbrukets miljøinnsats og produksjon av miljøgoder. Ny kunnskap i prosjektene skal raskt kunne implementeres i praktisk jordbruk.

  Tilskudd til nasjonale tiltak skal nyttes til prosjekter av nasjonal karakter. De kan også nyttes til prosjekter lokalt eller regionalt, der spørsmål som har nasjonal overføringsverdi blir belyst.

  Tilskudd skal ivareta informasjons- og formidlingsbehov knyttet til virkemidlene i nasjonalt miljøprogram.

 • Klimaprogrammet 2008-2012

  Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket har gått over en periode på fem år (2008-2012), med tre programperioder. 2012 var siste år med tildeling av prosjektmidler i programmet.

  Klimaprogrammets mål var å øke kompetansen om utslipp av klimagasser fra jordbruket og jordbrukspolitikkens innvirkning på utslippene.

  Klimaprogrammet var organisert med en styringsgruppe bestående av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukalag, Enova, Innovasjon Norge, Avfall Norge og Klima- og forurensingsdirektoratet. Landbruks- og matdepartementet ledet gruppen, med SLF som sekretariat.

 • Informasjons- og utviklingstiltak innen miljø inntil 2012

  Midlane har hatt som formål å bidra til auka kunnskap og informasjon om forureining og kultur- og naturmiljø, samt tiltak som fremjar miljøvennlege driftsformer og berekraftig ressursforvalting. Det var midlar både til sentrale og fylkesvise tiltak. Midlar til sentrale tiltak blei primært nytta til prosjekt av nasjonal karakter. Prosjekta blei retta mot å ivareta informasjons- og formidlingsbehov knytt til verkemidla i nasjonalt miljøprogram, til å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvalting og til å vidareutvikle dei miljøretta verkemidla. Prosjekta skulle og bidra til at ny miljøkunnskap raskt kunne bli implementert i praktisk jordbruk.

  Midlar til fylkesvise tiltak skulle primært støtte opp under dei regionale miljøtilskota (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), gjennom regionale og/eller lokale utviklingsprosjekt som styrkar det faglege grunnlaget for iverksetjing av tiltak. Det var eit mål med auka målretting av tiltak og verkemiddel. Midlane skulle og bidra til at resultat og verknader av tiltaka nådde næringsutøvarane.

 • Fagsamlinger og konferanser

 • Fylkesmannen forvalter tilskudd til fylkesvise tiltak

  Fylkesmannen forvalter tilskudd til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet. Fylkesmannen utarbeider retningslinjer for midler til fylkesvise tiltak innenfor rammen av retningslinjer for nasjonale prosjekter innen programmet.

  Faglige prioriteringer og utlysning av midler

  Tilsvarende som for tilskudd til nasjonale prosjekter, omhandler programmet fra 2020 følgende fem fagtemaer for tilskudd til fylkesvise tiltak:

  • klimatilpasning
  • klimagassutslipp
  • jord
  • naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet
  • forurensning til vann, jord og luft


  Prioriteringene skal framgå av utlysningen på nettsiden til fylkesmannen.

  Søknad
  Fylkesmannen fastsetter frist for å levere søknad. Søker skal søke på elektronisk søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Trykk her for å komme til søknadsskjemaet.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist. Fylkesmannen vil deretter behandle søknaden.