Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hva er effekten av å utelate fosforgjødsling?

Jord med høye fosforverdier (P-AL) utgjør en betydelig risiko for avrenning og forurensning til vann og vassdrag. Dette gjør det spesielt viktig å redusere P-AL nivåene i disse områdene.

Tverrsnitt av jordlag med vekster (Copyright: Colourbox)

NIBIO ønsker med dette prosjektet å øke kunnskapen rundt effekten av å utelate fosfor på arealer med meget høye P-AL-verdier samt avdekke flaskehalser for å utelate fosforgjødsling på disse arealene.

Prosjektet legger opp til flere fosforgjødslingsforsøk i korn på ulike jordtyper på. Forsøksfeltene planlegges av NIBIO, mens oppfølgingen gjennomføres av Norsk Landbruksrådgiving.

Gjennom spørreundersøkelser blant landbruksrådgivingen vil NIBIO avdekke motforestillinger og hindringer mot å følge anbefalingen om å utelate fosforgjødsling til korn og gras på arealer med meget høye P-AL verdier (>14).

Resultater og gjennomføring

Prosjektet har pågått i årene 2015 - 2018. Det har blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant rådgivere i Norsk landbruksrådgiving (NLR) om fosforgjødsling til korn og gras på arealer med meget høye P-AL-verdier. Det har også blitt gjennomført 7 fosforgjødslingsforsøk på jord med høye P-AL-verdier i samarbeid med NLR.

Spørreundersøkelse

Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at 63 % av rådgiverne for korn forventet at det noen ganger vil bli avlingsnedgang ved å utelate fosforgjødsling på arealer med meget høyt P-AL (>14), mens 20 % alltid eller som oftest forventet avlingsnedgang ved nullgjødsling med fosfor på slike arealer. Tilsvarende for gras var det 52 % av rådgiverne som forventet avlingsnedgang noen ganger og 8 % som alltid eller som oftest forventet avlingsnedgang ved nullgjødsling med fosfor på arealer med meget høyt P-AL. Det viser at det er en del usikkerhet rundt riktigheten av at det ikke er behov for fosforgjødsling når P-AL er over 14. Mer utførlig beskrivelse av resultatene fra spørreundersøkelsen finnes i NIBIO Rapport 4(71) 2018.

Feltforsøk

Resultatene fra feltforsøkene på jord med høy P-AL viste at det var ingen sikre forskjeller på avlingsnivået mellom de ulike fosforgjødslingsleddene, selv ikke på siltjord som ofte fremheves som en jordtype med ekstra fosforbehov. Det var like høy avling på leddet som ikke ble gjødslet med fosfor, som på leddene som ble gjødslet med 0,75 eller 1,5 kg P/daa. Jorda forsynte plantene med inntil 2,7 kg P pr. daa, som var nok til en avling på nesten 800 kg korn pr. daa.  Dette bekrefter anbefalingen om at på jord med P-AL over 14 er det ikke behov for fosfor i gjødsel. Det var heller ingen forskjeller i kvalitetsparameterne mellom ugjødsla og gjødsla ledd. Mer utførlig beskrivelse av resultatene finnes i publikasjonene i margen til høyre.

Prosjektfakta

Tittel

Fosforgjødsling på jord med høyt fosforinnhold

Prosjekteier 

NIBIO

Tilsagn

760 000 kroner

Periode

2015-april 2018

Adresse

Frederik A. Dahls vei 20, 1430 Ås

Kontakt

Anne Falk Øgaard
anne.falk.ogaard@nibio.no

Samarbeidspartnere

Norsk landbruksrådgiving
Romerike landbruksrådgiving
Norsk landbruksrådgiving, Viken
Kjelle videregående skole

Rapport, artikler og faktaark

NIBIO RAPPORT 2018 4 71 Fosforgjødsling på arealer med meget høye fosforverdier_Spørreundersøkelse

NIBIO BOK 5(1) Fosforgjødsling bestemt av P-AL

NIBIO BOK 3(1) Fosforgjødsling på jord med høyt P innhold

NIBIO POP 4(23) 2018 Fosforgjødsling til korn bestemt av P-AL

Relaterte prosjekter

Redusert P-avrenning fra jordbruksvekster - ved forbedret tolkning av P-AL