Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Prosjekter under Klima- og miljøprogrammet (KMP)

På disse sidene finner du omtale av prosjekter som har fått tilskudd fra Klima- og miljøprogrammet.

.

Klimagassutslipp og karbonbinding

Holstein (Copyright: Colourbox)

Det er i hovedsak lystgass (N2O) og metan (CH4) som er jordbrukets utfordringer. Dette er svært potente klimagasser, og det er et mål at utslippene skal reduseres. Landbruket står for omlag 9 % av Norges samlede utslipp. Sammen med forskning på og formidling rundt hva som er gode klimatiltak, trengs det mer forskning for å få et bedre tallgrunnlag.

Les mer og se prosjektene

Forurensning til vann, jord og luft

Elv, randsoner og åkre,. Spydeberg.  (Copyright: Oskar Puschmann, Skog og landskap)

Avrenning av jord og næringsstoffer har betydelig innvirkning på vann og vassdrag. Innen 2021 skal den økologiske tilstanden vann og vassdrag i jordbruksdominerte områder være god.

Les mer og se prosjektene

Klimatilpasning

Dal med jordbrukslandskap i skiftende vær (Copyright: Colourbox)

Vi kan vente oss et varmere, våtere og villere klima i framtida. Jordbruket står overfor utfordringer knyttet til ekstremvær, tørke og økt forekomst av plante- og dyresykdommer. Samtidig kan en lengre vekstsesong øke matproduksjonen.

Les mer og se prosjektene

Naturmangfold og kulturminner

Soleie på seter.  (Copyright: SLF)

Bosetting og jordbruksdrift gjennom generasjoner har satt fysiske spor i landskapet, som gravminner, veifar og steinmurer. Jordbruksarealer er også viktige områder for flere verdifulle arter i norsk natur. Naturmangfold innebærer også den genetiske variasjonen innen en art. Et stort genetisk mangfold hos planter og dyr i jordbruket er nøkkelen til matproduksjon.

Les mer og se prosjektene