Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Balansert næringsforsyning til grønnsaker

I løpet av de siste årene har Bioforsk publisert nye P-normer for flere grønnsakskulturer, og dette arbeidet pågår fortsatt. Funn av store N-mengder i jorda etter høsting av grønnsakskulturer er grunnlaget for en undersøkelse av N-innholdet i jorda gjennom vekstsesongen. Prosjektet består av flere delprosjekter og med forskjellig tidspunkt for oppstart.

Innhøsting av rødkål (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

Delprosjekt 1    Nye P-normer for isbergsalat, brokkoli, blomkål og kålrot

Bioforsk publiserte på forsommeren 2012 rapporten ”P-gjødsling til grønnsaker – evaluering og nye anbefalinger”, og med anbefaling om nye P-normer til kålvekster, gulrot og løk. Normene er avhengig av P-AL-nivået i jorda, redusert med 20 - 50 % i forhold til tidligere normer.  Disse ble delvis implementert i rådgivingen i 2012, men med full tyngde i vekstsesongen 2013.

Målet med arbeidet i 2013 var å framskaffe forsøksresultater som bakgrunn for forslag til nye P-normer for isbergsalat, brokkoli, blomkål og kålrot. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) regionalt. Bioforsk implementerte endringer i P-normer for disse kulturene i gjødslingsplanleggingen før vekstsesongen 2015. De nye normene er ved balansegjødsling (like stor tilførsel av fosfor som det som tas bort med avling) ca 40 prosent lavere enn tidligere. Ved høyere nivå av fosfor i jorda er normene ytterligere redusert. Resultatene er nærmere omtalt i Bioforsk-rapporten "P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat - nye anbefalinger".

Bioforsk skal i løpet av 2017 sluttføre arbeidet knyttet til nye fosfornormer med gjennomgang av kulturene selleri og purre.

Delprosjekt 2    Bedre gjødslingstilråding ved bedre kunnskap om jordas N-innhold

Prosjektet startet i 2010, og Bioforsk sluttførte denne aktiviteten i 2013. Målet var å framskaffe kunnskap og målemetoder for en mer optimal utnyttelse av plantetilgjengelig nitrogen utover i vekstsesongen. Jordanalyseresultater fra en rekke grønnsakskulturer ble sammenliknet med verdier målt med utstyr for hurtigtesting, som Norsk Landbruksrådgiving (NLR) regionalt benytter. Det har vært feltforsøk i 2010, 2012 og 2013.

For første gang er nitrogen systematisk målt gjennom hele vekstsesongen. Til dels uavhengig av tilført nitrogen, ble det mange ganger særlig i perioder med høy temperatur og gode fuktighetsforhold, registrert et høyt nitrogeninnhold i jorda. Ved tilførsel av husdyrgjødsel ble mineraliseringa ekstra stor. Da det er en klar tendens til at det er lite nitrogen igjen i jorda utover høsten, kan det være aktuelt å forskyve noe av delgjødslinga til litt seinere i sesongen. Bioforsk anbefaler å ta i bruk disse kunnskapene i gjødslingsplanleggingen, og aller helst i kombinasjon med uttak av jordprøver og analyser ved bruk av metoder for hurtigtesting. Les mer om resultatene i prosjektrapporten «Nitrogen i grønnsaksjord gjennom vekstsesongen».

NLR skal i samarbeid med Bioforsk, gjennom et eget prosjekt i 2015, undersøke hvor god sammenhengen er mellom reelt målte verdier av nitrogen i jorda og det som måles med hurtigtestmetoder.

Publisering (gjelder begge delprosjektene)

Bioforsk har blant annet publisert resultatene gjennom:

  • NLR sine enheter – forsøksmeldinger og fagmøter
  • Gjødslingshåndboka til Bioforsk
  • Populærvitenskaplig publisering (Gartneryrket, Norsk Landbruk, m.fl.)
  • Aktuelle nettsider

Prosjektfakta

Prosjekteier 

Bioforsk Øst Landvik

Tilsagn 2013

180 000 kr

Periode

2010-2013

Adresse

Reddalsveien 215, 4886 Grimstad

Kontakt

Erling Stubhaug
Tlf. 902 05 677

Samarbeidspartnere

Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Norsk Landbruksrådgiving Agder

Norsk Landbruksrådgiving Jæren

Rapporter

P-gjødsling til grønnsaker - Evaluering og nye anbefalinger - Bioforsk rapport nr 68-2012

P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat - Ny anbefalinger - Bioforsk rapport nr 14-2015

Nitrogen i grønnsaksjord gjennom vekstsesongene 2010-2013 - prosjektrapport

Lenker