Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Evaluering av tiltak mot fosfortap fra norske jordbruksarealer

NILF og Bioforsk har evaluert tiltak mot fosforavrenning fra kornarealer i ulike deler av Norge, og kommet frem til at i jordbruket er det mest kostnadseffektivt å gjennomføre tiltak i områder med høy erosjonsrisiko. Det er dessuten rimeligere å sette inn tiltak i vårkorn enn i høstkorn.

Utsikt til jordarbeiding (Copyright: Colourbox)

Det er viktig å vurdere tiltakene basert på lokal kunnskap om jord, landskap og drift, da de lokale forhold bidrar til store variasjoner i effektene. Videre er det vesentlig at effekter av tiltak er vanskelige å sammenligne på tvers av sektorer fordi biotilgjengeligheten av fosfor varierer.

Kostnader og fosforeffekt ved miljøtiltak
Rapporten er basert på et prosjekt som ble gjennomført for Statens landbruksforvaltning i perioden 1. juli 2011 til 31. august 2013. Hovedformålet for prosjektet har vært å øke kunnskapen om kostnader og fosforeffekt ved miljøtiltak for redusert fosforavrenning fra jordbruket fra ulike kornområder i Norge.

Rapporten inneholder følgende:
•Kost-effekt-beregninger for tiltakene endret jordarbeiding, vegetasjonssoner og fang- dammer, og vurdering av redusert fosforgjødsling
•Vurderinger av dekningsbidrag for endret jordarbeiding og vegetasjonssoner samt investerings- og vedlikeholdskostnader for fangdammer
•Beregninger av fosforavrenning for endret jordarbeiding, vegetasjonssoner og fang- dammer
•Vurdering av usikkerhet og variasjon i kost-effekt av jordbrukstiltak
•Diskusjon av total fosfor sammenlignet med biotilgjengelig fosfor
•Diskusjon av økt ugrasoppblomstring, økt sannsynlighet for fusarium-smitte og økt plantevernmiddelbruk for kornproduksjon med endret jordarbeiding
•En analyse og vurdering av administrasjons- og kontrollkostnader til RMP-midler hos fylkesmenn, landbrukskontorer og landbruksrådgivning.

Behov for allmenngyldige data
Utgangspunktet er at det var behov for allmenngyldige data om kostnadseffektivitet og vurderinger av kost-nytte av ulike tiltak under ulike geografiske forhold. Dataene er blant annet viktige i gjennomføringen av Vannforskriften, ettersom vannområdene må rangere tiltak i henhold til kost-effekt. Slike data, men også økonomiske konsekvenser for landbruket, er nyttige både for bønder og landbruksrådgivning, samt for fylkesmenn og nasjonale myndigheter ved utforming av tilskudd og virkemidler.

Resultatene i rapporten kan altså brukes til følgende formål:
•Vurdere tiltaksgjennomføring i vannområder og vannregioner.
•Gi Fylkesmennenes landbruksavdelinger og landbrukskontorer et bedre datagrunnlag om landbrukets kostnader ved ulike tiltak.
•Gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike tiltak, for å vurdere andre nyttevirkninger og indirekte kostnader som de ulike tiltakene impliserer.
•Avveie tiltak mellom sektorer.

Tiltakskalkulator og DB-kalkulator
Rapporten ledsages av en tiltakskalkulator i regi av Bioforsk og NILF. Tiltakskalkulatoren kan brukes til å beregne kost-effekt under ulike betingelser.

Det vil i løpet av 2013 også bli utarbeidet en DB-kalkulator (dekningsbidrag) i regi av NILF på www.landbruksforum.no.Denne vil bli koblet opp mot tiltakskalkulatoren slik at en kan variere forutsetningene for beregning av dekningsbidrag for ulike typer av jordarbeiding, landskapstiltak m.m.

Det må understrekes at det finnes en lang rekke av usikkerhetsmomenter med slike kost-effekt beregninger, derfor er det meget viktig at kalkulatoren – og resultatene i denne rapporten – kun brukes og fortolkes med de forutsetningene som gjelder for beregningene.

Les hele NILF-rapport 2013-3 Evaluering av tiltak mot fosfortap

For mer informasjon om miljøtiltak i jordbruket, se også Tiltaksveileder hos Bioforsk.

Mer om temaet

Eksterne lenker