Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Naturmangfold og kulturminner

Soleie på seter.  (Copyright: SLF)

Bosetting og jordbruksdrift gjennom generasjoner har satt fysiske spor i landskapet, som gravminner, veifar og steinmurer. Jordbruksarealer er også viktige områder for flere verdifulle arter i norsk natur. Naturmangfold innebærer også den genetiske variasjonen innen en art. Et stort genetisk mangfold hos planter og dyr i jordbruket er nøkkelen til matproduksjon.

.

Prosjekter


Pilotprosjekt på kantsoner og grønne korridorer i jordbrukslandskapet i Buskerud
Målet med dette pilotprosjektet er å sikre bedre kår for og sterkere b...
Seminar om skjøtsel av kulturmark i seterregionen
Prosjektet har som formål å skape møteplasser og utvikle nettverk for ...
Skjøtsel av semi-naturlig eng for å ivareta pollinatorer og deres blomsterressurser
Pollinatorer er på tilbakegang både globalt og i Europa. Det er behov ...