Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Bærekraftig landbruk i landskap med klima- og viltutfordringer

Landbrukets grasproduksjon påvirkes stedvis i stor grad av beiting av gjess. Bestandene av gjess er økende, og spesielt belastede regioner kan oppleve 20 - 50 % avlingstap som følge av slik beiting. I dette prosjektet ønsker NINA å utvikle løsninger som gjør at grasproduksjonen kan sameksistere med økende viltbestander av gjess på en bærekraftig måte. I prosjektet vil det testes ut om nye typer frøblandinger tåler beiting bedre, samtidig som de gir tilfredsstillende avlinger.

Fugler (Copyright: Colourbox.com)

Kontrollerte forsøk i klimalaboratorium og på gressarealer vil sammen med implementeringer i felt hos gårdbrukere bidra med kunnskap til landbruksnæringen om planteutvikling rettet mot klimautfordringer og beitepress både fra gås og husdyr. Det er også søkt om tilskudd til dybdeintervjuer av berørte gårdbrukere, som grunnlag for spisset informasjon om relevante tiltak, herunder formidling av resultatene fra prosjektet.

Prosjektfakta

Tittel

Bærekraftig landbruk i landskap med klima- og viltufordringer

Prosjekteier 

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Tilsagn

1 500 000 kroner

Periode

2019–2021

Adresse

Postboks 5685 Torgarden, 7485 TRONDHEIM

Kontakt

Ingunn Tombre
Tlf. 934 66 723
ingunn.tombre@nina.no

Samarbeidspartnere

NIBIO

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk institutt for kulturminneforskning

 

Lenker

https://www.nina.no/