Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prosjektstøtte – Handlingsplan for plantevernmidler

Demonstrasjon av ugrasharving. Foto: Åsmund Langeland (Copyright: NLR)

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler har 9 millioner kroner til disposisjon for nye prosjekter til jordbruksformål i 2018.

Landbruksdirektoratet kan gi inntil 100 prosent tilskudd til hele eller deler av prosjektene.

Det gis fortrinnsvis støtte til ettårige prosjekter. Det kan søkes om støtte til flerårige prosjekter, med varighet inntil tre år. Dersom det søkes om støtte til flerårige prosjekter, må det gå fram av søknaden om prosjektet kan splittes i delprosjekter av kortere varighet som kan gi selvstendige resultater underveis. Flerårige prosjekter kan eventuelt tildeles midler for hvert enkelt år.

Søknadsfristen er 13. oktober 2017

 • Typer tiltak og målgrupper

  Landbruksdirektoratet kan gi prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til å nå målene for handlingsplanen. Primærmålgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere og forvaltningen. Prosjektene skal bidra til

  • økt kunnskap til nytte for næringsutøvere, rådgivning og forvaltning og
  • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere

  Prosjekter skal primært rettes mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få støtte dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi. Resultater fra prosjekter skal gjøres allment tilgjengelig.

 • Faglige prioriteringer for 2018

  Partene i jordbruksoppgjøret vurderer hvert år hvilke tema og tiltak i handlingsplanen som skal prioriteres for oppfølging. For 2018 vil prioriterte tema være

  • integrert plantevern – utvikling, utprøving og informasjon, herunder kunnskapsutveksling mellom økologiske og konvensjonelle metoder
  • kunnskap, informasjon og veiledning til næringsutøvere om bærekraftig bruk av plantevernmidler, inklusiv bruk av plantevernutstyr. Dette omfatter også holdnings- og informasjonskampanjer, samt informasjon om punktkilder og forebyggende tiltak
  • kunnskap om plantevernmidler under norske forhold – miljøeffekter og helserisiko
  • kunnskap om hvordan plantevernmidler brukes i dag
   
  Landbruksdirektoratet vil etter samråd med Mattilsynet prioritere prosjektsøknader innen disse temaene.
 • Øvrige vurderingskriterier

  Ved vurdering av søknader vil Landbruksdirektoratet i tillegg til faglige prioriteringer, legge vekt på følgende:

  • Prosjekter med relevant faglig forankring og som bidrar til å nå formålet med ordningen.
  • Prosjekter med kostnader som står i et rimelig forhold til målsetting og antatt effekt.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere aktører.
  • For prosjekter som krever forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre aktører, telle positivt.
 • Hvem kan søke?

  Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller -formidling kan søke prosjektstøtte. Dette vil i første rekke være

  • utrednings- og forskningsinstitusjoner
  • fag- eller næringsorganisasjoner

  Landbruksdirektoratet kan ikke gi støtte til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

 • Prosjektsøknad og retningslinjer

  Søker må bruke Landbruksdirektoratets søknadsskjema. I søknadsskjemaet er det spesifiserte krav til innhold i prosjektbeskrivelsen. Søker er ansvarlig for å sende inn fullstendig søknad med relevante vedlegg til Landbruksdirektoratet innen fastsatt frist.

 • Prosjekter som har fått støtte

  Søknader og prosjekter som har fått støtte i 2017

  17 prosjekter har fått støtte fra Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2017. Søknadsfristen var 10. januar 2017 og det kom inn i alt 35 søknader.

  Du finner oversikt over prosjektene som har fått støtte i 2017 nedenfor.