Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Redusert P-avrenning fra jordbruksvekster – ved forbedret tolkning av P-AL

Det er behov for kvalitetssikring og oppfølging av de store endringene som er gjort i de landsdekkende P-normene for de fleste jordbruksvekstene de siste årene. Samtidig som det er ønskelig med en nedgang i nivået av P-AL på jord med høye verdier, er det behov for mer kunnskap om hva nedgangen i dette nivået betyr for planteveksten over tid. Prosjektet er treårig og startet i 2011.

Hånd som holder jord (Copyright: Colourbox)

Prosjektets mål har vært mer presis P-gjødsling ved en forbedret tolkning av P-AL-verdien. Denne verdien er et uttrykk for jordas evne til å forsyne plantene med P, og er en nøkkelfaktor i planlegging av P-gjødsling. P-AL-verdien styrer gjødslingsnivået og indikerer tapsrisikoen for P. Oppfølging av vannforskriften utløser behov for sterkere målretting og bedre lokaltilpasning av tiltak. Det er nødvendig å kunne gi mer spesifikke råd om P-gjødsling i ulike områder.

Gjennomføring og resultater

Prosjektet har pågått i årene 2011 - 2013, og har blitt gjennomført av Bioforsk Øst i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Arbeidet har omfattet fastliggende feltforsøk og to potteforsøk.

Resultatene fra potteforsøkene og feltforsøkene bekrefter at den endringen som ble gjort i 2007/2008 med fosfornormene og justeringen etter P-AL i mye større grad tar hensyn til både avling og miljø. Normendringen gjorde det mulig å halvere forbruket av fosfor i norsk kornproduksjon, uten avlingsreduksjon.

Det er funnet en nær sammenheng mellom P-AL-nivået og jordas evne til å binde P, som ikke tidligere er påvist i norsk jord. Det er store forskjeller mellom ulike jordarters evne til å binde P ved samme P-AL-nivå. Dette har betydning for plantetilgjengeligheten av tilført P og hvor lett P tapes fra jorda. Resultatene vil gjøre det mulig å differensiere P-gjødslingen ut fra lokale forhold i større grad enn hva som gjøres i dag.

Arbeidet har ført til økt forståelse av sammenhengen mellom fosforgjødsling og jordas P-AL-nivå. Bioforsk anbefaler ingen fosforgjødsling ved P-AL over 14. Beregninger viser at senking av P-AL er tidkrevende. Ved P-AL under 7 er det et tydelig merutbytte for fosforgjødsling. Balansegjødsling virker å være riktig ved P-AL 5-7. Sammenhengen mellom avlingsrespons og P-gjødsling er dårligst for P-AL-intervallet 7 – 14, hvor Bioforsk anbefaler en gradvis reduksjon av fosforgjødslingen. Bioforsk vil jobbe videre med sistnevnte problemstilling.

Anbefalingene om en mer presis P-gjødsling er blant annet formidlet gjennom kanalene:

  • NLR sine enheter
  • Gjødslingshåndboka til Bioforsk
  • Tiltaksveilederen for landbruket
  • Aktuelle nettsider

Du finner aktuelle rapporter i margen til høyre. Arbeidet med nye fosfornormer til grønnsaker er omtalt her. I prosjektet "Fosforgjødsling på jord med høyt fosforinnhold» skal  Bioforsk i årene 2015 – 2017 vurdere effekten av å utelate fosfor på arealer med høye P-AL-verdier.