Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til nasjonale prosjekter – Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Demonstrasjon av ugrasharving. Foto: Åsmund Langeland (Copyright: NLR)

Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Trykk her for å komme til søknadsskjemaet.

 • Utlysning av prosjektmidler for 2021

  Det ble i jordbruksforhandlingene 2020 avsatt 12 millioner kroner for å følge opp Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler i 2021. Midlene blir i hovedsak stilt til disposisjon for prosjekter til jordbruksformål.

  Søknadsfrist: 15. oktober 2020

 • Faglige prioriteringer for 2021

  Landbruksdirektoratet tar imot søknader innenfor alle tema som handlingsplanen omfatter, men for 2021 vil vi særlig prioritere følgende tema:

  • Redusert avdrift ved spredning av plantevernmidler, særlig med tanke på vannmiljø
   • Øke kunnskapen om plantevernmidler og metabolitter i miljøet og i drikkevann, herunder i vannmiljø i områder med frukt- og bærproduksjon
   • Avdriftsreduserende tiltak
   • Vurdere avstandsbehov for drikkevannsbrønner

   

  • Integrert plantevern, deriblant:
   • Utveksle kunnskap mellom økologisk og konvensjonell produksjon
   • Utvikle og prøve ut alternative metoder med fokus på arealomfattende produksjoner som korn og potet, for å redusere bruk av ugrasmidler, tørråtemidler, mfl.
   • Utvikle kunnskap for å tilrettelegge leveområder for økt biodiversitet, herunder for pollinatorer

   

  • Bærekraftig bruk av plantevernmidler og riktig bruk av sprøyteutstyr, inkludert blant annet:
   • Riktig sprøytetidspunkt også for å beskytte pollinatorer
   • Håndtere avløpsvann og utslipp av plantevernmidler fra veksthus, og kunnskap om nedbryting av plantevernmidler i lagret avfall
   • Bruk av presisjonssprøyting

   

  • Holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av plantevernmidler,  informasjonstiltak, informasjonsfilmer, bruk av internett og sosiale medier, m.m.
   • Informasjon om risiko knyttet til punktkilder og forebyggende tiltak
   • Informasjonstiltak for å unngå unødig eksponering, inkludert riktig bruk av verneutstyr, m.m.

   

  • Kartlegge produsentenes behov for kunnskap, informasjon, veiledning e.l. som kan bidra til å øke bruken av integrert plantevern og løse plantevernutfordringer

   

  • Kunnskap om plantevernmidler under norske forhold
   • Miljørisiko, herunder om det er særnorske forhold det må tas hensyn til for blant annet effekter på pollinatorer
   • Nedbrytning, binding og transport av plantevernmidler i jord og sedimenter
   • Kunnskap om rester av plantevernmidler i husdyrgjødsel og biorest
   • Risikoen for jordlevende organismer og biodiversitet med fokus på mikrobiell diversitet ved bruk av plantevernmidler

   

  • Kunnskap om helserisiko ved bruk av plantevernmidler
   • Helserisiko for mennesker, herunder helserisiko for næringsutøvere
   • Helserisiko for mennesker som bor nær jorder/frukthager/veksthus og vurdere sprøytefri sone til hager og hus

   

  • Kunnskap om hvordan plantevernmidler brukes i dag
 • Typer tiltak og målgrupper

  Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til å nå målene for handlingsplanen. Primærmålgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere og forvaltningen. Prosjektene skal bidra til:

  • økt kunnskap til nytte for næringsutøvere, rådgivning og forvaltning og
  • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere


  Prosjekter skal primært rettes mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få tilskudd dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi. Resultater fra prosjekter skal gjøres allment tilgjengelig.

 • Øvrige vurderingskriterier

  Ved vurdering av søknader vil Landbruksdirektoratet i tillegg til faglige prioriteringer, legge vekt på følgende:

  • Prosjekter med relevant faglig forankring og som bidrar til å nå formålet med ordningen.
  • Prosjekter med kostnader som står i et rimelig forhold til målsetting og antatt effekt.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere aktører.
  • For prosjekter som krever forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre aktører, telle positivt.
 • Hvem kan søke?

  Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd:

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak


  Landbruksdirektoratet kan ikke gi tilskudd til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

 • Søknad og retningslinjer

  Søker skal søke elektronisk på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Trykk her for å komme til søknadsskjemaet. 

  Søker må logge seg inn via Altinn og må ha fått delegert riktig rettighet i Altinn av egen organisasjon for å kunne fylle ut og sende inn søknad.

