Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Timotei for nordlige strøk

Økt gjennomsnittstemperatur og lengre vekstsesong gir mulighet for at en enkelte steder i nord kan høste to hele slåtter der det tidligere bare var mulig med en hovedslått og en redusert andreslått. Overvintring av flerårig fôrgras er en utfordring i nordlige strøk, spesielt lengst nord i landet der vekstsesongen er kort og vinteren lang. Bedre sortsvalg kan redusere overvintringsskader, gi mer årssikre og stabile grovfôravlinger og bedre utnyttelse av vekstsesongen.

Isskader i eng, forsøksfelt på Holt (Copyright: NIBIO-Ellen Elverland)

Prosjektet har som mål å gi svar på hvilke timoteisorter som gir størst nytteverdi i form av varighet, avling og fôrkvalitet under de nåværende klimabetingelsene i Nord-Norge.

Gjennomføring av prosjektet
I prosjektet skal flere timoteisorter og blandinger av sorter prøves over fire år på fem lokaliteter i Nord-Norge – fra sør til nord og fra kyst til innland. For å teste sortenes toleranse for isdekke av ulik varighet ytterligere, skal sortene også testes i isdekkeforsøk. Planter skal etableres i potter i veksthus før de herdes ute. Deretter helles isvann over pottene for å etablere et isdekke. Etter 1-4 måneder tines pottene og plantenes gjenvekst og energireserve skal kartlegges.

NIBIO som prosjekteier skal etablere feltforsøkene i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Landbruk Nord. Foredlingsfirmaet Graminor bidrar med å skaffe frø og veilede om sortsegenskaper. Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen i Troms, Graminor og Felleskjøpet bidrar økonomisk i prosjektet.

Formidling av resultater
Målgruppe for prosjektet er rådgivere, bønder og grasprodusenter i Nord-Norge. Resultatene er forventet å være veiledende for norske såvarefirma og prosjektet skal gi grunnlag for bedre veiledning i sortsvalg for bønder. Prosjektets resultater skal formidles bredt i vitenskapelige artikler, i massemedia som Nationen og på flere seminarer. Tre markdager er planlagt i hver av de tre nordligste fylkene.

Prosjektfakta

Tittel

Timotei for nordlige strøk

Prosjekteier 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tilsagn

1 mill. kroner

Periode

2017–2020

Adresse

Postboks 115, 1431 Ås

Kontakt

Sigridur Dalmannsdottir
465 46 249
sigridur.dalmannsdottir@nibio.no

Samarbeidspartnere

Norsk Landbruksrådgiving

Landbruk Nord

Graminor

Felleskjøpet

Fylkesmannen i Troms

Lenker

www.nibio.no