Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Formidling av verdier i kulturlandskapet i Vegaøyan verdensarv basert på kartleggings- og forvaltningsdata fra 2004-2017

Prosjektet vil samle all kulturlandskapsrelatert informasjon om Vegaøyan verdensarv i en database. Formålet er å tilrettelegge for en helhetlig formidling av verdier av samspillet mellom natur, landbruk og mennesker skapt over en lang tid. Prosjektet ønsker også å formidle hvordan verdiene sikres gjennom aktiv bruk og skjøtsel i dag. Tilrettelagt data fra kartlegging, forskning og forvaltning vil danne grunnlaget for kunnskapsformidling gjennom verdensarvsenteret på Vega.

Deler av den vernede bebyggelsen i Skjærværet sett fra havna (Copyright: T.H. Carlsen)

Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004 på bakgrunn av kulturlandskapsverdiene. Kulturlandskapet var preget av gjengroing som følge av fraflytting, forfall og brakklegging. Verdiene av langvarig ekstensiv drevne slåttemark, naturbeitemark og kystlynghei med sitt unike biologiske mangfold stod i fare for å bli borte. Vendepunktet kom med verdensarvstatusen som skapte ny entusiasme blant befolkningen på Vega. Det fulgte særskilte midler og tilskuddsordninger med som skulle stimulere til bl.a. beiting, slått og ærfugldrift ut i Vegaøyan.

I løpet av 2018/2019 skal verdensarvsenteret på Vega stå ferdig og skal fungere både som besøkssenter, kompetanse- og kunnskapssenter for turister, lokalbefolkningen og fagfolk. Formidling av kulturlandskapet og dets verdier står sentralt. Per dags dato foreligger kulturlandskapsrelatert informasjonen om Vegaøyan verdensarv spredt og i forskjellig detaljgrad og kvalitet. Hovedmålet til prosjektet er å sammenstille, standardisere, tematisere og formidle kunnskap om det verdifulle kulturlandskapet i Vegaøyan verdensarv. Samtidig skal koblingen av forskjellige temaer generere ny kunnskap og bidrar til en helhetlig tilnærming til hvordan verdier i kulturlandskap kan ivaretas.

Målgruppen til prosjektet er både lokalbefolkningen, gårdbrukere, turister, reiselivsnæring samt forvaltningen og andre som ønsker kunnskap om kulturlandskapets verdier og aktiv forvaltning i Vegaøyan verdensarv. Siden verdensarvsenteret skal fungere som besøks-, kompetanse- og kunnskapssenter vil man nå et bredt spekter av befolkningen.

Prosjektfakta

Tittel

Formidling av verdier i kulturlandskapet i Vegaøyan verdensarv basert på kartleggings- og forvaltningsdata fra 2004 til 2017

Prosjekteier 

NIBIO Tjøtta

Tilsagn

210 000 kroner

Periode

2018–2020

Adresse

Postboks 115, 1431 Ås

Kontakt

Annette Bär
annette.bar@nibio.no

Samarbeidspartnere

Vega verneområdestyre

Stiftelsen Vegaøyan verdensarv

Vega Verdensarvsenter