Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fra grasmark til blomstereng: Utmagring av jord og frøavl av stedegne blomstrende engarter for økt biologisk mangfold

Situasjonen for pollinatorene har blitt verre i Norge de siste 50 årene. Det er derfor viktig med tiltak som kan redusere nedgangen i bestander av naturlige pollinatorer. Dette prosjektet søker å øke det biologiske mangfoldet i «hverdagslandskapet» gjennom ulike strategier for utmagring av jord, samt ved frøavl av stedegne, blomstrende engarter.

Artsrik slåttemark på Haugplassen i Kongsberg (Copyright: Ellen J. Svalheim, Nibio)

Bilde: Artsrik slåttemark på Haugplassen i Kongsberg. Foto: Ellen J. Svalheim.

Kantsoner og semi-naturlige enger er kjennetegnet av stort artsmangfold av planter og pollinerende insekter. De siste 50-100 årene har det vært en kraftig nedgang i slike areal i Norge. Det gjøres i dag mye omfattende arbeid for å bevare artsrik slåttemark, men arealene er ofte små og ligger isolert i landskapet. Det er derfor behov for å øke artsmangfoldet i «hverdagslandskapet» og koble verdifulle areal bedre sammen.

Målet med dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om strategier for å øke mangfoldet av blomstrende engarter og villbier gjennom utmagring av grasdominerte arealer i landbruk og grøntanlegg. Det er også et mål å bedre tilgangen på frø av stedegne populasjoner av utvalgte, blomstrende engarter.

Prosjektet vil dokumentere langtidseffekter av skjøtsel og abiotiske faktorer på vegetasjonsutvikling i grasmark som også ble undersøkt for 10-15 år siden. Det skal også anlegges seks nye forsøksarealer med testing av ulike tidspunkt for slått med og uten fjerning av avpussa materiale, enkel jordbearbeiding, tilføring av karbon (sagflis) og bruk av den halvparasittiske arten småengkall (Rhinanthus minor), alt i kombinasjon med innsåing av stedegen norsk blomsterengblanding.

Botanisk sammensetning, og forekomst av pollinerende insekter vil registreres jevnlig gjennom prosjektperioden. For å dekke behovet for egnet frømateriale vil vi sammen med frøavlere også samle inn, oppformere og utvikle frøavlsteknikk for småengkall og andre urter til blomstereng.

Prosjektfakta

Tittel

Fra grasmark til blomstereng: Utmagring av jord og frøavl av stedegne blomstrende engarter for økt biologisk mangfold

Prosjekteier 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tilsagn

1 710 000 kroner

Periode

2017–2020

Adresse

Postboks 115, 1431 ÅS

Kontakt

Trygve S. Aamlid
Tlf. (+47) 905 28 378
trygve.aamlid@nibio.no

Rapporter

NIBIO_RAPPORT_2017_3_136 Kulturbetinget utvikling av biomangfold i grasmark i Aust-Agder

Samarbeidspartnere

Miljødirektoratet

Aust- og Vest Agder fylkeskommuner

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation

Lenker

Nibio