Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til nasjonale prosjekter - Klima- og miljøprogrammet (KMP)

Jærdam (Copyright: Bent Tovslid)

Utlysning av prosjektmidler for 2019

Det ble i jordbruksforhandlingene 2018 avsatt midler til Klima- og miljøprogrammet (KMP) for 2019. Midlene vil bli utlyst i månedsskiftet august/september 2018.

Søknadsfrist: 12. oktober 2018
og ny elektronisk løsning for søknad og saksbehandling

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny elektronisk løsning for søknad om og saksbehandling av tilskudd til nasjonale prosjekter fra Klima- og miljøprogrammet.

Fra og med søknadsomgangen 12. oktober 2018 skal den nye elektroniske løsningen Agros benyttes. Løsningen er tilgjengelig fra 17. august 2018.

 • Faglige prioriteringer 2018

  Klimatilpasning
  Prosjektene skal bidra til økt fleksibilitet og robusthet i matproduksjonen, herunder til langsiktig bevaring av ressursgrunnlaget. Aktuelle tema kan være innen tilpasning av jordarbeiding, dyrkingsteknikk, gjødsling, dyrkingssystem og dyre- og plantemateriale til endrede klimaforhold. Drenering er fremdeles et prioritert område. Prosjekter som retter seg mot forebygging av skader på jord og avlinger, herunder hydroteknikk og dyrkingssystem med bruk av jorddekkevekster og fangvekster er også aktuelle. Klimaendringene kan slå ulikt ut i ulike deler av landet og det kan være aktuelt å se på særskilte regionale utfordringer innenfor dette temaet.

  Klimagassutslipp og karbonbinding
  Metan fra husdyr og husdyrgjødsel og lystgass fra jord er de største bidragsyterne til klimagassutslipp fra jordbruket.  Andre utslippskilder er CO2 fra nedbryting av karbon i jord og fra forbruk av fossile energikilder i gårdsdriften. Det er behov for praktisk rettet kunnskap for å oppnå ytterligere reduksjoner i alle typer klimagassutslipp fra jordbruket. Aktuelle tema kan være optimalisering av gjødselbruk, herunder presisjonsgjødsling, drenering og jordpakking/jordstruktur. Prosjekter som retter seg mot reduserte utslipp  der god agronomi og økonomi ses i sammenheng, er spesielt aktuelle.

  Videre er det behov for mer kunnskap om ulike faktorer som påvirker karbonbalansen i dyrket jord og om tiltak som kan bidra til redusert karbontap og økt karbonbinding. Prosjekter som retter seg mot utvikling av, og rådgivning om, driftssystemer i plante- og husdyrproduksjon som bidrar til mindre utslipp og økt binding av karbon er sentrale innenfor dette området. Aktuelle stikkord her er jordarbeiding, direktesåing, ny metodikk innenfor jorddekkevester og fangvekster, praksis for godt samspill mellom produksjon og biologiske forhold i jord, og nye systemer for beiting.

  Tilrettelegging for økt bruk av bioenergi i jordbruket, energieffektivisering og energirådgiving er andre aktuelle tema.

  Tilpasninger som øker klimanytten av eksisterende miljøtiltak, jf. NIBIOs "Synergirapport", er et aktuelt utgangspunkt for prosjekter.

  Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet
  Strukturendringer og endring i driftsformer kan gi utfordringer for kulturbetinget naturmangfold og for økosystemtjenester levert fra det tradisjonelle landskapet. Et sentralt tema er derfor hvordan kulturlandskap og biologisk mangfold kan styrkes og synliggjøres i kombinasjon med vanlig jordbruksdrift. God praksis for skjøtsel av kulturminner og utvalgte naturtyper, verneområder og prioriterte arter er andre aktuelle problemstillinger. Det kan også være aktuelt med prosjekter som belyser og informerer om landbrukets bidrag til naturmangfold, kulturlandskap og ivaretakelse av kulturminner.

  Forurensning til vann, jord og luft
  Et godt faktabasert kunnskapsgrunnlag rundt forurensningskilder og effekt av tiltak er nødvendig for å gi god oppslutning om nødvendige tiltak. Det er ønskelig med prosjektsøknader innenfor gjødsling, lagring og håndtering av husdyrgjødsel og biorest, jordarbeiding, plantevern, erosjon og arealavrenning, drenering og hydroteknikk. Tiltak som støtter opp om godkjente vannforvaltningsplaner er en aktuell innretning av prosjektene.  Det er også ønskelig å belyse potensialet for bruk av biogjødsel og kompost.

 • Kven kan søkje?

  Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søkje om tilskot frå programmet:

  • utrednings- og forskingsverksemder
  • fag- eller næringsorganisasjonar
  • andre føretak
 • Søknad og retningsliner

  Søker skal søkje elektronisk på søknadsskjema fastsett av Landbruksdirektoratet. Trykk her for å komme rett til søknadsskjemaet. Løysinga er tilgjengeleg frå 17. august 2018.

  Søker er ansvarleg for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innan fastsett frist. Landbruksdirektoratet vil deretter handsame søknaden.

 • Søknader og prosjekt som har fått tilskot

  I tillegg til oversikten under, kan du finne ei omtale av kvart enkelt prosjekt.

  Søknader og prosjekt som fekk tilskot 2018

  15 prosjekt fekk tilskot frå Klima- og miljøprogrammet for 2018. Søknadsfristen var 13.10.2017 og det kom inn i alt 35 søknader.

  Søknader og prosjekt som fekk tilskot 2017

  13 prosjekt fekk tilskot frå Klima- og miljøprogrammet etter ordinær søknadsrunde for 2017. Søknadsfristen var 14.10.2016 og det kom inn til saman 43 søknader.

  I samband med jordbruksforhandlingane 2017 blei det sett av ytterlegare 2 mill. kroner til Klima- og miljøprogrammet for bruk i 2017. Midlane blei lyst ut med søknadsfrist 1.9.2017 og det kom inn 9 søknader.

  Søknader og prosjekt som fekk tilskudd 2016

  12 prosjekt fekk tilskot frå Klima- og miljøprogrammet for 2016. Søknadsfristen var 15.10.2015 og det kom inn i alt 41 søknader.

  Søknader og prosjekt som fekk tilskot 2015

  For 2015 var det to søknadsomgangar. 8 prosjekt fekk tilskot frå Klima- og miljøprogrammet ved søknadsomgangen 15.10.2014 og det kom inn i alt 9 søknader. Ved søknadsomgangen 13.3.2015 kom det inn til saman 32 søknader, derav fekk 9 prosjekt tilskot.

  Søknader og prosjekt som fekk tilskot 2014

  26 prosjekt fekk tilskot frå Klima- og miljøprogrammet i 2014. Søknadsfristen var 15.2.2014 og det kom inn 50 søknader.

  Søknader og prosjekt som fekk tilskot 2013

  Klima- og miljøprogrammet mottek i alt 56 søknader i 2013. Av desse har 23 prosjekt fått tilskot. Det har vore mange søknader innafor tema som forureining og reduserte utslepp av klimagassar, nokre søknader innafor kulturlandskap og biomangfold og få søknader på temaet klimatilpassing.