Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fangvekster som tiltak mot jorderosjon og fosfortap

Fangvekster er et vanlig tiltak for å redusere nitrogentapene i en rekke land, men fordi fangvekster gir et tettere vegetasjonsdekke, vil det antagelig også redusere erosjon og tap av partikkelbundet fosfor. Prosjektet har som mål å undersøke effekten av fangvekst i korn og fosfortap under varierende norske høst/vinter-forhold.

Fangvekst i korn (Copyright: Anne Falk Øgaard/NIBIO)

Prosjektet er en forlengelse av prosjektet Strukturkalking og fangvekster som tiltak mot jorderosjon og fosfortap (2016-2018).

I prosjektperioden vil prosjektgruppa forsøke å få svar på spørsmålet om fangvekst i stubb påvirker fosfortap sammenlignet med stubb uten fangvekst. Det skal gjennomføres to vekstsesonger i lysimeteranlegget på Hellerud (2018 og 2019) med vannprøvetaking fra våronn 2018 fram til våronn 2020.

Resultatene fra prosjektet vil gi et bedret grunnlag for å vurdere om fangvekster kan bidra til å redusere erosjon og fosfortap.

Målgruppene for prosjektet er landbruks- og miljøforvaltningen og rådgivingstjenesten. Dokumentasjon av effekten av undersådde fangvekster i korn på erosjon og fosfortap, vil gi grunnlag for å vurdere om dette er et tiltak som bør stimuleres eller ikke når hovedmålet er redusert fosfortap.

Ved avslutning av prosjektet vil resultatene bli samlet i en NIBIO Rapport og de viktigste resultatene vil bli presentert i faktaark og i en artikkel i tidsskriftet VANN.

Prosjektfakta

Tittel

Fangvekster som tiltak mot jorderosjon og fosfortap

Prosjekteier 

NIBIO

Tilsagn

552 000 kroner

Periode

2018 - 2020

Adresse

Postboks 115, 1431 Ås

Kontakt

Anne Falk Øgaard
anne.falk.ogaard@nibio.no

Samarbeidspartnere

Det Kgl. Selskapet for Norges Vel