Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hedmark: Finnskogen

Grenseområdet i nordre Värmland og østre deler av Hedmark kalles for Finnskogen, og har navn etter finske innvandrere – kalt skogfinner – som bosatte seg her på 15- og 1600-tallet.

Finnskogen

Historie: Skogfinnene drev den særpregete og ekstensive jordbruksformen svedjebruk, med dyrking av rug på brent granskogsmark.

Særpreg: Landskapet er preget av skogkledde åser og lier med kulturelementene spredt som små øyer i landskapet. Det er på og nær finnetorpene en finner de mest artsrike områdene på Finnskogen. Skogfinnene bosatte seg på de stedene som var best med tanke på klima og vekstforhold. Avstandene mellom torpene er ofte stor. Området er unikt i nasjonal sammenheng, med særpregede skogfinske tun og smågrender med tilhørende byggeskikk og spor etter drift. Skogfinnene har status som nasjonal minoritet i Norge.

Jordbruksdrift: Det er få spor etter svedjebruk i området i dag. Driftsformen gikk tidlig over til ordinært jordbruk, med dyrking av rotfrukter, poteter og korn på små åkerlapper, samt slått og beite. Samlet er det i dag 138 grunneiere, 32 gårdsbruk og 6 drivere i områdene.

Opplevelser i landskapet: Finnskogdagene er et årvisst kulturarrangement som trekker mange besøkende. Norsk skogfinsk museum fungerer som knutepunkt og pådriver for skogfinsk kultur og har i oppgave å utforske og formidle skogfinnenes særegne kulturarv. Finnskogleden følger en viktig kommunikasjonsåre for finnene som bosatte seg her på 1600-tallet. I tillegg går den historiske vandreruta Finnskogrunden mellom finntorpene rundt Møkeren

Det er tre grender og tre torp som er valgt ut som kjerneområder og som er prioritert for tiltak idet utvalgte kulturlandskapet. Kjerneområdene er:

  • Gravberget - skoggrend i Søndre Hemberget i Våler kommune
  • Possåsen - skoggrend langs riksgrensen, Åsnes kommune
  • Furuberget - torp med to bruk i Åsnes kommune
  • Hytjanstorpet i Grøsets seterskog i Grue kommune
  • Jammerdalen - skoggrend vest for Møkeren i Kongsvinger kommune
  • Abborhøgda - torp i Varaldskogen i Kongsvinger kommune

Fem kommuner i Hedmark fylke

Landskapstype:
Åslandskap med skogsgårder og -setre med opprinnelse i finnekulturen.

Landskapsregion:
7 Skogtraktene på Østlandet.

Jordbruksregion:
3 Sør- og Østlandets skogstrakter.

Areal:
6 700 dekar i kjerneområdene.