Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til nasjonale prosjekter – Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Demonstrasjon av ugrasharving. Foto: Åsmund Langeland (Copyright: NLR)

Utlysning av prosjektmidler for 2019

Det ble i jordbruksforhandlingene 2018 avsatt midler for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2019. Midlene vil bli utlyst i månedsskiftet august/september 2018.

Søknadsfrist: 12. oktober 2018
og ny elektronisk løsning for søknad og saksbehandling

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny elektronisk løsning for søknad om og saksbehandling av tilskudd til nasjonale prosjekter for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Fra og med søknadsomgangen 12. oktober 2018 skal den nye elektroniske løsningen Agros benyttes. Løsningen er tilgjengelig fra 17. august 2018.

 • Typer tiltak og målgrupper

  Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til å nå målene for handlingsplanen. Primærmålgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere og forvaltningen. Prosjektene skal bidra til:

  • økt kunnskap til nytte for næringsutøvere, rådgivning og forvaltning og
  • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere


  Prosjekter skal primært rettes mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få tilskudd dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi. Resultater fra prosjekter skal gjøres allment tilgjengelig.

 • Faglige prioriteringer for 2018

  Partene i jordbruksoppgjøret vurderer hvert år hvilke tema og tiltak i handlingsplanen som skal prioriteres for oppfølging. For 2018 vil prioriterte tema være:

  • integrert plantevern – utvikling, utprøving og informasjon, herunder kunnskapsutveksling mellom økologiske og konvensjonelle metoder
  • kunnskap, informasjon og veiledning til næringsutøvere om bærekraftig bruk av plantevernmidler, inklusiv bruk av plantevernutstyr. Dette omfatter også holdnings- og informasjonskampanjer, samt informasjon om punktkilder og forebyggende tiltak
  • kunnskap om plantevernmidler under norske forhold – miljøeffekter og helserisiko
  • kunnskap om hvordan plantevernmidler brukes i dag
   
  Landbruksdirektoratet vil etter samråd med Mattilsynet prioritere prosjektsøknader innen disse temaene.
 • Øvrige vurderingskriterier

  Ved vurdering av søknader vil Landbruksdirektoratet i tillegg til faglige prioriteringer, legge vekt på følgende:

  • Prosjekter med relevant faglig forankring og som bidrar til å nå formålet med ordningen.
  • Prosjekter med kostnader som står i et rimelig forhold til målsetting og antatt effekt.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere aktører.
  • For prosjekter som krever forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre aktører, telle positivt.
 • Hvem kan søke?

  Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd:

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak


  Landbruksdirektoratet kan ikke gi tilskudd til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

 • Søknad og retningslinjer

  Søker skal søke elektronisk på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Trykk her for å komme rett til søknadsskjemaet. Løsningen er tilgjengelig fra 17. august 2018.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist. Landbruksdirektoratet vil deretter behandle søknaden.

  Landbruksdirektoratet kan gi inntil 100 prosent tilskudd til hele eller deler av prosjektene.

  Det gis fortrinnsvis tilskudd til ettårige prosjekter. Det kan søkes om tilskudd til flerårige prosjekter, med varighet inntil tre år. Dersom det søkes om tilskudd til flerårige prosjekter, må det gå fram av søknaden om prosjektet kan splittes i delprosjekter av kortere varighet som kan gi selvstendige resultater underveis. Flerårige prosjekter kan eventuelt tildeles midler for hvert enkelt år.

 • Søknader og prosjekter som har fått tilskudd

  I tillegg til oversikten under, kan du finne en omtale av hvert enkelt prosjekt.

  Søknader og tilskudd for 2018

  19 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2018. Søknadsfristen var 13. oktober 2017 og det kom inn i alt 29 søknader.

  Søknader og tilskudd for 2017

  17 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2017. Søknadsfristen var 10. januar 2017 og det kom inn i alt 35 søknader.