Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hedmark: Helgøya

Helgøya ligger i Mjøsa og er Norges største innlandsøy. Kulturlandskapet på Helgøya består av et aktivt jordbrukslandskap.


Helgøya foto Ole Jacob Reichelt_HE_436_174

Jordbruksdrift
Helgøya er ei typisk lavlandsbygd med et moderne jordbruk med en stor andel kornproduksjon, men det er variasjonen av produksjoner som gir øya særpreg. Her er småfe, storfe og fjørfe, korn- og grasproduksjon. Det er gode forhold for å dyrke grønnsaker, frukt og bær, samt for honningproduksjon her.

Natur- og kulturverdier, historie og særpreg
Området har vært brukt kontinuerlig gjennom lang tid. Det er registrerte steinalderbosettinger på øya, de eldste gardene ble ryddet i eldre jernalder, og vi finner kulturspor fra ulike epoker fram til i dag. Helgøya er et område som representerer storgårdsmiljøet på Østlandet. Mange husmannsplasser og arbeiderboliger, som historisk er knyttet til gårdene, viser også en del av denne historien. Området er kalkrikt, og vi finner gamle kulturmarker som er i bruk i dag og beite- og slåttemark og fremdeles bærer preg av tidligere tiders bruk. Samtidig setter nye driftsmåter i landbruket også sitt preg på landskapet.<

Opplevelser i landskapet
Helgøya er et populært reisemål for mange. Mye er allerede gjort for å tilrettelegge for opplevelser, rekreasjon og friluftsliv. Midt i Mjøsa BA er en sammenslutning av ulike tilbydere av produkter og landbruksbasert reiseliv på Nes og Helgøya, som tilbyr produkter, kultur og opplevelser, og de bidrar til å synliggjøre at området er ei attraktiv bygd for tilreisende, næringsdrivende og de som bor i området. Det arrangeres guidede turer i regi av Turistforeningen. Det er også laget en «biesti», for å spre kunnskap om bier, deres liv og honningproduksjon.

Hedmark_543_719

Ringsaker kommune, Hedmark

Landskapstype
Aktivt jordbrukslandskap på Norges største innlandsøy 

Landskapsregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Jordbruksregion
Innsjø- og silurbygdene på Østlandet

Areal
18 400 daa

Lenke til kart i Naturbase