Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus

Prosjektet har som mål framskaffe bedre kunnskap om kompostering av veksthusavfall og informere om dette til produsentene. Det er tidligere utarbeidet kokebok og kursopplegg for kompostering. Norsk Landbruksrådgiving Viken vil oppdatere kokeboka gjennom å innhente erfaringer fra pilotanlegg for varmkompost og markkompost.

Kompost-ranke av vekshusavfall hos Lindum (Copyright: NIBIO Liv Knudtzon)

I et komposteringsprosjekt i 2016 utarbeidet Norsk Landbruksrådgiving Viken kokebok og kursopplegg for kompostering av organisk avfall fra veksthus, basert på erfaringer fra annen kompostering. Det ble også igangsatt pilotanlegg med kompostering av veksthusavfall i fire gartnerier.

Arbeidet fortsetter i 2017–2018 for å oppdatere kokeboka og kursopplegget

Prosjektet som skal gjennomføres i 2017–2018, er en videreføring fra foregående år og vil fortsette med forsøk i pilotanleggene. Kunnskapen skal brukes for å oppdatere kokeboka og kursopplegget.

Lindum er sentral samarbeidspartner

I tillegg vil prosjektet prøve ut kompostering av veksthusavfall i et større anlegg hos Lindum AS. Dette vil øke kunnskapen om komposteringsprosessene, med uttak av prøver før og etter kompostering.

Kompostering kan redusere avrenning av plantevernmidler fra veksthusavfall

Det er relativt lite erfaring med kompostering av veksthusavfall i Norge. Prosjektet skal få fram ny kunnskap og praktisk erfaring på et viktig felt. Prøvetaking blir en viktig del av prosjektet for å se hvordan og i hvor stor grad plantevernmidlene omdannes i komposteringsprosessen. Det er et forskriftskrav at veksthusavfall med spesialmidler for veksthus må lagres i minst et år på tett underlag og skjermet for nedbør. Det er foreløpig ikke spesialpreparater for veksthus i Norge.

Gjennomføring og resultater

Ved bruk av spesialmidler for veksthus er det innført krav om å oppbevare organisk avfall i ett år på tett dekke og skjermet for nedbør. Gjennom prosjektet har NLR Viken samarbeidet med tre pilotgartnerier og et gjenvinningsfirma for å opparbeide praktisk erfaring med kompostering og oppbevaring av organisk avfall fra veksthus.

Bruk av Big Bag med opphengstativ ble prøvd ut hos en av pilotgartneriene. Systemet ser ut til å kunne fungere til oppbevaring av organisk avfall fra potteplanteproduksjon, spesielt hos mindre produsenter med begrenset mengde avfall. Så lenge Big Bag var tildekket på toppen eller stod under tak, var det ikke problemer med overskuddsvæske eller lukt fra sekkene. Påfylling av Big Bag-sekken i flere omganger ser ut til å være en fordel for omdanningsprosessen.

Rankekompostering av veksthusavfall viste seg å være mer utfordrende enn først antatt. En av flaskehalsene under utprøvingen var å få komposten tilstrekkelig varm. Varme må til for å få effektiv kompostering og god hygenisering. Tilgang på ekstra strukturmateriale, hyppig vending i oppstartsfasen, god kontroll med fuktighetsnivå og minst 1 m høyde på kompostranken, kan være avgjørende for resultatet.

I samarbeid med avfallsselskapet Lindum ble oppbevaring og kompostering av planteavfall med spesialmidler fra veksthus prøvd ut i tråd med gjeldende regelverk. Planteavfallet ble lagt i en plastpakket ranke. Prøvekomposteringen gav et relativt homogent produkt med bra struktur og kun lave nivåer av plantevernmidler (nær deteksjonsgrensen). Næringsinnhold og pH ved forsøksslutt tyder på at komposten ikke var helt moden. Det er behov for bedre oppfølging når det gjelder temperatur i ranken for tilstrekkelig hygenisering. For avfallsbransjen er det avgjørende at sluttproduktet etter kompostering er av en så god kvalitet at det kan ha en bruksverdi.

Prosjektfakta

Tittel

Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus

Prosjekteier 

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Tilsagn

250 000 kroner

Periode

2017–2018

Adresse

Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke

Kontakt

Liv Knudtzon
Tlf. 930 43 950
liv.knudtzon@nlr.no

Samarbeidspartnere

Lindum AS

Kokebok for kompostering av avfall fra veksthus

Kokebok for kompostering av avfall fra veksthus, NLR Viken

Prosjektrapport

Prosjektrapport - Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall i veksthus 2017-2018 NLR Viken

Krav til lagring av veksthusavfall

Mattilsynet: Hvilke krav gjelder for lagring av veksthusavfall?

Lenker

https://viken.nlr.no/