Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nordland: Blomsøy-Hestøy og Skålvær

Området Blomsøy/Hestøysund/Skålvær i Alstahaug kommune ligger sentralt på Helgelandskysten mellom hovedøyene Vega, Alsten og Dønna.

Blomsøya (Copyright: Anette Bär, Bioforsk)

Landskapet består av mange tusen øyer av ulik størrelse, smale sund og store gruntvannsområder. Dette har gitt et rikt fugleliv og gode fiskeplasser. Sammen med muligheten for å drive jordbruk dannet dette grunnlaget for bosettingen ute på øyene.

I dag er Blomsøya, Hestøysund og Åkerøya sørøst for Blomsøya fortsatt bebodd, og store inn- og utmarksarealer blir påvirket av ordinær landbruksvirksomhet. I tillegg brukes flere av de andre øyene, der det tidligere var fast bosetting, som beite. På Blomsøya er det mange, til dels små bruk som til sammen danner ei grend. Den opprinnelige strukturen er bevart, med små bruk, små skifter og et kupert landskap. Dette gir grenda et småskalapreg som vi i dag sjelden finner så godt bevart som på Blomsøya. Flere sommerfjøs, andre eldre driftsbygninger og steingarder sammen med kulturminner av eldre dato gir grenda historisk dybde. Skålvær representerer også en viktig del av historien med sin tidligere status som handels- og kirkested for øyfolket. Skålvær er i dag et statlig sikret friluftsområde.

Mange steder er berggrunnen kalkrik, noe som gir grunnlag for en svært rik flora. Sammen med den historiske arealbruken med egne arealer til storfebeite, slåttemark og saubeite har dette gitt stor variasjon i vegetasjon og naturtyper. De botaniske verdiene består i første rekke av store og varierte forekomster av kalkrik lynghei, kalkrike enger, kalkskog og rikmyrer.
Her finner en store bestander av hjertegras, massevis av orkideer og sjeldne beitemarksopper.

Rikheiene i Austbømarka, på Blomsøya og øyene utenfor er i en særstilling regionalt og nasjonalt. De utgjør store sammenhengende områder med stor variasjon. Store deler kan klassifiseres som ekstremt rike. I tillegg er det svært viktige lyngheier på de to Åkerøyene som ligger nordvest og sørøst for Blomsøya.

Alstahaug kommune, Nordland

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Kystlandskap med mange øyer av ulik størrelse, spredt bosetting med basis i jordbruk og fiske

Lenke til kart i Naturbase

Bildegalleri