Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Bondens tilpasninger til endret klima

Hovedmålet for prosjektet er å utrede og utvikle et system for hvordan Programmet for Jord- og vannovervåkning i landbruket (JOVA) bedre kan nyttes i arbeidet med jordbrukets oppfølging av klimautfordringene. Det er behov for å dokumentere jordbrukets innsats for å redusere utslipp av klimagasser samt effekter av endret klima på produksjonssystemer og miljøpåvirkning.

Gård i kveldslys (Copyright: Colourbox.com)

JOVA-programmet, som driftes av Bioforsk, overvåker jordbruksdominerte nedbørfelt for å dokumentere miljøeffekter med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Programmet har en omfattende database, der informasjon om vannkvalitet, hydrologiske data, klimadata, driftsopplysninger og tap av næringsstoffer og plantevernmidler er samlet inn siden 1992.

Utgangspunktet for prosjektet er å utvikle JOVA-databasen til bedre å kunne studere og rapportere hvordan endringer i klima påvirker jordbruket. Det inkluderer hvordan endringer i værforhold som nedbør, temperatur, vinterperiode og vekstsesong påvirker både produksjonssystemene og miljøpåvirkning i jordbruket. Også rapportering på jordbrukstiltak rettet mot reduksjon av klimagassutslipp skal utredes.

Konkrete tiltak
Mer konkret skal prosjektet utrede hvordan JOVA programmet kan følge endringer i dyrkingssystemer på gårdsnivå og miljøpåvirkning på grunn av endringer i klima. Det skal også avdekkes om driftsdata som mottas i JOVA gir tilstrekkelig informasjon, eller om det er behov for flere opplysninger fra gårdsenheter. Allerede eksisterende data i databasen skal benyttes til nye temarapporter fra Bioforsk, eksempelvis ”Effekter av ekstremvær” eller ”Klimagassregnskap i JOVA-felt”.

Prosjektet skal etablere kontakt med andre nordiske overvåkningsprogram for å få erfaringer om hvordan arbeidet med klima og informasjon til landbruket gjøres i andre nordiske land. Det skal også utredes muligheter for nye rapporteringsformer, gjennom internett og varslingssystemer.

Resultat
Prosjektet er nå ferdigstilt. Resultatene peker på at det kan både være synergieffekter og konflikter mellom klimatiltak og tiltak mot erosjon og næringsstoffavrenning. God agronomi generelt, drenering og god utnytting av husdyr- og mineralgjødsel bidrar til å redusere både klimagassutslipp og avrenning.

I sluttrapporten som kom 1. juni 2015, oppsummeres JOVA-programmets muligheter til å bidra i oppfølgingen av landbrukets klimautfordringer. Det er blant annet utarbeidet en "klimagasskalkulator" for å beregne klimagassutslipp fra JOVA-felt under faktiske og simulerte driftsforhold. Rapporten gir også eksempler på analyser, artikler og rapporter som er utarbeidet med bruk av JOVA data i klimasammenheng.

For videre lesning anbefales det å se på rapporten og et faktaark om temperaturendringer, plantevekst og avrenning som nå er tilgjengelig på denne siden.