Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kulturlandskapet

Kubeite (Copyright: LTWhite)

Jordbrukets kulturlandskap kalles gjerne også jordbrukslandskapet. Dette er landskapet som jordbruket gjennom århundrers drift har skapt og stadig fortsetter å skape. Dette omfatter jordbrukspåvirkede områder i innmark, og områder påvirket av skogsdrift og annen bruk av utmarksressursene.

 • Jordbrukets kulturlandskap

  Jordbrukslandskapet har betydning som en viktig del av nærmiljøet, og skaper tilhørighet. Det gir opplevelser av lokal natur, kultur og historie. Dette er viktige ressurser for lokal verdiskaping og utvikling i jordbruksbygdene.

  Det er et viktig landbrukspolitisk mål å sikre bærekraftig ressursforvaltning med et sterkt vern av jordsmonnet, bevaring og vedlikehold av kulturlandskapet og sikring av det biologiske mangfoldet. Landbruket har et ansvar for å følge opp disse målene, gjennom en god forvaltning og drift av arealene.

  I jordbrukslandskapet er det store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner. Disse verdiene har utviklet seg i takt med utviklingen i jordbruket, og jordbruket har et eget ansvar for å ta vare på dem. Landbruksarealene er viktige områder for utøvelse av friluftsliv, og det er derfor viktig å gi allmennheten mulighet for ferdsel i landskapet.

  Endringer i jordbrukslandskapet skjer som resultat av endringer i samfunnet og markedet for jordbruksprodukter, måten produksjonen foregår på og bruksstrukturen i jordbruket. Dette kan føre til at jordbrukslandskapet som sådan, og de biologiske og kulturhistoriske verdiene i landskapet, blir utsatt for negative endringer. Landbruket står overfor spesielt store utfordringer knyttet til gjengroing av verdifull kulturmark og forfall av gards- og setermiljø. Press fra by- og tettstedsvekst, og rasjonalisering og intensivering i næringa er også store utfordringer i denne sammenhengen.

  I utforming av politikk og virkemidler tas det spesielt hensyn til landskapets kulturhistoriske, biologiske, estetiske og immaterielle kvaliteter.