Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Prosjekter som har fått tilskudd t.o.m. 2012

Klimaprogrammet og Informasjons- og utviklingstiltak innen miljø

Målet med Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket (Klimaprogrammet) var å bidra til økt kunnskap om utslipp av klimagasser fra jordbruket. Dette er et viktig grunnlag for fremtidige valg av tiltak for å redusere klimagassutslipp fra sektoren og mulighetene for økt lagring av karbon i jordbruksjord. 

Klimaprogrammet gikk i perioden 2008 til 2012, og totalt ble det bevilget midler til 71 prosjekter. På denne siden er det samlet informasjon om de ulike prosjektene. Rapporter med mer faglig og inngående informasjon fra ferdigstilte prosjekter legges ut forløpende.

Under kategorien Forurensning ligger Informasjon- og utviklingstiltak innen miljø støttet fram til 2012. Mer informasjon om denne ordningen og Klimaprogrammet finner du under Om Klima- og miljøprogrammet

Utslipp

Spredning av husdyrgjødsel (Copyright: Colorbox)

Det er store usikkerheter ved beregning av klimagassutslipp fra landbruket. Det trengs derfor økt kunnskap for å kunne dokumentere hvor store de faktiske utslippene er. Utslippene av metan og lystgass fra jordbruket er betydelige, og det er viktig å finne fram til tiltak for å redusere dette.

Les mer og se prosjektene

Karbonbinding

Karbonbinding

Dersom oppbyggingen av organisk materiale i jord er større enn nedbrytningen, økes karbonlageret i jord. Økt lagring eller redusert tap av karbon kan oppnås ved for eksempel redusert jordarbeiding eller tilførsel av biokull (forkullet organisk materiale).

Les mer og se prosjektene

Biogass

Kuer bakfra (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

Biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel reduserer utslippene av metan fra jordbruket. I tillegg er biogass en fornybar energikilde som kan brukes som drivstoff eller til å produsere elektrisitet og varme.

Les mer og se prosjektene

Energibruk

Veksthus_2 (Copyright: Oscar Puschman, Skog og landskap)

Jordbruket må bli mer energieffektivt, og avhengigheten av fossil energi må reduseres. Ny teknologi og nye dyrkingsmetoder kan bidra til bedre energiutnyttelse på gården, og til lavere forbruk av drivstoff.

Les mer og se prosjektene

Forurensning

Vannmiljø (Copyright: Colourbox.com)

Å redusere avrenning til vassdrag og kyst er en av jordbrukets store utfordringer. Jordbruket er et åpent system og vil alltid ha risiko for tap av jord og næringsstoffer til omgivelsene, men med gode tiltak kan dette reduseres.

Les mer og se prosjektene