Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjøtsel og overvåkning for den prioriterte arten dragehode

Dragehode er en prioritert art etter naturmangfoldloven og riktig skjøtsel er avgjørende for arten. Bioforsk ønsker med dette prosjektet å øke kunnskap om skjøtsel og overvåkning av dragehode.

Dragehode, Dracocephalum ruyschiana, er en liten flerårig, og i Norge sjelden urt i leppeblomstfamilien. Den tilhører slekten dragehoder (Dracocephalum). Planten er 5-15 cm høy med dypblå blomster og 2-5 cm lange, motsatt stilte par av slanke, lansettformede blader oppetter stilken. (Copyright: John Y. Larsson / © Skog og landskap)

Prosjektet vil finne den beste måten å skjøtte den prioriterte arten dragehode. Dette skal gjøres gjennom å undersøke hva som er god skjøtsel for dragehode, og utvikle en enkel og effektiv overvåkning for arten som kan ha overføringsverdi til andre arter.

Mål

Delmål 1 : Ved å studere artens populasjonsdynamikk på flere lokaliteter over flere år vil det være mulig å utvikle en effektiv overvåkningsmetode for dragehode. Denne kan også ha overføringsverdi for andre arter i kulturlandskapet med liknende formeringsmåte og økologi

Delmål 2: Ved å studere bestandens populasjonsøkologi i områder med forskjellig skjøtsel, skjøtselshistorikk og hevd ønsker man å kunne si noe om hva slags skjøtsel som begunstiger dragehode.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er grunneiere som  har dragehode  på sin eiendom og de som jobber med forvaltning av arten.

Formidling

Kunnskap og erfaringer fra prosjektet vil bli formidlet til bonden gjennom arbeidet med skjøtselsplaner, og til de som jobber med forvaltning og allmennheten gjennom brosjyrer om arten og riktig skjøtsel.

Samarbeidspartnere

Prosjektet vil bli nært knyttet opp til arbeidet med å følge opp «Handlingsplan for slåttemark» i Hedmark og Oppland. Det vil bli nært samarbeid med berørte bønder og fagpersoner som skal utarbeide skjøtselsplaner. Samarbeidet som er med de to fylkesmannsembeta, Miljødirektoratet og kommunal forvaltning vil bli videreført i prosjektet.

Gjennomføring og resultater

Prosjektet er avsluttet. Prosjektrapport og NIBIO POP utarbeidet i prosjektet finner du oppe til høyre.

Prosjektfakta

Tittel

Skjøtsel og overvåkning for den prioriterte arten dragehode

Prosjekteier 

Nibio, Avd. Midt-Norge

Tilsagn

750 000 kroner

Periode

2014-2016

Adresse

Kvithamar, 7512 Stjørdal

Kontakt

Hanne Sickel
+47 404 83 467

Rapporter og faktaark

NIBIO RAPPORT_3_164_2017 - Skjøtsel og overvåking for den prioriterte arten dragehode (Dracocephalum ruyschiana) – kunnskapsbidrag til adaptiv forvaltning

NIBIO POP_5_4_2019 - Skjøtselsråd for dragehode