Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pilotprosjekt på kantsoner og grønne korridorer i jordbrukslandskapet i Buskerud

Målet med dette pilotprosjektet er å sikre bedre kår for og sterkere bestander av pollinerende insekter, særlig humleartene, ved å sørge for blomsterrike grønne nettverk av kantsoner i jordbrukslandskapet.

Befaring hos gårdbruker i 2017 (Copyright: La Humla Suse)

Norge har i løpet av de siste tiårene generelt gått fra landskap med småskala og variert mosaikk og et stort biologisk mangfold til et mer ensformig storskala landskap med vanskelige kår for det biologiske mangfoldet knyttet til kulturlandskapet. Gjenværende arealer med urterike slåtte- og beitemarker er ofte små og isolerte fra hverandre. Kantsonene rundt åker og eng, som tidligere dannet grønne nettverk i landskapet, er det ikke lenger noen som har tid til å skjøtte og slå med ljå. Denne reduksjonen og fragmenteringen av urterik engvegetasjon truer ikke bare mange plantearter, men også blant annet viktige pollinatorer som humler.

 Noen steder etablerer man i dag kanter med «humlevennlige» plantearter som honningurt for å motvirke reduksjonen av humler og andre pollinatorer. Svensk forskning viser imidlertid at skjøtsel av «tradisjonelle engkantsoner» er vel så viktig, særlig om man vil bevare de sjeldne humleartene. Slike kantsoner kan både knytte sammen gjenværende viktige habitater og samtidig selv tilby både mat, bolplasser for humler og overvintringsmuligheter for humledronninger.

 I dette pilotprosjektet skal det undersøkes hvordan bønder gjennom ulike skjøtselstiltak, med realistisk arbeidsinnsats, kan bidra til å skape grønne nettverk av kantsoner i jordbrukslandskapet til nytte for humler og andre pollinerende insekter. Initiativtakerne er foreningen La Humla Suse i samarbeid med Øvre Eiker Bondelag, Øvre Eiker kommune og Modum kommune.

Prosjektfakta

Tittel

Pilotprosjekt på kantsoner og grønne korridorer i jordbrukslandskapet i Buskerud

Prosjekteier 

La Humla Suse

Tilsagn

2017-2018:
600 000 kroner
2019: 650 000 kroner

Periode

2017–2019

Adresse

Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Kontakt

Toril Mentzoni
Tlf. 918 44 225
toril@lahumlasuse.no

Lenker

www.lahumlasuse.no