Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Aust-Agder: Rygnestad og Flateland

Rygnestad og Flateland er et klart geografisk avgrenset landskapsrom med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Området ligger 450 – 480 moh og er representativt for bruksstukturen i Setesdal. Grendene ligger sørvendt og har godt klima. Jordsmonnet er også godt og gir relativt rik vegetasjon.

Dalgård Rygnestad, Valle, Aust-Agder (Copyright: Oskar Puschmann)

Eiendommene er av ulik størrelse og karakter, fra den enkle husmannsplassen Slengen til storgården Rygnestad. Bygningene og gårdene i grendene har tradisjonell utforming og plassering. Foruten det fredete Rygnestadtunet, består bebyggelsen av gode eksempler på tradisjonell byggeskikk med fjøs, løe, sommerfjøs, kvernhus, loft , smie og badstu. Her finner vi også andre kulturminner som steingjerder, bakkemurer, rydningsrøyser og «rymeveg», fegate mellom gården og utmarka.

Det er registrert jernvinneanlegg oppe på fjellet. På Flatland finner vi kullgroper og et stort felt på nærmere 50 gravhauger fra jernalder og tuft er trolig fra middelalder eller eldre. Dette vitner om en lang tradisjon for bosetting i området, trolig med jernfremstilling både i jernalder og middelalder.

Området utmerker seg også med godt bevarte naturbeiter, slåttenger, hagemark og gammel lauvskog. Den fulldyrka marka er i bruk, men mye av beiteområdene er i ferd med å gro igjen.

Det er i dag bare fire av de vel femten eiendommene som er i aktiv drift . I tillegg til eget areal, leier brukerne her det meste av den fulldyrka marka og mye av den overflatedyrka enga. Alle fire bruka har beitedyr. Tidligere var det mjølkekyr på flere av bruka, men nå er det bare sau og hest. Bygninger og innmark på Rygnestadtunet forvaltes av Setesdalsmuseet.

Valle kommune, Aust-Agder

Jordbruksregion
Sør-Norges dal- og fjellbygder

Områdetype
To dalgrender i Øvre Setesdal. Gårdslandskap
med innmark og skog

2000 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Nyheter

    Bildegalleri