Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Aust-Agder: Furøya

Det utvalgte kulturlandskapet omfatter de to nærliggende øyene Furøya og Hestøya i Tvedestrandfjorden, som ligger i Aust-Agder.

Furøya foto Øivind Berg SSR_AA_436_174

Beskrivelse av området
Furøya og Hestøya utgjør et helhetlig, variert og nær intakt kystkulturlandskap som de siste tiårene har gjenopptatt tradisjonell drift med rydding, slått og beiting. Tidligere var Furøya privat landsted, og eiendommen bærer preg av det.

Historie              
Fra 1758 til 1947 Furøya var landsted for en skipsrederfamilie fra Tvedestrand. Området har en spesiell bebyggelse og historie knyttet til skipsrederkulturen på Sørlandet på 17- og 1800-tallet. Området ble brukt som fritidseiendom. Hageanlegget hadde på den tiden stor betydning og fortsatt kan hagens hovedtrekk ses. På 1960-tallet ble det etablert et arboret på øya, med mange fremmede treslag.

Det ruvende herskapshuset står i kontrast til en mer nøysom forpakterbolig, og viser et sosialt skille som var typisk for tidperioden disse bygningene ble oppført innenfor. Mange av bygningene og tekniske installasjoner på eiendommen ble bygget av sjøfolk. De bodde på øya om vinteren og tok seg av driften mens seilskutene til skipsrederen lå i vinteropplag,.

Innmarksarealene ble brukt til grasproduksjon og utmarka til beiter av storfe. På 1960-tallet ble både inn- og utmark på Hestøya beitet av sauer. Det har vært dyrket 50 dekar med store og små teiger. Tradisjonell drift opphørte i 1972.

Særpreg for kulturlandskapet
Gårdsanlegget på Furøya består av 8 bygninger, hovedhuset og gjestehuset er mest iøynefallende. På Furøya har små åkerlapper og innmarksarealer blitt skjermet fra beitingen med et omfattende system av steingjerder. Det finnes flere oppbygde brønner for drikkevann til husdyra på utmarksbeite.

Området vurderes som en sjelden natur- og kulturperle på et intakt og variert øyområde og kulturlandskap. Det finnes flere verdifulle naturtyper på de to øyene – deriblant hagemark, slåtteenger og artsrike strandenger. Man finner varierte kulturminner som steingjerder og steinbrønner i tillegg til bygningene. 

Store deler av Furøya samt Hestøya er i dag et statlig sikra friluftsområde. Begge øyene med bygninger er også fredet i medhold av kulturminneloven. De siste 20 årene har det vært gjennomført omfattende restaureringsarbeider på bygninger og arealer.

Aktivitet i området idag
Jordbruksarealene drives i dag av et lokalt firma som har beitedyr og skjøtter vegetasjonen.

Området er et viktig friluftsområde og øya brukes mye av skoler og barnehager. I hovedhuset er det restaurant som holder åpent på sommeren. Forpakterboligen eies av Turistforeningen og brukes hele året. Øya er tilrettelagt for båtturister, og hagen brukes som konsertarena.

 

Les mer på Furøyas egen nettside om kulturlandskapet

 

Aust_Agder_618_719

Furøya, Tvedestrand kommune, Aust-Agder

Landskapstype
Øylandskap med tidligere landsted for skipsreder

Landskapsregion
Skagerakkysten

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Areal
270 daa

Lenke til kart i Naturbase