Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Sluttføring av arbeidet med nye fosfornormer til grønnsaker

Bioforsk har siden 2008 arbeidet med å framskaffe forsøksresultater som grunnlag for å revidere normene for fosforgjødsling til grønnsaker. For kulturene som har vært med i forsøkene, er normene redusert med om lag 40 prosent. Arbeidet skal sluttføres i perioden 2015 – 2107 med gjennomgang av normene for selleri og purre.

Salat på friland (Copyright: Colourbox.com)

Formålet med prosjektene som omhandler nye fosfornormer til grønnsaker er bedre og mer balansert næringsforsyning til grønnsaker. Dette vil redusere risiko for tap av næringsstoffer ved avrenning til vassdrag samtidig som avlingene øker og kostnadene til gjødsel blir lavere.

Ulik rotdybde og rotutvikling hos de enkelte kulturene

Mye av jorda der det dyrkes grønnsaker, er fosforrik. Siden fosforet er lite mobilt i jorda, er det avgjørende at det kommer i kontakt med planterøttene. Rotdybde og rotutvikling hos de enkelte kulturene er derfor av stor betydning for hvor godt de kan nytte fosforet i jorda.

Arbeidet med nye fosfornormer startet i 2008

Gjennom blant annet prosjektet «Balansert næringsforsyning til grønnsaker» har Bioforsk revidert normene for fosforgjødsling til kulturene hodekål, gulrot, kepaløk, brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat.

I årene 2015 – 2017 skal Bioforsk framskaffe forsøksresultater som grunnlag for revidering av fosfornormene for kulturene knollselleri, stilkselleri og purre. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving regionalt og Yara Norge.

Bioforsk vil publisere resultatene gjennom:

  • NLR sine enheter – medlemsskriv, forsøksmeldinger og fagmøter
  • Populærvitenskapelig publisering (Gartneryrket, Bondevennen, Norsk Landbruk, m.fl.)
  • Bioforsk-rapport
  • Gjødslingshåndboka til Bioforsk

Gjennomføring og resultater for årene 2015-2017

Forsøkene ble gjennomført med fem ulike fosformengder, stigende fra null til 6 kg per dekar. Det ble tilført lik mengde nitrogen og kalium i alle ledd, henholdsvis 15 og 18 kg per dekar. All fosfor og kalium og 30-40 prosent av nitrogenet ble tilført som grunngjødsling før planting og harvet ned.  Resten av nitrogengjødsla ble gitt gjennom to delgjødslinger.

Forsøkene ble gjennomført på jord med høyt fosforinnhold (P-Al 20-30), noe som er forholdsvis typisk for grønnsaksjord. Ikke i noen av forsøksseriene er det statistisk sikre utsalg for økt fosfortilførsel. I purre er det rett nok utslag for fosformengder opp til 4,5 kg per dekar, men heller ikke det har gitt sikker respons. At purre gir mest igjen for fosfortilførsel er også forventet siden purre har et annet, og mindre rotsystem enn selleri.

I gjødselplanlegging snakker en gjerne om balansetilførsel, noe som vil si at en tilfører like mye fosfor med gjødsel som det avlingen tar bort. Det vil si at den vil variere mye med avlingen. Forsøkene viser at tilførsel av mengder over balanse fører til økt P-Al innhold i jorda, noe som ikke er ønskelig på jord som alt har høyt fosforinnhold.

Mange forsøk i tidligere serie har vist at det foregår en betydelig frigjøring av bundet fosfor i jorda gjennom vekstsesongen, og at reservene er svært store og kan tæres på i mange år framover. Mobiliteten av fosfor i jorda er liten, spesielt ved låge jordtemperaturer, og at opptaket kan bli noe mangelfullt ved for knapp gjødsling i kjølige vårer.

Nye anbefalinger for fosforgjødsling til stilkselleri, knollselleri og purre

Stilkselleri: Praktiser balansetilførsel, noe som vil si 2-3 kg fosfor på en typisk grønnsaksjord. Dette er cirka 40 prosent av dagens anbefalinger.

Knollselleri: Rotsystemet er ikke spesielt stort og kraftig og det vil være riktig å praktisere en balansetilførsel også her. Dette vil tilsi tilførsel av 3-4 kg fosfor per dekar. 

Purre: Fra dagens anbefalinger på opp mot 6 kg fosfor per dekar anbefales at denne reduseres til balansetilførsel, noe som vil si 3-5 kg per dekar, en reduksjon på 40 prosent.


Prosjektfakta

Tittel

Nye fosfornormer til grønnsaker – sluttføring

Prosjekteier 

NIBIO Landvik

Tilsagn

510 000 kroner

Periode

2015–2017

Adresse

Reddalsveien 215, 4886 Grimstad

Kontakt

Erling Stubhaug
Tlf. 902 05 677
erling.stubhaug@nibio.no

Samarbeidspartnere

Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Norsk Landbruksrådgiving Oppland

Norsk Landbruksrådgiving Agder

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Yara Norge

Lenker