Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klimagassutslipp og karbonbinding

Holstein (Copyright: Colourbox)

Det er i hovedsak lystgass (N2O) og metan (CH4) som er jordbrukets utfordringer. Dette er svært potente klimagasser, og det er et mål at utslippene skal reduseres. Landbruket står for omlag 9 % av Norges samlede utslipp. Sammen med forskning på og formidling rundt hva som er gode klimatiltak, trengs det mer forskning for å få et bedre tallgrunnlag.

Landbruket står for 70 % av de totale lystgassutslippene og 50 % av metanutslippene i Norge. Over halvparten av lystgassutslippene i jordbruket stammer fra bruk og håndtering av handelsgjødsel. Å spre rett mengde gjødsel på riktig måte, redusere jordarbeidingen samt å gi plantene gode vekstforhold, er tiltak som kan redusere lystgassutslipp. Bruk og lagring av husdyrgjødsel bidrar også sterkt. Metan dannes i fordøyelsessystemet til drøvtyggere og i gjødsellagre. Endret fôrregime kan redusere metanutslippene fra husdyr.

Metangass fra husdyrgjødsel kan imidlertid også brukes som utgangspunkt for biogassproduksjon. Biogass har dobbelt positiv klimaeffekt, siden det både reduserer utslipp fra husdyrgjødsel og samtidig gir klimavennlig energi. Biogass er et viktig satsningsområde jmf Meld. St. 21, Norsk Klimapolitikk.

Utslippet av CO2 i landbruket stammer hovedsakelig fra bruk av fossil energi til kjøretøy og oppvarming av bygninger. Landbruket har imidlertid et stort potensiale for å bidra til karbonbinding i jord, for eksempel ved å tilføre biokull eller ved å endre jordarbeidingen.

Prosjektene som er presentert under vil bidra til bedre klimaregnskap for jordbruket, finne tiltak som kan reduserte sektorens klimagassutslipp, videreformidle kunnskap om de gode tiltakene eller vise jordbrukets klimainnsats.

Prosjekter


Agronomisk optimalisering av karbonbinding og jordfruktbarhet
For utvikling av eit meir klimanøytralt lanbruk vil det vere viktig å ...
Biorest frå råstoff av husdyrgjødsel og slam frå landbasert oppdrett som gjødsel på eng
Prosjektet skal avklare i kva grad biorest, der oppdrettsslam og husdy...
Fem trinn til fruktbar jord - tilpassing til norsk klima og dyrkingssystem
Karbon i jorda i form av humus øker jordas fruktbarhet, gir større avl...
Formidling av kunnskap om effekt av dreneringstiltak og reduksjon av klimagassutslepp frå jordbruksareal
Med grunnlag i klimascenariar, må vi bu oss på at nedbørsmengdene vil ...
Fra dataregistrering til utslippsreduksjon
«Fra dataregistrering til utslippsreduksjon» er et treårig utviklingsp...
Karbon Agro
Formålet med prosjektet er å utvikle og kommunisere en metode for helh...
Karbon til bondens beste (GodKarbon)
Formålet med prosjektet er å fremskaffe mer kunnskap om langtidseffekt...
Nasjonal kartlegging av dekningsgrad og presisjonsnivå for posisjonsutstyr i landbruket
Prosjektet har mål om å gi bønder i heile landet kunnskap om korleis d...
Reduksjon av klimarisiko og klimagassutslipp i jordbruket - kunnskapsgrunnlag for en klimafondsordning
Prosjektet skal vurdere om bruk av skattemessige insentiver gjennom en...