Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Akershus: Øya og Nordre Eik

I dette området finner vi et sjeldent godt bevart ravinelandskap. Her er det fortsatt aktiv husdyrhold.

Ukustad Akershus. Skog og landskap (Copyright: Gunnar Engan)

Området omfatter 20 gårdsbruk. På flere av disse drives det aktiv husdyrhold med utstrakt beitebruk.  Denne driftsformen opprettholder et åpent kulturlandskap og ivaretar den rike vegetasjonen i området.

Dette er kjerneområdet i et sammenhengende ravinelandskap langs elva Leira. Raviner er V-formete, mindre daler utformet av rennende vann i leirområder. Ravineformene i dette området er sjeldent godt bevart, og blant de største ravineområdene i leiravsetninger i Nord- Europa. Ravinene er også spesielle og særegne ved å være brattere, krappere og i mindre skala enn ellers på Østlandet. På Romerike ellers er størstedelen av ravineområdene planert, med korndyrking som vanligste landbruksproduksjon.

På det flate platået over ravinene ligger gårdene slik de har ligget i 1000 år, med åkerland rundt i et klassisk kulturlandskap. Tradisjonelle driftsformer og byggeskikk er holdt i hevd. Den ene delen, som kalles Øya på folkemunne, kan ha vært et kultsted i jernalderen, og ligger med vid utsikt over nabobygdene. Med hovedbruk og tidligere plasser gir Øya et rikt og variert bilde av typiske gårdshus av ulike typer og aldre, blant annet lafta tømmerlåver som nå er sjeldne.

I sør ligger Eik - en del av et annet platå. Kulturlandskapet på Eik og Øya er jordbruksmiljøer med gamle vegfar og andre kulturminner. De gamle gårdstunene ligger på ryggen av ravinene, med åkrene på flatene rundt.

Ravineområdene på Romerike er blant de største ravineområder i leiravsetninger i Nord-Europa. Vi har derfor et internasjonalt ansvar for å ivareta disse formasjonene. Ravinelandskap er en landskapstype som særpreger deler av Romerike, men de fleste ravinene ble planert på 70-tallet for å forenkle korndyrkingen.

Området er representativt for kulturlandskapet i leirjordsområdene på Romerike, samtidig som det er spesielt fordi ravinene her er sjeldent godt bevart. Her er ravinebeiter med lang hevd og beitebakker som stedvis er terrassert. Ravinedalene er åpne, terrasserte beitebakker som er omkranset av frodig blandingsskog. Vekslingen mellom tun, åker, beitebakker og skog skaper et spennende, vakkert og variert landskap.

Nannestad kommune

Jordbruksregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Områdetype
Ravinelandskap langs Leira, med gårdstun og åkrer på ravineryggene, beitemarker på innmark og beiteskog i ravinedalene

8 000 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Bildegalleri