  Kun én søknad kan opprettes per foretak om gangen

  På vegne av samme foretak er det kun én person om gangen som kan opprette og sende inn søknad i Altinn. Søker kan utenfor Altinn arbeide med prosjektbeskrivelse og andre vedlegg som skal følge søknaden. Søker laster opp aktuelle vedlegg i den elektroniske søknaden når den skal sendes inn.

  Mal for prosjektbeskrivelse
  Last ned mal for prosjektbeskrivelse fra løsningen. Søker kan alternativt laste ned malen for prosjektbeskrivelse (bokmål) her eller malen for prosjektomtale (nynorsk) her og deretter laste den opp i løsningen.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist. Landbruksdirektoratet vil deretter behandle søknaden. Vær oppmerksom på at alle brev i saken vil gå til foretaket sin Altinn-innboks, med varsel på e-post/telefon til kontaktpersonen for prosjektet.

  Landbruksdirektoratet kan gi inntil 100 prosent tilskudd til hele eller deler av prosjektene.

  Landbruksdirektoratet gir fortrinnsvis tilskudd til ettårige prosjekter. Søker kan imidlertid også søke om tilskudd til flerårige prosjekter, med varighet inntil tre år. Søker kan da få innvilget tilskudd for ett år om gangen og må levere ny søknad for å videreføre prosjektet.

 • Hvordan rapportere og be om utbetaling?

  For prosjekter som har fått innvilget tilskudd, blir pengene først utbetalt etter at arbeidet er utført og tilskuddsmottaker har bedt om å få utbetalt tilskuddet. Du finner krav til dokumentasjon og rapportering i tilskuddsbrevet.

  For flerårige og større prosjekter kan tilskuddsmottaker be om utbetaling av tilskudd underveis i prosjektperioden. For ettårige og mindre prosjekter skal tilskuddsmottaker fortrinnsvis be om utbetaling av tilskudd etter at prosjektet er avsluttet.

  Tilskuddsmottaker rapporterer om arbeidet og ber om å få utbetalt tilskuddet på elektronisk skjema i Altinn.

  Hva gjør du når du skal rapportere om arbeidet og be om å få utbetalt tilskuddet?

  I utbetalingsanmodningen skal du blant annet registrere summen av medgåtte kostnader. I tillegg må du rapportere om måloppnåelse og bruken av tilskuddet.

  Obligatoriske opplysninger i vedlegg ved anmodning om utbetaling underveis i prosjektperioden
  En oversikt over de faktiske dokumenterte utgiftene og en kort statusrapport (1/2 side) er nødvendig dokumentasjon ved anmodning om delutbetaling.

  Obligatoriske opplysninger i vedlegg ved anmodning om utbetaling etter avsluttet prosjektperiode
  Du skal benytte rapporteringsskjema fra Landbruksdirektoratet.
  Bruk denne malen for bokmål eller denne malen for nynorsk. Last ned malen på PC, fyll ut og lagre, og last opp dokumentet.

  I tillegg skal tilskuddsmottaker ved anmodning om sluttutbetaling legge ved regnskap i samsvar med krav til regnskapsføring i tilskuddsbrevet.

  Andre vedlegg
  Du kan laste opp aktuell tilleggsdokumentasjon. Det kan f.eks. være fagrapporter, publikasjoner og informasjonsmateriell fra prosjektet.

  Brukerveiledning for digital utbetalingsanmodning i Altinn

  Tilskuddsmottaker kan sende utbetalingsanmodningen digitalt via Altinn. Her er veiledningen som viser deg hvordan du skal registrere den digitale utbetalingsanmodningen.

  Trenger du mer hjelp?

  Ta kontakt med support@landbruksdirektoratet.no ved tekniske spørsmål om skjemaet.

 • Søknader og prosjekter som har fått tilskudd

  I tillegg til oversikten under, kan du finne en omtale av hvert enkelt prosjekt.

  Søknader og tilskudd for 2020

  25 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2020. Det er fordelt totalt 11 694 600 kroner. Søknadsfristen var 15. oktober 2019 og det kom inn i alt 28 søknader.

  Søknader og tilskudd for 2019

  22 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2019. Det er fordelt totalt 10 004 040 kroner. Søknadsfristen var 12. oktober 2018 og det kom inn i alt 33 søknader.

  Søknader og tilskudd for 2018

  19 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2018. Søknadsfristen var 13. oktober 2017 og det kom inn i alt 29 søknader.

  Søknader og tilskudd for 2017

  17 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2017. Søknadsfristen var 10. januar 2017 og det kom inn i alt 35 søknader.