Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til nasjonale prosjekter – Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Demonstrasjon av ugrasharving. Foto: Åsmund Langeland (Copyright: NLR)

Søknadsfrist: 15. oktober 2019

Trykk her for å komme til søknadsskjemaet.

 • Utlysning av prosjektmidler for 2020

  Det ble i jordbruksforhandlingene 2019 avsatt 12 millioner for å følge opp Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler i 2020. Midlene blir stilt til disposisjon for prosjekter til jordbruksformål. Noe av midlene vil bli brukt til en gjennomgang for å avdekke kunnskapshull. Dette omfattes imidlertid ikke av denne utlysningen.

  Søknadsfrist: 15. oktober 2019

 • Faglige prioriteringer for 2020

  Landbruksdirektoratet tar imot søknader innenfor alle tema som handlingsplanen omfatter, men for 2020 vil vi særlig prioritere følgende tema:

  • Redusert avdrift ved spredning av plantevernmidler, særlig med tanke på vannmiljø
   • Øke kunnskapen om plantevernmidler og metabolitter i miljøet og i drikkevann, herunder i vannmiljø i områder med frukt- og bærproduksjon
   • Avdriftsreduserende tiltak
   • Vurdering av avstandsbehov for drikkevannsbrønner

  • Integrert plantevern, deriblant:
   • Utveksle kunnskap mellom økologisk og konvensjonell produksjon
   • Utvikle alternative metoder med fokus på arealomfattende produksjoner som korn og potet, for å redusere bruk av ugrasmidler, tørråtemidler, mfl
   • Utvikle kunnskap for å tilrettelegge leveområder for økt biodiversitet, herunder for pollinatorer

  • Bærekraftig bruk av plantevernmidler og riktig bruk av sprøyteutstyr, inkludert blant annet:
   • Riktig sprøytetidspunkt også for å beskytte pollinatorer
   • Risiko knyttet til punktkilder og forebyggende tiltak
   • Håndtering av avløpsvann og utslipp av plantevernmidler fra veksthus, og effekter på organismer i nærområdet til veksthus og plasttunneler 

  • Holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av plantevernmidler, informasjonstiltak, informasjonsfilmer, bruk av internett, sosiale medier, mm

  • Kunnskap om plantevernmidler under norske forhold:
   • Miljørisiko, herunder om det er særnorske forhold det må tas hensyn til for blant annet effekter på pollinatorer
   • Nedbrytning, binding og transport av plantevernmidler i jord og sedimenter
   • Risikoen for jordlevende organismer og biodiversitet med fokus på mikrobiell diversitet ved bruk av plantevernmidler

  • Kunnskap om helserisiko ved bruk av plantevernmidler
   • Riktig bruk av verneutstyr
   • Helserisiko for mennesker, herunder helserisiko for næringsutøvere
   • Helserisiko for mennesker som bor nær jorder/frukthager/veksthus og vurdering av sprøytefri sone til hager og hus 

  • Kunnskap om hvordan plantevernmidler brukes i dag

 • Typer tiltak og målgrupper

  Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til å nå målene for handlingsplanen. Primærmålgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere og forvaltningen. Prosjektene skal bidra til:

  • økt kunnskap til nytte for næringsutøvere, rådgivning og forvaltning og
  • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere


  Prosjekter skal primært rettes mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få tilskudd dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi. Resultater fra prosjekter skal gjøres allment tilgjengelig.

 • Øvrige vurderingskriterier

  Ved vurdering av søknader vil Landbruksdirektoratet i tillegg til faglige prioriteringer, legge vekt på følgende:

  • Prosjekter med relevant faglig forankring og som bidrar til å nå formålet med ordningen.
  • Prosjekter med kostnader som står i et rimelig forhold til målsetting og antatt effekt.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere aktører.
  • For prosjekter som krever forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre aktører, telle positivt.
 • Hvem kan søke?

  Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd:

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak


  Landbruksdirektoratet kan ikke gi tilskudd til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

 • Søknad og retningslinjer

  Søker skal søke elektronisk på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Trykk her for å komme til søknadsskjemaet. 

  Mal for prosjektbeskrivelse
  Last ned mal for prosjektbeskrivelse fra løsningen. Søker kan alternativt laste ned malen her og deretter laste den opp i løsningen.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist. Landbruksdirektoratet vil deretter behandle søknaden. 

  Landbruksdirektoratet kan gi inntil 100 prosent tilskudd til hele eller deler av prosjektene.

  Landbruksdirektoratet gir fortrinnsvis tilskudd til ettårige prosjekter. Søker kan imidlertid også søke om tilskudd til flerårige prosjekter, med varighet inntil tre år. Søker kan da få innvilget tilskudd for ett år om gangen og må levere ny søknad for å videreføre prosjektet.

 • Søknader og prosjekter som har fått tilskudd

  I tillegg til oversikten under, kan du finne en omtale av hvert enkelt prosjekt.

  Søknader og tilskudd for 2019

  22 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2019. Det er fordelt totalt 10 004 040 kroner. Søknadsfristen var 12. oktober 2018 og det kom inn i alt 33 søknader.

  Søknader og tilskudd for 2018

  19 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2018. Søknadsfristen var 13. oktober 2017 og det kom inn i alt 29 søknader.

  Søknader og tilskudd for 2017

  17 prosjekter har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for 2017. Søknadsfristen var 10. januar 2017 og det kom inn i alt 35 søknader.