Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utsiktsrydding i kulturlandskapet

Gjengroing av kulturlandskap og veikanter er ei aukande utfordring mange stader i Norge. Drift og skjøtsel er ein forutsetnad for å ta vare på dei positive miljøverdiane skapt gjennom jordbruksdrift i kombinasjon med naturgjevne førehald.

I jordbruksoppgjøret 2015 blei avtalepartene enige om å etablere ei ny ordning for rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt av særleg verdifull karakter sett fra landbrukets og reiselivsnæringa si side.

For 2018 er det satt av 8 millioner kroner til tiltak avgrensa til fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Søkjarane skal sende søknaden til kommunen kor tiltaket utførast. Kommuna sender så si tilråding til Fylkesmannen, som gjer vedtak om tilskot.

Fylkesmennane vil utarbeide fylkesvise retningsliner for prioritering av søknader. I disse retningslinene skal det blant anna angjes kva for type ryddetiltak som skal prioriterast i fylket.

Kontakt