Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forurensning til vann, jord og luft

Elv, randsoner og åkre,. Spydeberg.  (Copyright: Oskar Puschmann, Skog og landskap)

Avrenning av jord og næringsstoffer har betydelig innvirkning på vann og vassdrag. Innen 2021 skal den økologiske tilstanden vann og vassdrag i jordbruksdominerte områder være god.

Jordbruket er et åpent system og vil alltid ha risiko for tap av jord og næringsstoffer til omgivelsene. Gjødsel som tilføres på åker og eng inneholder fosfor og nitrogen. Når fosfor vaskes ut av jorda og føres til vassdrag vil det fungere som næring for alger. Det kan gi algeoppblomstring. Økt primærproduksjon gir videre svinn av oksygen ved bunnen der biomassen brytes ned. Dette påvirker igjen surhetsgraden i vannet. Totalt sett er eutrofiering svært skadelig for vannmiljøet. Tilførsel av nitrogen vil kunne ha liknende effekt i kyststrøk, der nitrogen vanligvis er begrensende ressurs for primærproduksjonen.

Erosjon kan gi dårligere forhold for planter og dyr i vannet, fordi jordpartiklene slammer ned bunnen. Tiltak som reduserer avrenning og erosjon inkluderer redusert jordarbeiding, bedre drenering og hydroteknikk.

Prosjekter


Fangvekster som tiltak mot jorderosjon og fosfortap
Fangvekster er et vanlig tiltak for å redusere nitrogentapene i en rek...
Jordarbeidingseffekter ved lav erosjonsrisiko
Det er godt dokumentert at jordarbeiding, bl.a. høstpløying, har effek...
Kvantifisering av drågerosjon og effekter av tiltak
Formålet med prosjektet er å kvantifisere drågerosjon på norske jordbr...
Metodeutvikling til kvantifisering av fure-erosjon på landbruksarealer
Prosjektets hovedmål er å utvikle og teste en nøyaktig metode til å kv...
Redusert avrenning av næringsstoff frå veksthus
Føremålet med prosjektet er å hjelpa kvar enkelt gartneri til å finna ...
Utforming og effekt av kantsoner mot vann: Fokus på distrikt med stor husdyrtetthet
Bakgrunnen for prosjektet er kraftig eutrofibelastning i flere vassdra...