Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til nasjonale prosjekter – Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Demonstrasjon av ugrasharving. Foto: Åsmund Langeland (Copyright: NLR)

Søknadsfrist: 12. oktober 2018

og ny elektronisk løsning for søknad og saksbehandling

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny elektronisk løsning for søknad om og saksbehandling av tilskudd til nasjonale prosjekter for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Fra og med søknadsomgangen 12. oktober 2018 ble den nye elektroniske løsningen Agros benyttet.

 • Utlysning av prosjektmidler for 2019

  Det ble i jordbruksforhandlingene 2018 avsatt 10 millioner kroner til nye prosjekter for 2019.

  Søknadsfrist: 12. oktober 2018

 • Faglige prioriteringer for 2019

  For å nå målene i Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler, er det viktig med både kunnskapsutvikling, utprøving, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid. Regjeringen har sommeren 2018 utarbeidet en nasjonal pollinatorstrategi. Hensynet til pollinatorer vil være viktig å integrere i oppfølgingen av Handlingsplanen for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

  For 2019 vil prioriterte fagtema være:

  • Redusert avdrift ved spredning av plantevernmidler, særlig med tanke på vannmiljø

  • Integrert plantevern, deriblant:
   • utveksle kunnskap mellom økologisk og konvensjonell produksjon
   • utvikle alternative metoder med fokus på arealomfattende produksjoner som korn og potet, for å redusere bruk av ugrasmidler, tørråtemidler, mfl
   • utvikle kunnskap for å tilrettelegge leveområder for økt biodiversitet, herunder for pollinatorer

  • Bærekraftig bruk av plantevernmidler og riktig bruk av sprøyteutstyr, inkludert blant annet:
   • riktig sprøytetidspunkt også for pollinatorer
   • risiko knyttet til punktkilder
   • mulige forebyggende tiltak 

  • Holdningsskapende arbeid, informasjonstiltak, informasjonsfilmer, bruk av internett og sosiale medier, mm

  • Kunnskap om plantevernmidler under norske forhold:
   • Miljørisiko, herunder om det er særnorske forhold det må tas hensyn til for blant annet effekter på pollinatorer, vannhåndtering og utslipp av plantevernmidler fra veksthus, og effekter på organismer i nærområdet til veksthus og plasttunneler
   • Konsekvenser av avdrift,  innbefattet miljøeffekter i tilgrensende arealer og helserisiko for mennesker
   • Helserisiko ved eksponering ved bruk av håndholdt og ryggbåret utstyr, og kartlegging av omgivelse til landbruksareal med tanke på eksponeringsrisiko for den generelle befolkningen
   • Forekomst av plantevernmidler i vannmiljø i områder med frukt- og bærproduksjon

  • Kunnskap om hvordan plantevernmidler brukes i dag

   

 • Typer tiltak og målgrupper

  Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til å nå målene for handlingsplanen. Primærmålgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere og forvaltningen. Prosjektene skal bidra til:

  • økt kunnskap til nytte for næringsutøvere, rådgivning og forvaltning og
  • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere


  Prosjekter skal primært rettes mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få tilskudd dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi. Resultater fra prosjekter skal gjøres allment tilgjengelig.

 • Øvrige vurderingskriterier

  Ved vurdering av søknader vil Landbruksdirektoratet i tillegg til faglige prioriteringer, legge vekt på følgende:

  • Prosjekter med relevant faglig forankring og som bidrar til å nå formålet med ordningen.
  • Prosjekter med kostnader som står i et rimelig forhold til målsetting og antatt effekt.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere aktører.
  • For prosjekter som krever forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre aktører, telle positivt.
 • Hvem kan søke?

  Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd:

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak


  Landbruksdirektoratet kan ikke gi tilskudd til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

 • Søknad og retningslinjer

  Søker skal søke elektronisk på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Trykk her for å komme til søknadsskjemaet. 

  Mal for prosjektbeskrivelse
  Last ned mal for prosjektbeskrivelse fra løsningen. Søker kan alternativt laste ned malen her og deretter laste den opp i løsningen.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist. Landbruksdirektoratet vil deretter behandle søknaden. 

  Landbruksdirektoratet kan gi inntil 100 prosent tilskudd til hele eller deler av prosjektene.

  Det gis fortrinnsvis tilskudd til ettårige prosjekter. Det kan søkes om tilskudd til flerårige prosjekter, med varighet inntil tre år. Dersom det søkes om tilskudd til flerårige prosjekter, må det gå fram av søknaden om prosjektet kan splittes i delprosjekter av kortere varighet som kan gi selvstendige resultater underveis. Flerårige prosjekter kan eventuelt tildeles midler for hvert enkelt år.

 • Søknader og prosjekter som har fått tilskudd

  I tillegg til oversikten under, kan du finne en omtale av hvert enkelt prosjekt.

  Søknader og tilskudd for 2019

  22 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2019. Det er fordelt totalt 10 004 040 kroner. Søknadsfristen var 12. oktober 2018 og det kom inn i alt 33 søknader.

  Søknader og tilskudd for 2018

  19 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2018. Søknadsfristen var 13. oktober 2017 og det kom inn i alt 29 søknader.

  Søknader og tilskudd for 2017

  17 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2017. Søknadsfristen var 10. januar 2017 og det kom inn i alt 35 søknader.